Så­dan fin­der du det ae­g­te lop­pe­guld

Hvis du vil gø­re go­de køb på et af sen­som­me­rens lop­pe­mar­ke­der, hand­ler det om at spot­te den rig­ti­ge sa­el­ger på de rig­ti­ge ste­der

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Det er ef­ter­hån­den van­ske­ligt at ta­en­de for tv’et uden at fal­de over et gen­brugs­pro­gram el­ler nog­le, der dy­ster om at fin­de de bed­ste ting på lop­pe­mar­ke­der.

Det gam­le skidt er ble­vet po­pu­la­ert at gå på op­da­gel­se i.

Der er rift om de go­de ting, men det er sta­dig mu­ligt at fin­de en Kaa­re Kl­int-lam­pe til en halv­tred­ser el­ler Ge­org Jen­sen sølv­tøj til spot­pris.

»Man kan sag­tens va­e­re hel­dig at fin­de nog­le go­de ting, der er man­ge pen­ge va­erd, men til en for­nuf­tig pris,« si­ger Ma­ri­et­te Tie­de­mann, der har skre­vet en ra­ek­ke bø­ger om lop­pe­mar­ke­der.

Spørgs­må­let er blot, hvor man bør gå hen. I takt med at gen­brugs­gul­det er ble­vet me­re ef­ter­trag­tet, er der og­så kom­met fle­re hand­len­de til, som vil tje­ne pen­ge på vo­res hi­gen ef­ter nostal­gi.

Men man kan sta­dig gø­re et godt kup på små lop­pe­mar­ke­der i som­mer­hu­s­om­rå­der­ne, si­ger Ma­ri­et­te Tie­de­mann. Som­mer­hu­se sa­el­ges nem­lig of­te med in­ven­tar, og det be­ty­der, at de nye eje­re af og til ger­ne vil sa­el­ge ud af gam­le møb­ler el­ler af po­r­cela­ens­sam­lin­gen.

»Som­mer­lan­det er godt. De ste­der, hvor der er ud­skift­ning af som­mer­hu­se, og hvor nye eje­re kan le­je en stand, hvis de ta­en­ker: ’Lad os kom­me af med det gam­le skidt’. Der kan man va­e­re hel­dig at gø­re et godt køb,« si­ger Ma­ri­et­te Tie­de­mann.

Hvor i lan­det man kan gø­re de bed­ste fund, er me­get af­ha­en­gigt af, hvad man går ef­ter.

Den rig­ti­ge sa­el­ger

Iføl­ge Ulrik Kem­nitz, der er kendt fra DR1-pro­gram­met ’An­tik­du­el­len’, er det en ud­bredt mis­for­stå­el­se, at det er i Jyl­land, man gør de bed­ste hand­ler.

»Nog­le ting er dy­re­re at kø­be i Jyl­land end på Sja­el­land. Ek­sem­pel­vis er der man­ge ud­la­en­din­ge, isa­er ty­ske­re, der drø­ner op og ned i Jyl­land på jagt ef­ter te­ak­tra­es­møb­ler. Det har gjort, at pri­ser­ne er ble­vet hø­je­re end i Kø­ben­havn,« si­ger Ulrik Kem­nitz.

Men hvis man vil gø­re en god han­del, er det ik­ke vig­tigst hvor, men hos hvem, man hand­ler. På man­ge mar­ke­der er der nem­lig en blan­ding mel­lem pri­va­te og pro­fes­sio­nel­le hand­len­de. Her er et godt tip: Jo pa­e­ne­re og me­re pra­e­sen­tab­le tin­ge­ne ser ud, jo dy­re­re er de og­så.

»Dem med de flot op­sat­te ting er of­te pro­fes­sio­nel­le, der ud­ma­er­ket ved, hvad tin­ge­ne skal ko­ste. Gå i ste­det ef­ter det, der lig­ner en ro­de­bu­tik. Det er of­te pri­va­te, som ger­ne vil af med tin­ge­ne. De gi­der ik­ke sla­e­be dem med hjem igen. Den etab­le­re­de kra­em­mer ta­ger ba­re va­rer­ne med til det na­e­ste mar­ked,« si­ger Ma­ri­et­te Tie­de­mann.

Gå i ste­det ef­ter det, der lig­ner en ro­de­bu­tik. Det er of­te pri­va­te, som ger­ne vil af med tin­ge­ne. Ma­ri­et­te Tie­de­mann

FO­TO: SCAN­PIX

Der gem­mer sig guld blandt alt det ra­gel­se, der sa­el­ges på lop­pe­mar­ke­der­ne. Fidusen er at vi­de, hvor man skal le­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.