Me­re

BT - - KULTUR -

be­gej­stret for det øko­no­mi­ske ud­byt­te. Til spørgs­må­let om, hvad der er det fe­de­ste ved at la­ve dis­se sto­re Hol­lywood-pro­duk­tio­ner, sva­rer han uden at tø­ve, at det hand­ler om de men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner, han har skabt.

»Ja­men, det er at mø­de men­ne­sker, der er pis­se­ham­ren­de dyg­ti­ge,« si­ger han med tryk på ’pis­se’.

»Jeg kan godt li­de at mø­de for­skel­li­ge men­ne­sker. Det er fedt at la­ve ’Ben-Hur’ og mø­de sku­e­spil­le­re fra Hol­land, Eng­land og Bra­si­li­en.« Lit­te­ra­tur og kunst Pi­lou As­ba­ek var bå­de i Rom, hvor han op­holdt sig i fle­re må­ne­der, og i den hi­sto­ri­ske by Ma­te­ra un­der op­ta­gel­ser­ne af ’Ben-Hur’.

»Vi sid­der der og spi­ser mid­dag sam­men i Ma­te­ra, og så be­gyn­der vi at dis­ku­te­re alt mu­ligt an­det end fil­men,« si­ger Pi­lou As­ba­ek og frem­ha­e­ver bl.a. sin bra­si­li­an­ske kol­le­ga Rod­ri­go San­toro, der spil­ler Jesus i fil­men.

»Så dis­ku­te­rer vi lit­te­ra­tur, kunst og hvor­dan te­a­ter­tra­di­tio­nen er i Bra­si­li­en, og hvad de ka­em­per med der­ne­de. Li­ge plud­se­lig op­står der et liv uden­for set­tet, som er så frugt­bart for sam­ar­bej­det på set­tet.«

For Pi­lou As­ba­ek var det en drøm at få rol­len som Eu­ron Greyjoy i 7. Sa­e­son af ’Ga­me of Thro­nes’.

Her hav­de pro­du­cer­ne D.B. Weiss og David Be­i­noff selv få­et øje på Pi­lou As­ba­ek gen­nem den dan­ske tv­se­rie ’Bor­gen’, hvor de og­så hav­de op­da­get Bir­git­te Hjort Sø­ren­sens ta­lent.

»Det har va­e­ret en ka­em­pe op­le­vel­se,« si­ger Pi­lou As­ba­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.