An­ders Tes­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske sport­s­u­dø­ver blev den 24. ju­ni sid­ste år tor­pe­de­ret af en bil un­der ek­strem­cy­kel­lø­bet Ra­ce Across Ame­ri­ca, og han blev bragt i kun­stig ko­ma. Det er nu 41-åri­ge Tes­gaard ik­ke la­en­ge­re, men han le­ver i ve­ge­ta­tiv til­stand og er sva­ert hjer­neska­det. Det ny­e­ste om­kring Tes­gaard er, at han be­fin­der sig på et re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter i Var­de og mod­ta­ger be­hand­ling, som man ik­ke ved, om han re­gi­stre­rer.

Mi­cha­el Schu­ma­chers 17-åri­ge søn sla­eg­ter i høj grad sin far på. Han gør sig og­så i mo­tor­sport. Med suc­ces. Og sej­re. Mi­ck Schu­ma­cher kø­rer i den­ne sa­e­son i den så­kald­te For­mel 4-klas­se, hvor han kø­rer med om bå­de det ty­ske og det ita­li­en­ske mester­skab. Det er ble­vet til tre sej­re i hver af se­ri­er­ne, og han lig­ger på en sam­let an­den­plads beg­ge ste­der.

Hos det ita­li­en­ske Pre­ma-hold lød det in­den sa­e­so­nen fra team-chef An­ge­lo Ro­sin:

»Som ra­cer­kø­rer er han i kon­stant for­bed­ring af sit po­ten­ti­a­le. Vi har al­tid holdt øje med ham, for­di han var et per­fekt ta­lent for Pre­ma. Han er hur­tig, smart, de­di­ke­ret og kan godt li­de at ar­bej­de hårdt for hol­det i en jagt ef­ter den bed­ste pra­e­sta­tion.«

Og må­ske kan der va­e­re me­re un­der­vejs? Ved det se­ne­ste For­mel 1-grand­prix på Ho­ck­en­heim duk­ke­de Mi­ck Schu­ma­cher op i pad­do­ck­en. Her var han på be­søg hos bå­de Fer­ra­ri og Mer­ce­des – og der blev lagt ma­er­ke til ham.

»Han er en ung mand, der gi­ver så­dan et im­po­ne­ren­de ind­tryk. Ud over at va­e­re god til at kø­re er han og­så ve­l­op­dra­gen, ven­lig og be­ske­den. Han har al­le tra­ek, man kun­ne øn­ske dig fra en te­e­na­ger. Det ser man ik­ke of­te i dag,« lød det ved den lej­lig­hed fra Mer­ce­des-boss To­to Wol­ff.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.