SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2004.

Si­den de var børn har de to mid­del­må­di­ge sku­e­spil­le­re Con­nie og Car­la drømt om et liv i show­bu­si­ness, men trods iha­er­di­ge for­søg er de ik­ke rig­tigt slå­et igen­nem. I Chi­ca­go bli­ver de vid­ner til et ma­fi­a­mord, og pak­ker der­for de­res paryk­ker og kjo­ler og flyg­ter til Los An­ge­les, hvor de kla­edt ud som ma­end får ar­bej­de som san­ge­r­in­der på den lo­ka­le drag-klub! Suc­ce­sen mel­der sig hur­tigt, men det gør pro­ble­mer­ne og­så! Con­nie fo­rel­sker sig nem­lig i Jeff, som tror, hun er en mand, og sam­ti­dig ryk­ker mor­der­ne ta­et­te­re på. En ko­me­die af fol­ke­ne bag "My Big Fat Gre­ek Wed­ding" med de to Oscar-no­mi­ne­re­de sku­e­spil­le­rin­der Nia Var­da­los og To­ni Col­let­te i spid­sen. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­cha­el Lem­beck. TV 2 kl. 16.10 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2005.

De fri­ske og da­meg­la­de fy­re Je­re­my og Jo­hn har få­et den ge­ni­a­le idé at bru­ge de­res we­e­ken­der på at cras­he bryl­lups­re­cep­tio­ner. Her er den helt rig­ti­ge ro­man­ti­ske stem­ning, der gør at kvin­der er let­te at for­fø­re. Ef­ter at ha­ve haft stor suc­ces til en mas­se bryl­lup­per, bli­ver de to Ca­sa­nova­ers ud­spe­ku­le­re­de fo­re­ta­gen­de plud­se­lig vendt på ho­ve­d­et, da Je­re­my mø­der en se­x­gal kvin­de der ud­nyt­ter ham – og Jo­hn fo­rel­sker sig storm­fuldt i en smuk bryl­lups­ga­est. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: David Dobkin. Zulu kl. 20.55 Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1988.

Da Bri­an Fla­na­gan kom­mer ud af ha­e­ren, sø­ger han et mar­ke­tin­gjob i New York. Det­te et sva­ert til­løbs­styk­ke uden en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se. Fla­na­gan gi­ver sig der­for i kast med en bu­si­nes­sud­dan­nel­se på et lo­kalt uni­ver­si­tet, imens han tje­ner til da­gen og vej­en i et del­tidsjob som bar­ten­der. Hans nye chef Doug­las Coug­hlin la­e­rer ham al­le bran­chens hem­me­lig­he­der og sam­men bli­ver de by­ens mest kend­te bar­ten­de­re. Beg­ge drøm­mer om de­res egen co­ck­tail­bar, og for Fla­na­gan be­gyn­der drøm­men at for­me sig, da han ta­ger til Ja­mai­ca og tje­ner go­de pen­ge dér på en strand­bar. Her mø­der han den un­ge og smuk­ke ame­ri­kan­ske kunst­ner Jor­dan Moo­ney. Det er ka­er­lig­hed ved før­ste blik, men da Bri­an ta­ger imod en ud­for­dring fra Doug­las, rej­ser Jor­dan sår­et og for­ud­ret­tet til­ba­ge til New York. Drøm­men om det per­fek­te liv med den sto­re ka­er­lig­hed og egen bar lig­ger nu i ru­i­ner for Fla­na­gan. Han må kig­ge sig selv og si­ne man­ge dår­li­ge livsvalg al­vor­ligt ef­ter for over­ho­ve­det at ha­ve en chan­ce for at ret­te op på det. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­ger Do­nald­son. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2008.

Even­ty­re­ren Benja­min Fin­ne­gan er sik­ker på at han er ta­et på at fin­de år­hund­re­dets stør­ste skat i ha­vet ud for Key West i Fl­o­ri­da. Dog lig­ger skat­ten ta­et på en ø, som er ejet af en ond­s­in­det rap­stjer­ne, som Ben skyl­der pen­ge ef­ter sin skils­mis­se fra eks­ko­nen Tess. Ska­eb­nen vil dog, at Tess nu ar­bej­der som stewar­des­se på en ya­cht som og­så be­fin­der sig i far­van­det ved Key West. Ya­ch­ten er ejet af mul­ti­mil­li­onja­e­ren Ni­gel, og det er nu op til Ben at over­be­vi­se bå­de Tess og Ni­gel om at de sam­men kan fin­de skat­ten. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: An­dy Ten­nant. Ka­nal 5 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.