Ud­for­drin­ger­ne:

BT - - NYHEDER -

Man­ge op­le­ver det som en kri­se at skul­le stop­pe med at ar­bej­de, for­di me­get af iden­ti­te­ten lig­ger i ens job. Sam­ti­dig kan even­tu­el­le livs­stils­syg­dom­me for al­vor ma­er­kes. Jan Bo Thom­sen og Kis­ser Pa­lu­dan: Hvis man sa­et­ter sig i et hjør­ne og sur­mu­ler, så bli­ver det et hel­ve­de bå­de for en selv og ens sam­le­ver, at man er stop­pet på ar­bejds­mar­ke­det. Der­for ga­el­der det om at fin­de ny me­ning med til­va­e­rel­sen, hvor man gri­ber chan­cen for at gø­re no­get af det, man al­drig har få­et gjort. Som f.eks. at la­e­re et nyt sprog el­ler dyr­ke sin hob­by el­ler mel­de sig til no­get fri­vil­ligt ar­bej­de. Sørg des­u­den for at hol­de din krop i gang – gør det even­tu­elt i sel­skab med an­dre, så du sam­ti­dig ple­jer dit so­ci­a­le liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.