De tre mod­stan­de­re

BT - - CHAMPIONS LEAGUE-2015/16 -

Lei­ce­ster Ci­ty

NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: FC Kø­ben­havn bør ha­ve mu­lig­hed for et en­kelt po­int hjem­me mod Lei­ce­ster. For kø­ben­hav­ner­ne ga­el­der det om at und­gå om­stil­lin­ger­ne, som Lei­ce­ster er så van­vit­tigt go­de til. I of­fen­si­ven skal FCK ik­ke ha­el­de ind­la­eg ind i fel­tet, som de har for va­ne, for de får me­re end sva­ert ved at vin­de ho­ved­støds­du­el­ler­ne mod Ro­bert Huth og Wes Mor­gan. De skal i ste­det is­ce­ne­sat­te Falk og Ver­bic i mel­lem­rum­me­ne.

TO STØR­STE PRO­FI­LER: Riy­ad Ma­hrez og Ja­mie Var­dy. Ma­hrez er fan­ta­stisk i of­fen­si­ven til bå­de at as­si­ste­re og la­ve mål selv, og Ja­mie Var­dy im­po­ne­rer med sin hur­tig­hed, sin uku­e­li­ge op­ti­mis­me og sin tra­ef­sik­ker­hed.

FC Por­to

NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: Por­tos hold er ik­ke li­ge så godt som tid­li­ge­re, og man kan må­ske hå­be på et uaf­gjort re­sul­tat på ude­ba­ne ved at stå kom­pakt og få sat et par go­de om­stil­lin­ger ind. Por­to har sav­net no­get kon­ti­nu­i­tet de se­ne­ste år med man­ge tra­e­ner­fy­rin­ger, og in­ter­nt er der uro med spil­le­re, som ger­ne vil va­ek. I of­fen­si­ven sav­ne­de man se­ne­st mod Ro­ma ef­fek­ti­vi­tet i front med 31 mis­brug­te for­søg. Når det så er na­evnt, er det selv­føl­ge­lig sta­dig et kva­li­tets­hold med en stor ta­lent­mas­se fra eget aka­de­mi.

TO STØR­STE PRO­FI­LER: An­dré Silva og Ya­ci­ne Bra­hi­mi. Silva er en 20-årig an­gri­ber med mas­ser af ta­lent, og Bra­hi­mi, som kan nå at bli­ve solgt, er en af de bed­ste i den po­rtu­gi­si­ske liga og kan vir­ke­lig ud­for­dre in­di­vi­du­elt.

Club Brug­ge

NI­ELS CHRI­STI­AN FRE­DE­RIK­SEN: Det er mod Club Brüg­ge, at FC Kø­ben­havn skal hen­te fi­re po­int og for­hå­bent­lig spil­le sig i Eu­ro­pa Le­ague på den må­de. I for­hold til de to klub­bers mø­der i Eu­ro­pa Le­ague for nog­le år si­den, har FCK få­et kva­li­tet i trup­pen. I de her kam­pe hå­ber jeg at se et dansk hold, som an­gri­ber kam­pen, som man gjor­de mod APO­EL i Par­ken. FCK skal la­eg­ge et stort tryk fra start og så sam­ti­dig und­gå at va­e­re alt for sår­ba­re på om­stil­lin­ger­ne.

TO STØR­STE PRO­FI­LER: Li­or Re­fa­e­lov og Tim­my Si­mons. Re­fa­e­lov gjor­de ondt på FCK med tre mål i den ene af Eu­ro­pa Le­ague-kam­pe­ne i 2014, og 39-åri­ge Si­mons er et me­get vig­tigt sam­lings­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.