Mary mester­fo­to­gra­fe­ret

De helt sto­re smil var frem­me, da mester­fo­to­gra­fen Marco Grob i går af­slø­re­de po­rtra­et­fo­tos af kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary på en ud­stil­ling på Fre­de­riks­berg Slot

BT - - TV/RADIO - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy | sris@bt.dk

Den schweizisk-ame­ri­kan­ske mester­fo­to­graf Marco Grob er ik­ke en hr-hvem-som-helst.

Han har fo­to­gra­fe­ret en ra­ek­ke af ver­dens mest frem­tra­e­den­de statsover­ho­ve­der, po­li­ti­ke­re, mu­si­ke­re og sport­s­stjer­ner, og i går var han så i Dan­mark for at del­ta­ge i åb­nin­gen af sin ud­stil­ling ‘Marco Grob - iko­ni­ske po­rtra­et­ter’ på det na­tio­nal­hi­sto­ri­ske Mu­se­um på Fre­de­riks­berg Slot.

Men det var ik­ke Marco Grob, der stjal op­ma­er­k­som­he­den, men kron­prin­ses­se Mary. Og det var der en spe­ci­el grund til.

Marco Grob står nem­lig bag to po­rtra­et­fo­tos af kron­prin­s­par­ret, som i går blev af­slø­ret.

På det ene bil­le­de står kron­prins Fre­de­rik smi­len­de og i gal­la-uni­form med Ama­li­en­borg i bag­grun­den. På det an­det står Mary del­vis med si­den til og med en let­te­re al­vor­lig mi­ne - et an­sigts­ud­tryk, som står i kon­trast til det sto­re smil, hun hav­de på, da bil­le­der­ne i går skul­le vi­ses for of­fent­lig­he­den.

Før­ste op­ga­ve med kon­ge­li­ge

Med de to po­rtra­et­fo­tos kom­mer kron­prin­s­par­ret i fint sel­skab. Marco Grob har po­rtra­et­te­ret sto­re per­son­lig­he­der som Ba­ra­ck Oba­ma, Hil­lary Cl­in­ton, Do­nald Trump, Ge­or­ge Cloo­ney, Har­ri­son Ford, La­dy Ga­ga og Ste­ve Jobs.

Og Marco Grob kal­der iføl­ge en pres­se­med­del­el­se ar­bej­det med kron­prins Fre­de­rik Og kron­prin­ses­se Mary for en for­nø­jel­se.

»Jeg har fo­to­gra­fe­ret man­ge statsover­ho­ve­der gen­nem ti­den, men al­drig før kon­ge­li­ge. Det var en for­nø­jel­se at fo­to­gra­fe­re kron­prin­s­par­ret, som var me­get ven­li­ge og imø­de­kom­men­de,« si­ger han.

På ud­stil­lin­gen vil 70 af Marco Grobs va­er­ker va­e­re ud­stil­let, og ud­stil­lin­gen åb­ner i dag.

Kron­prins Fre­de­rik. Kron­prin­ses­se Mary.

Hil­lary Cl­in­ton.

La­dy Ga­ga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.