Gen­start

Tav­len er va­sket ren – uden Ajax – for Ni­co­lai Boi­le­sen, der ef­ter over et år uden spil­le­tid i går fik frem­ti­den på plads med en fi­re­årig af­ta­le med FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Rasmus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

LØ­VE­IND­KØB 17. maj 2015 trå­d­te Ni­co­lai Boi­le­sen ind på GN Bouw Sta­dion i Dor­dre­cht som Ajaxan­fø­rer med sto­re drøm­me om snart at spil­le på en stør­re adres­se. Ajax kun­ne ik­ke til­by­de lands­holds­spil­le­ren den øko­no­mi­ske og sport­s­li­ge pak­ke, han øn­ske­de, og der­for var hans agent og far, Ken­ny Boi­le­sen, i gang med at af­sø­ge mar­ke­det for en ny ar­bejdssgi­ver til søn­ni­ke.

I går – over et år se­ne­re, men ik­ke en ene­ste fod­bold­kamp ri­ge­re – blev den ar­bejds­gi­ver så fun­det. Si­de om si­de med FC Kø­ben­havn-tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken blev Boi­le­sen pra­e­sen­te­ret i Par­ken som ny spil­ler hos de dan­ske me­stre. Den 24-åri­ge ven­stre­ba­ck har skre­vet un­der på en fi­re­årig kon­trakt.

»Jeg har he­le ti­den sagt, at det sport­s­li­ge aspekt for mig har va­e­ret det vig­tig­ste, li­ge­som jeg skul­le ha­ve en god ma­ve­for­nem­mel­se med det valg, jeg nu skul­le tra­ef­fe, og der sy­nes jeg, at FCK hav­de he­le pak­ken. Jeg er bå­de glad, let­tet og stolt over at sid­de her og ha­ve det he­le på plads,« si­ger han.

At det blev Su­per­liga­en og ik­ke Bun­des­liga­en, Pre­mi­er Le­ague, Se­rie A el­ler en an­den top­liga, skyl­des langt hen ad vej­en, at Boi­le­sen og hans nu tid­li­ge­re hol­land­ske klub vik­le­de sig ind i en vold­som hård­knu­de. Al­li­ge­vel for­try­der han in­tet:

»For mig at se slut­te­de min Ajax-kar­ri­e­re sid­ste år som an­fø­rer, og hvad der så er sket i det for­gang­ne år, var der in­gen, der kun­ne ha­ve for­ud­set. Det er, hvad det er, og det er så­dan, fod­bold­ver­de­nen er en gang imel­lem. Jeg er su­perg­lad for at va­e­re her i dag, og jeg ser kun fremad. Jeg gla­e­der mig ba­re til at kom­me i gang igen,« lod Boi­le­sen for­stå, da han for før­ste gang ud­tal­te sig iført FCK-trøj­en. Skal af­lø­se Au­gustin­s­son Hos kø­ben­hav­ner­ne tra­e­der han ind i kø­en ef­ter Ludwig Au­gustin­s­son, som sid­der tungt på ven­stre­ba­ck­plad­sen. Iføl­ge ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er det selv­føl­ge­lig den sta­er­ke­ste mand, der spil­ler, men han la­eg­ger hel­ler ik­ke skjul på, at pla­nen med Ni­co­lai Boi­le­sen er lang­sig­tet:

»Pla­nen er, at vi sa­el­ger Ludwig (Au­gustin­s­son, red.) na­e­ste som­mer. Ni­co­lai har ik­ke spil­let la­en­ge, så på den kor­te ba­ne hand­ler det om at få fy­sik­ken på plads. Han skal ik­ke stres­se. Det er ik­ke nu på søn­dag el­ler na­e­ste søn­dag, han skal va­e­re god,« si­ger han og til­fø­jer:

»På sigt skal han nok bli­ve en god, hi­sto­risk FCK-ba­ck, som vi ken­der det. Vi har skre­vet en lang kon­trakt, og jeg tror, det er en ud­ma­er­ket mu­lig­hed for ham til at få sin kar­ri­e­re til­ba­ge på skin­ner igen. Vi har lagt en plan sam­men om, at han nok skal kom­me ud til det sto­re ud­land igen.«

Når Ni­co­lai Boi­le­sen bli­ver kampklar, bli­ver na­e­ste ud­for­dring at over­be­vi­se sit nye pu­bli­kum om, at han ik­ke la­en­ge­re er så gul og blå i hjer­tet, som han var en­gang. In­den Boi­le­sen tog til ud­lan­det, spil­le­de han seks år som ung­doms­spil­ler hos ae­r­ke­ri­va­len Brønd­by, og da han i 2011 spil­le­de en tra­e­nings­kamp for Ajax mod Brønd­by kom han blandt an­det for ska­de at si­ge, at ’Brønd­by-fan vil jeg al­tid va­e­re’, og at han i øv­rigt gla­e­de­de sig til at lø­be ind på Brønd­by Sta­dion.

De fø­lel­ser har han til­sy­ne­la­den­de ik­ke la­en­ge­re.

»Nu gla­e­der jeg mig ba­re til at slå dem,« si­ger han.

Den mu­lig­hed må Boi­le­sen imid­ler­tid ven­te lidt på. Han er ik­ke med, når FC Kø­ben­havn søn­dag mø­der net­op Brønd­by, un­der­stre­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Ni­co­lai Boi­le­sen står no­te­ret for 15 land­skam­pe – den se­ne­ste mod Frank­rig i marts 2015.

FCK hav­de he­le pak­ken. Jeg er bå­de glad, let­tet og stolt over at sid­de her og ha­ve det he­le på plads Ni­co­lai Boi­le­sen

FO­TO: NIKOLAI LINARES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.