Stig Bro­eckx

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den 26-åri­ge cy­kel­ryt­ter var den 28. maj med i et mas­sestyrt for­år­sa­get af en mo­tor­cy­kel i cy­kel­lø­bet Bel­gi­en Rundt. Bro­eckx er si­den hen ble­vet ope­re­ret i hjer­nen og for­søgt bragt ud af ko­ma. Han be­fin­der sig i ve­ge­ta­tiv til­stand, har få­et sva­e­re hjer­neska­der og re­a­ge­rer ik­ke på hver­ken lyd el­ler be­va­e­gel­se. Der er ik­ke kom­met nyt om Bro­eckx’ til­stand si­den 25. ju­ni. 25. au­gust 1991 fik Mi­cha­el Schu­ma­cher lov til at kø­re For­mel 1, da det lil­le Jor­dan-teams Ber­trand Ga­chot røg i ka­chot­ten ef­ter at va­e­re kom­met op at top­pes med en taxa-chauf­før i Lon­don. Det gav den 22-åri­ge ty­sker chan­cen i det bel­gi­ske grand­prix. Her kør­te Mi­cha­el Schu­ma­cher sig ind på en sen­sa­tio­nel 7.-plads i kva­li­fi­ka­tio­nen, mens det gik min­dre hel­digt i sel­ve lø­bet. Al­le­re­de på før­ste om­gang ud­gik han med kob­ling-pro­ble­mer. Men det skul­le hur­tigt bli­ve til man­ge fle­re om­gan­ge i For­mel 1. Mi­cha­el Schu­ma­cher røg al­le­re­de til det na­e­ste løb vi­de­re til det no­get stør­re Be­net­ton-team. Her score­de han en 5. plads og to 6. plad­ser i den re­ste­ren­de del af sa­e­so­nen. Al­le­re­de et år ef­ter sin de­but vandt Mi­cha­el Schu­ma­cher i øv­rigt sit før­ste For­mel 1-løb. Igen på den bel­gi­ske Spa-ba­ne.

FRE­DAG 26. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.