De syv an­dre grup­per

BT - - CHAMPIONS LEAGUE-2015/16 - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@spor­ten.dk

Ni­els-Chri­sti­an Fre­de­rik­sen, fod­bold­kom­men­ta­tor hos TV3 Sport og for­fat­ter til bo­gen ’Mester­va­er­ket’ om Cham­pions Le­ague, spår FC Kø­ben­havn go­de mu­lig­he­der og gla­e­der sig der­u­d­over isa­er til to spa­en­den­de kam­pe i hen­holds­vis Grup­pe C og Grup­pe F. Her vur­de­rer han de syv an­dre grup­per.

»Ar­se­nal og PSG er uden tvivl ka­em­pe fa­vo­rit­ter til at gå vi­de­re. Umid­del­bart tror jeg, at Ar­se­nal vin­der grup­pen, selv om de har pro­ble­mer i Pre­mi­er Le­ague – ik­ke mindst for­di, at PSG har mi­stet Zla­tan Ibra­him­ovic, som ud­gjor­de na­er­mest halv­de­len af det hold. Ba­sel var et af de sta­er­ke­ste hold i tred­je se­ed­ning­s­lag, men hver­ken schweizer­ne el­ler Lu­dog­o­rets fra Bul­ga­ri­en bør kun­ne for­hin­dre vi­de­re avan­ce­ment for Ar­se­nal og PSG.«

»Jeg ta­en­ker umid­del­bart, at det er en ret ta­et pul­je ved før­ste øje­kast. Dy­na­mo Kiev skal ta­ges al­vor­ligt, for ukrai­ner­ne gik vi­de­re fra grup­pe­spil­let ef­ter Chel­sea sid­ste år, men jeg har mest fi­dus til Ben­fi­ca, der nå­e­de kvart­fi­na­len sid­ste år og har en op­ad­gå­en­de form­kur­ve, og så Na­po­li. De to hold går vi­de­re, tror jeg, og så med Kiev som tre­er.«

»Umid­del­bart bør Bar­ce­lo­na vin­de den her pul­je sten­sik­kert for­an Man­che­ster Ci­ty. Jeg gla­e­der mig isa­er til at føl­ge kam­pe­ne mel­lem de to, for det bli­ver me­re end spil­let på ba­nen. Ci­ty har først og frem­mest den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na-tra­e­ner Pep Gu­ar­di­o­la, men og­så i be­sty­rel­sen sid­der folk som Txiki Be­gi­ristain, der har et stort navn i Bar­ce­lo­na ef­ter man­ge år i klub­ben. Glad­bach skal vi ik­ke af­skri­ve helt. De kla­re­de sig godt i sid­ste sa­e­son i Cham­pions Le­ague. Cel­tic og Erik Svi­at­chen­ko kan må­ske stja­e­le et po­int fra Glad­bach på en kold novem­ber­dag i Skot­land.«

»Bay­ern Mün­chen ple­jer at va­e­re uhyg­ge­lig i grup­pe­spil­let, hvor mi­ne for­vent­nin­ger til At­léti­co Madrid me­re går på kno­ck­out-fa­sen. Madrid-klub­ben er et gif­tigt be­kendt­skab og har ef­ter­hån­den få­et tra­di­tion for at va­e­re blandt de bed­ste hold i Eu­ro­pa. Ro­stov slog im­po­ne­ren­de Ajax ud og spil­le­de yderst ef­fek­tivt, så et lil­le fra­ekt bud kun­ne va­e­re, at de snup­per tred­je­plad­sen for­an hol­la­en­der­ne fra PSV.«

»Det var jo en af de pul­jer, som hav­de va­e­ret la­e­kre for FC Kø­ben­havn at bli­ve truk­ket ud til. Tot­ten­ham skal spil­le si­ne hjem­me­kam­pe på Wem­bley i ste­det for Whi­te Hart La­ne. Det er ik­ke en for­del for dem, men jeg tror nu, at de vin­der grup­pen al­li­ge­vel med Le­ver­ku­sen – et ener­gi­fyldt mand­skab - li­ge ef­ter sig. Mo­na­co eks­pe­de­re­de Vil­lar­re­al ud og slut­ter nok som tre­er. CSKA Mosv­ka er et be­sva­er­ligt hold med man­ge rus­si­ske lands­holds­spil­le­re, men der mang­ler kva­li­tet i of­fen­si­ven.« »Re­al Madrid vin­der pulj­en. Det kan der ik­ke va­e­re tvivl om. De ple­jer at va­e­re su­ve­ra­e­ne i grup­pe­spil­let. Jeg tror, at Dort­mund en­der på an­den­plad­sen, og det bør bli­ve to in­ter­es­san­te op­gør mod Re­al Madrid. De hav­de nog­le epi­ske op­gør for nog­le år si­den. For Cri­sti­a­no Ro­nal­do (fo­to) må det va­e­re be­va­e­gen­de at skul­le mø­de Spor­ting, som er den klub, han vok­se­de som stjer­ne i in­den sit skif­te til Man­che­ster Uni­ted. Le­gia Warszawa reg­ner jeg slet ik­ke med.«

»Ju­ven­tus er ka­em­pe fa­vo­rit. Ita­li­e­ner­ne ser na­e­sten sta­er­ke­re ud nu med Mira­lem Pja­nic og Gon­za­lo Hi­gu­ain, end man gjor­de med Paul Pog­ba på hol­det, og jeg for­ven­ter at se et me­get sul­tent Ju­ven­tus-hold. Se­vil­la har vun­det Eu­ro­pa Le­ague tre gan­ge og det ta­ler na­e­sten for sig selv i for­hold til klub­bens eu­ro­pa­ei­ske kva­li­tet. Ly­on kom­mer for­ment­lig til at in­ve­ste­re me­get i Li­gue 1, nu da det igen bør va­e­re mu­ligt at spil­le li­ge op med et Pa­ris Saint-Ger­main­hold uden Ibra­him­ovic, men fransk­ma­en­de­ne bør kun­ne slut­te på tred­je­plad­sen i grup­pen. Za­greb for­ven­ter jeg mig ik­ke me­get af.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.