971 da­ge uden svar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TET NYT

I sep­tem­ber 2014 kom Mi­cha­el Schu­ma­cher hjem til fa­mi­li­en i Schweiz og si­den har det va­e­ret yderst spar­somt med op­lys­nin­ger om den 47-åri­ge tid­li­ge­re ra­cer­kø­rers til­stand. Sna­re­re er ud­ta­lel­ser­ne fra folk ta­et på Schu­ma­cher pra­e­get af håb og tro, end de er pra­e­get af vi­den.

Så­dan er det og­så til­fa­el­det for den tid­li­ge­re For­mel 1-pra­est Don Ser­gio Man­tova­ni, der tirs­dag for­tal­te om Schu­ma­cher til ty­ske Bild.

»Jeg ved nok me­re, end jeg må si­ge. Jeg har dog ik­ke haft så stor kon­takt til fa­mi­li­en på det se­ne­ste. Alt det her er en prø­vel­se fra Gud. Han er tro­en­de på sin egen må­de. Jeg ved, at han tror på Gud, men ik­ke på kir­ken,« sag­de Man­tova­ni til det ty­ske me­die. Frem­ti­den er sta­tio­na­er Det se­ne­ste, der er kom­met ud om Schu­ma­chers egent­li­ge til­stand er, at han er be­gyndt at re­spon­de­re på be­hand­lin­gen, men hvor sto­re ma­eng­der, der er ta­le om, er uvist.

For over­la­e­ge og eks­pert i hjer­neska­der, Ole David­sen, er det dog sva­ert at se, at der for al­vor er go­de nyhe­der på vej om Schu­ma­cher.

»Det er nok me­re el­ler min­dre sta­tio­na­ert for ham. Usik­ker­he­den er stor i de før­ste døgn, men når vi er over tre år hen­ne i for­lø­bet, er sand­syn­lig­he­den for, at der vil ske va­e­sent­li­ge for­an­drin­ger gra­en­sen­de til nul,« si­ger Ole David­sen til BT.

Schu­ma­cher kan i hjem­met må­ske ha­ve en for­del i sin be­hand­ling, da der i så fald vil va­e­re ting, han kan gen­ken­de. Det er hel­ler ik­ke umu­ligt, at han kan fle­re ting på sigt, om end de ik­ke vil va­e­re be­tyd­nings­ful­de.

»Hvis det går, som det ple­jer at gå, kan det godt va­e­re, han la­ver små, mi­krosko­pi­ske frem­skridt. Det kan va­e­re til stor gla­e­de for fa­mi­li­en, men det har ik­ke no­gen kom­merci­el re­le­vans. Man kan godt glem­me tan­ken om, at han ven­der til­ba­ge til et ar­bej­de el­ler sport,« si­ger Ole David­sen. For­nuft i be­hand­lings­stop Iføl­ge Ole David­sen kan der va­e­re en idé i at stop­pe Schu­ma­chers be­hand­ling, så­fremt at den ik­ke fø­rer til an­det end blot at hol­de ham i li­ve.

»Man kan gø­re det, at man stop­per be­hand­lin­gen. Hvis en pa­tient ek­sem­pel­vis ik­ke kan spi­se selv, kan man stop­pe med at gi­ve son­demad. Hvis han kan spi­se selv, kan man ik­ke la­de ham dø. Det er at stop­pe be­hand­lin­gen, og det kan va­e­re for­nuf­tigt, hvis den el­lers er ud­sigts­løs,« si­ger Ole David­sen.

Et så­dant til­tag er fuldt ud lov­ligt og kan ik­ke be­teg­nes som ak­tiv døds­hja­elp, som i øv­rigt er ulov­ligt i Schweiz.

FRE­DAG 26. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.