Tag en be­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HAND­LING om tea­mets kø­rer­sam­men­sa­et­ning for 2017 er na­ert fo­re­stå­en­de, fø­ler Ke­vin Magnus­sen ik­ke et ek­stra­or­di­na­ert pres op til lø­bet i Bel­gi­en i we­e­ken­den el­ler Ita­li­ens Grand Prix i na­e­ste we­e­kend.

»I For­mel 1 er man til ek­sa­men, hver ene­ste gang man er i bi­len. Men en af de ting, jeg har la­ert, er, at folk i For­mel 1-pad­do­ck­en har en me­get kort hukom­mel­se. På den må­de er det vig­tigt at gø­re en god fi­gur her i Bel­gi­en og i Ita­li­en.« Fo­kus på na­e­ste sa­e­son Re­nault ryk­ke­de frem i fel­tet ved de to sid­ste løb in­den som­mer­fe­ri­en i Un­garn og Tys­kland, der blev af­vik­let på re­la­tivt ’lang­som­me’ ba­ner. Ke­vin Magnus­sen tror ik­ke på, at Re­nault-ra­ce­ren er helt så kon­kur­ren­ce­dyg­tig på de hur­ti­ge ba­ner i Bel­gi­en og Ita­li­en.

»Vi er bedst på ba­ner med kor­te langsi­der og lang­som­me sving, så vi er nok ik­ke så sta­er­ke her el­ler i Mon­za na­e­ste uge. Der er in­gen sto­re op­da­te­rin­ger på bi­len – kun småju­ste­rin­ger. Al fo­kus er nu på 2017-mo­del­len, og den nu­va­e­ren­de bil er ta­get helt ud af vind­t­un­nel­len,« si­ger Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.