Men ne­de i bun­den kan de ta­be i én uen­de­lig­hed uden egent­lig kon­se­kvens...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PYH, IK­KE LANG tids dva­e­len ved guld fra Rio. Hånd­bold­her­rer­ne spredt for al­le vin­de ef­ter en halv­flad mod­ta­gel­se i Kø­ben­havn, Kim Bild­søe og Na­ta­sja Crone kan krav­le ind i TV-Avi­sen og Nyhe­der­ne igen, og straks lan­de­de det ha­es­bla­e­sen­de dan­ske sport­s­fly på Cypern til nye tri­um­fer. Hold­bar­he­den på me­ri­te­ren­de sej­re er ef­ter­hån­den ik­ke me­get la­en­ge­re end mo­men­tet og li­ve­da­ek­ning for så at aen­dre fo­kus nat­ten over.

Og FC Kø­ben­havn kun­ne fly­ve igen­nem nat­ten op over Eu­ro­pa og hjem til et par hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner, der sni­ger sig ind på bund­linj­en henover det na­e­ste hal­ve år med en vel­fortjent plads i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let ef­ter den sam­le­de sejr over APO­EL Nicosia. Og i kli­chéens na­tur­li­ge ven­ding en frem­ra­gen­de pra­e­sta­tion, der og­så ’er godt for dansk fod­bold.’

For det er det jo. Ak­ku­rat, som FC Midtjyl­land, Brønd­by og Søn­derjyske har le­ve­ret po­int-va­ren til dansk fod­bold og den så­kald­te ko­ef­fi­ci­ent, der rang­ord­ner det eu­ro­pa­ei­ske styr­ke­for­hold og be­stem­mer an­tal­let af plad­ser i Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague. Fa­sci­na­tions­fak­to­rens pen­ge­ma­ski­ner og for­ma­ter, der igen bli­ver ud­for­dret af de stør­ste og ri­ge­ste klub­ber i UE­FA-sy­ste­met, der helst ik­ke ser for man­ge lil­le­put­na­tio­ner gna­ve med på de mil­li­on-mil­li­ar­der, de ge­ne­re­rer rundt på de sto­re are­na­er.

MEN FC KØ­BEN­HAVNS nu­va­e­ren­de CL-kampag­ne og fra af­stand vur­de­re­de umid­del­ba­re styr­ke sy­nes at be­ret­ti­ge til en no­gen­lun­de for­nuf­tig og for­holds­ma­es­sig re­pra­e­sen­ta­tion af dansk ka­li­ber i det fi­ne sel­skab. Trans­fer­snil­de, sport­s­lig ved­hol­den­hed og or­ga­ni­sa­tion må­l­ret­tet mod Cham­pions Le­ague kan la­de sig re­a­li­se­re til det ud­byt­te, FCK i lø­bet af ef­ter­å­ret kan hø­ste. Og nok er det godt for dansk fod­bold, men bred­den og ud­bre­del­sen i eu­ro­pa­ei­sk for­stand er og­så en fak­tor, som fortje­ner UEFAs at­ten­tion.

Og­så på na­e­stø­ver­ste ni­veau, hvor de tre dan­ske Eu­ro­pa Le­ague-klub­ber spil­ler re­tu­ro­p­gør i play­off-run­den i skri­ven­de stund. Med mas­ser af po­int un­der­vejs, og selv med mis­se­de grup­pe­spil har de hver isa­er gjort de­res til, at den na­tio­na­le liga løf­ter sig be­trag­te­lig på før­na­evn­te ko­ef­fi­ci­ent. Hvil­ket le­der frem til at kon­klu­de­re, at hver­ken FCK el­ler de øv­ri­ge EL-hå­be­ful­de har løf­tet ko­ef­fi­ci­en­ten på bag­grund af det nye slut­spil, som el­lers var en af be­va­eg­grun­de­ne for at ind­fø­re det.

I af­ten kan man tyg­ge lidt vi­de­re på den. Fra OL over Cham­pions- og Eu­ro­pa Le­ague til su­per­liga­en. Trip-trap-tra­esko, Ran­ders-Sil­ke­borg og Lyng­by-FC Nord­s­ja­el­land. Så­kaldt der­by-we­e­kend, hvor tur­ne­rings­plan­la­eg­ger­ne har be­stra­ebt sig på at par­re lo­kal­ri­va­ler til dra­be­li­ge op­gør over det gan­ske land med Brønd­by-FCK som kul­mi­na­tio­nen.

FINT NOK MED den sid­ste. Men med slut­spil­let ma­net i jor­den som an­spo­ren­de eu­ro­pa­ei­sk mo­tor, er jeg me­re lan­det i le­ver­poste­jens hver­dag af alt for man­ge li­ge­gyl­di­ge mid­ter- og bund­kam­pe. Alt imens jeg et par gan­ge om ugen goog­ler: ’Su­per­liga nedryk­ning 2017’. For jo, mester­skabs­du­el­len er ret li­ge­til, og den teg­ner spa­en­den­de nok, hvis ik­ke FCK stik­ker helt af. Men ne­de i bun­den kan de ta­be i én uen­de­lig­hed uden egent­lig kon­se­kvens, mens vi kon­stant glem­mer, hvor­dan det nu li­ge for­hol­der sig med det nedryk­nings­spil. Og når det i bag­klog­ska­bens kla­re lys ik­ke hav­de den sto­re be­tyd­ning for Eu­ro­pa, var det så be­sva­e­ret va­erd? En ef­ter­ra­tio­na­li­se­ring, så­ma­end. Men og­så en aer­ger­lig én af slagsen. NÅ, HEL­DIG­VIS, STÅR den og­så på bå­de FCKLei­ce­ster, Por­to og Brug­ge i ef­ter­å­rets løb. Må­ske end­da Cham­pions Le­ague-bold på dansk grund i for­å­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.