Gru­somt exit

Søn­derjyske glip­pe­de i går mu­lig­he­den for at kva­li­fi­ce­re sig til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague, da man tab­te med 2-3 til Spar­ta Prag i et fø­lel­ses­la­det dra­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Hvis der blev ban­det og må­ske og­så fa­el­det en tå­re i Søn­derjyskes om­kla­ed­nings­rum i går, var det fuldt for­stå­e­ligt, for Jakob Mi­chel­sens mand­skab mis­se­de en hi­sto­risk mu­lig­hed for at spil­le sig i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague ef­ter et re­gu­la­ert dra­ma i play­off-ne­der­la­get på 2-3 til Spar­ta Prag ef­ter el­lers at ha­ve ført med 2-0. Desva­er­re for søn­derjy­der­ne står der på bund­linj­en, at det ik­ke bli­ver til et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil i den­ne om­gang.

Selv­føl­ge­lig til stor ae­r­g­rel­se for ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen.

»Det er sinds­sygt tungt li­ge nu,« sag­de han kort tid ef­ter slut­fløjtet til TV3+, in­den han fort­sat­te:

»Stem­nin­gen i om­kla­ed­nings­rum­met er vir­ke­lig grav­kam­mer­ag­tig li­ge nu, og jeg fø­ler vir­ke­lig med dren­ge­ne. Vi gjor­de man­ge ting rig­tigt og kom­mer vel al­drig ta­et­te­re på det, der hav­de va­e­ret en af de stør­ste jy­ske sen­sa­tio­ner i sport­s­ver­de­nen. Vi var bedst i dag (i går, red.), men de be­røm­te mar­gi­na­ler var ik­ke med os.«

Mands­mod Hvis det over­ho­ve­det er no­gen trøst for søn­derjy­der­ne, hav­de de en vir­ke­lig stor an­del af kam­pen. De ly­se­blå drog til den tjek­ki­ske ho­ved­stad med mas­ser af mands­mod og pres­se­de hjem­me­hol­det, som man og­så hav­de suc­ces med i det før­ste 0-0-op­gør i Ha­der­s­lev.

Ef­ter 35 mi­nut­ter kom be­løn­nin­gen så, da Mi­ka­el Uhre sled sig igen­nem og brag­te søn­derjy­der­ne for­an med 1-0. Han prik­ke­de bol­den flot i mål til en no­get over­ra­sken­de fø­ring.

Tro det el­ler ej, men det blev fak­tisk end­nu bed­re for Søn­derjyske fem mi­nut­ter se­ne­re. Tro­els Klø­ve modt­og bol­den i høj­re si­de af fel­tet og spar­ke­de bol­den fladt ind i det lan­ge hjør­ne ef­ter to ef­fek­ti­ve skud­fin­ter, og så lig­ne­de det for al­vor søn­derjysk suc­ces.

Svag op­da­ek­ning ko­ste­de Desva­er­re hal­te­de det med op­da­ek­nin­gen og må­l­mands­spil­let i den an­den en­de af ba­nen. Så­dan no­get ko­ster i Eu­ro­pa Le­ague, og det gjor­de det og­så mod Spar­ta Prag, som

Vi gjor­de man­ge ting rig­tigt og kom­mer vel al­drig ta­et­te­re på det, der hav­de va­e­ret en af de stør­ste jy­ske sen­sa­tio­ner i sport­s­ver­de­nen. Vi var bedst i dag (i går, red.), men de be­røm­te mar­gi­na­ler var ik­ke med os Jakob Mi­chel­sen

score­de ved he­le tre død­bol­de.

Søn­derjyske hav­de man­ge chan­cer for at sco­re yder­li­ge­re i kam­pen, men den sid­ste ef­fek­tivt mang­le­de for­an mål.

Det bit­re exit be­ty­der ik­ke kun et far­vel til den na­est­stør­ste tur­ne­ring i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, men og­så et langt blik ef­ter de man­ge mil­li­o­ner af kro­ner, som en kva­li­fi­ka­tion vil­le ha­ve ka­stet af sig. Ale­ne for at spil­le sig i grup­pe­spil­let vil­le Søn­derjyske ha­ve mod­ta­get 17 mil­li­o­ner kro­ner, og der­til kun­ne der så end­vi­de­re va­e­re til­fø­jet kol­de kon­tan­ter for de po­int, som søn­derjy­der­ne even­tu­elt hav­de skra­bet til sig. For slet ik­ke at ta­le om til­sku­er- og tv-ind­ta­eg­ter.

Men ak, det blev alt­så ik­ke i den­ne om­gang, at søn­derjy­der­ne kun­ne ven­de hjem med en bil­let til grup­pe­spil­let.

Søn­derjyske lig­ne­de la­en­ge et hold, der vil­le le­ve­re en ge­di­gen over­ra­skel­se i Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen i af­tes, men de tjek­ki­ske va­er­ter fra Spar­ta Prag snød søn­derjy­der­ne til sidst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.