Drøm­me­lod­træk­ning

FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, gla­e­der sig over klub­bens lod­tra­ek­ning til Cham­pions Le­ague, som by­der på mø­der med Lei­ce­ster, Club Brug­ge og FC Por­to. Fod­bold­kom­men­ta­tor vil end­da na­er­mest bli­ve skuf­fet, hvis ik­ke ’Lø­ver­ne’ som mini­mum går vi­de­re

BT - - CHAMPIONS LEAGUE-2015/16 - Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@spor­ten.dk

Der bli­ver in­gen Lio­nel Mes­si el­ler Cri­sti­a­no Ro­nal­do til at drys­se stjer­ne­støv ud over Te­lia Par­ken i den­ne om­gang, når FC Kø­ben­havn for fjer­de gang del­ta­ger i Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil­let.

Til gen­ga­eld hav­ne­de det dan­ske mester­hold i en pul­je, der by­der på gen­syn med gam­le ken­din­ge, en tid­li­ge­re vin­der af tur­ne­rin­gen og en dansk lands­holds­må­l­mand. Med en­gel­ske Lei­ce­ster, po­rtu­gi­si­ske FC Por­to og bel­gi­ske Club Brug­ge som mod­stan­de­re i Grup­pe G fik FCK en lod­tra­ek­ning, som ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er yderst til­freds med, skri­ver klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

»Sport­s­ligt set er det ta­et på at va­e­re op­ti­malt, når man ser hvil­ke mod­stan­de­re vi el­lers kun­ne ha­ve få­et, og det var pra­e­cis det jeg hav­de hå­bet på. Det er hold, som vi i hvert fald bør kun­ne ta­ge po­int fra på hjem­me­ba­ne, og så må vi se, hvor­dan det går i ude­kam­pe­ne. De tre se­ne­ste gan­ge vi har va­e­ret i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let har (Man­che­ster) Uni­ted, Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid vist kun vun­det til­sam­men fi­re ude­kam­pe i grup­pe­spil­let, og det si­ger lidt om, hvor vig­tigt det er at ta­ge si­ne po­int på hjem­me­ba­ne. Og vi har jo selv kun tabt én gang på hjem­me­ba­ne i grup­pe­spil­let,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

BT for­søg­te i går ad fle­re om­gan­ge at få en kom­men­tar fra Stå­le Sol­bak­ken for at hø­re nord­man­den til am­bi­tio­ner­ne i grup­pen, men hver­ken han, as­si­stent­tra­e­ner Bri­an Pri­ske el­ler an­dre fra klub­ben har va­e­ret til at tra­ef­fe.

Go­de mu­lig­he­der

Fod­bold­kom­men­ta­tor Ni­els-Chri­sti­an Fre­de­rik­sen fra TV3 Sport har sto­re for­vent­nin­ger på kø­ben­hav­ner­nes veg­ne.

»Det er en drøm­me­lod­tra­ek­ning i for­hold til, hvad de el­lers kun­ne va­e­re ram­let ind i. Jeg me­ner, at det må va­e­re re­a­li­stisk at hå­be på en tred­je­plads og der­med kva­li­fi­ka­tion til Eu­ro­pa Le­ague-slut­spil­let. Man må bli­ve lidt skuf­fet, hvis ik­ke det kan la­de sig gø­re med det her dyrt ind­køb­te FC Kø­ben­havn-hold,« si­ger Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

»Por­to gjor­de det godt mod Ro­ma i play­off-kam­pe­ne, men po­rtu­gi­ser­ne er ik­ke på tid­li­ge­re ti­ders ni­veau. Lei­ce­ster skal kon­cen­tre­re sig me­get om Pre­mi­er Le­ague, og selv om FCK har dår­li­ge­re er­fa­rin­ger fra Eu­ro­pa Le­ague med Club Brug­ge, bør der va­e­re mu­lig­he­der i den­ne pul­je,« ud­dy­ber Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen.

FC Por­to, der vandt tur­ne­rin­gen i 2004, del­ta­ger for 21. gang i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let og har så­le­des mas­ser af er­fa­ring, mens mø­det med de en­gel­ske me­stre Lei­ce­ster bli­ver to kam­pe mod den dan­ske lands­holds­må­l­mand Kas­per Sch­mei­chel og den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn-spil­ler Da­ni­el Amar­tey, som nok skal bli­ve spurgt til rå­ds om det tak­ti­ske af tra­e­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri.

FC Kø­ben­havn har hver­ken mødt Lei­ce­ster el­ler FC Por­to før, men til gen­ga­eld ken­der kø­ben­hav­ner­ne Club Brug­ge fra mø­de­r­ne i Eu­ro­pa Le­ague i 2014, da Sol­bak­kens hold tab­te 0-4 hjem­me og spil­le­de 1-1 på ude­ba­ne. Og så har det bel­gi­ske mand­skab og­så en tid­li­ge­re FCK­spil­ler lø­ben­de rundt på ba­nen.

»Det bli­ver mor­somt at stå over for Clau­de­mir i Brug­ge og Da­ni­el Amar­tey i Lei­ce­ster igen, og Lei­ce­ster har jo og­så Kas­per Sch­mei­chel, så det skal nok bli­ve nog­le at­trak­ti­ve og go­de kam­pe for til­sku­er­ne i Te­lia Par­ken,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken i pres­se­med­del­el­sen.

FC Kø­ben­havn kva­li­fi­ce­re­de sig til Cham­pions Le­ague ved at spil­le 1-1 ude mod APO­EL, som tab­te det før­ste play­off-op­gør i Par­ken med 0-1.

Det er hold, som vi i hvert fald bør kun­ne ta­ge po­int fra på hjem­me­ba­ne Stå­le Sol­bak­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.