For­gyl­des med 2,2

Fy­ret top­chef Jes­per Røn­now Si­mon­sen ef­ter­lod Skat i ka­os og går selv ud ad dø­ren med en stor po­se pen­ge under ar­men

BT - - NYHEDER -

FRITSTILLET mod­ta­ger han løn i fra­tra­e­del­ses­pe­ri­o­den fra 26. au­gust 2016 og i seks må­ne­der frem til ud­gan­gen af fe­bru­ar 2017.

»Der­u­d­over ydes der et fra­tra­e­del­ses­be­løb sva­ren­de til 12 må­ne­ders løn,« op­ly­ser Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

I det om­fang Jes­per Røn­now Si­mon­sen ta­ger an­det ar­bej­de på det of­fent­li­ge om­rå­de i de sid­ste tre må­ne­der af fra­tra­e­del­ses­pe­ri­o­den, modreg­ner Skat­te­mi­ni­ste­ri­et ind­ta­eg­ten fra det nye ar­bej­de i den ud­be­tal­te løn.

Hvis han med an­dre ord hur­tigt går ud og får et an­det job i det of­fent­li­ge, vil han få dob­belt løn i tre må­ne­der. Med en må­nedsløn på 122.825 kr. sva­rer det til 368.475 kr. li­ge ned i fo­ret.

Den helt sto­re ja­ck­pot sco­rer den fy­re­de skat­te­di­rek­tør ved at ta­ge et job i det pri­va­te er­hvervs­liv med det sam­me.

I så fald modreg­nes han slet ik­ke i fra­tra­e­del­ses­pe­ri­o­den og kan ved si­den af løn­nen i sit nye job sa­et­te yder­li­ge­re 736.950 kr. ind på bank­kon­to­en frem til marts 2017, hvor han ef­ter af­ta­len mod­ta­ger sit gyld­ne hånd­tryk på 1.473.900 kr. samt pen­sion.

Va­el­ger han at ta­ge den kar­ri­e­re­vej, kan han med an­dre ord op­nå en ge­vinst på 2,2 mio. kr.

Fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg har, si­den Stats­re­viso­rer­ne i ja­nu­ar ret­te­de en søn­der­lem­men­de kri­tik af Skat, un­dret sig over, at de man­ge skan­da­ler i Skat ik­ke fik kon­se­kven­ser for top­le­del­sen.

Man valg­te kun at frit­stil­le fi­re mel­lem­le­de­re, mens man un­der­sø­ger, om der kan gø­res et tjen­ste­ligt an­svar ga­el­den­de over­for dem, mens top­le­del­sen gik fri. LAs krav Da Kar­sten Lauritzen tors­dag af­ten rin­ge­de rundt til de bor­ger­li­ge skat­te­o­rd­fø­re­re fra Li­be­ral Al­li­an­ce, De Kon­ser­va­ti­ve og Dansk Fol­ke­par­ti og gav dem en kort ori­en­te­ring om si­ne pla­ner, var i hvert fald en af den, Jo­a­chim B. Ol­sen fra Li­be­ral Al­li­an­ce, util­freds med mi­ni­ste­rens mang­len­de hand­le­kraft.

Han be­tin­ge­de sig, at der rul­ler ho­ve­d­er i Skat. El­lers vil­le Li­be­ral Al­li­an­ce ik­ke støt­te pla­nen, lød be­ske­den til mi­ni­ste­ren. »For­ud­sa­et­nin­gen for at støt­te den plan, som Kar­sten Lauritzen la­eg­ger frem, er, at der bli­ver pla­ce­ret et le­del­ses­ma­es­sigt an­svar for de skan­da­ler, der har va­e­ret,« si­ger Jo­a­chim B. Ol­sen. Kom ik­ke i mål Men den ud­la­eg­ning kan Kar­sten Lauritzen ik­ke gen­ken­de, sag­de han under et pres­se­mø­de i går.

»Nej, det kan jeg på in­gen må­de be­kra­ef­te,« sva­re­de Kar­sten Lauritzen og for­kla­re­de, at par­ti­er­ne tva­er­ti­mod har for­talt ham, at den slags be­slut­nin­ger er helt op til mi­ni­ste­ren selv at tra­ef­fe.

»Det bil­le­de kan jeg ik­ke gen­ken­de. Det er ik­ke år­sa­gen. Når Jes­per Røn­now Si­mon­sen er ble­vet fritstillet, er det en be­slut­ning, der er truf­fet for et styk­ke tid si­den, for­di han desva­er­re ik­ke er kom­met i mål med den op­ga­ve, han fik for et år si­den,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

In­gen af de skat­te­mi­ni­stre, der har sid­det på po­sten, mens dan­ske skat­tey­de­re er ble­vet la­en­set for mil­li­ar­der af kro­ner, bli­ver stil­let til an­svar. Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) me­ner, at det er tid til at se fremad. Til spørgs­må­let om, hvem af de man­ge skat­te­mi­ni­stre fra fle­re par­ti­er, der bur­de ha­ve gre­bet ind, si­ger Kar­sten Lauritzen: »Når jeg ta­ler med tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­stre, så er der en re­flek­sion af, at man ik­ke har gjort det godt nok. Og man vil ger­ne va­e­re med til at ret­te op på det.« »Man kan va­el­ge at se til­ba­ge, men med al respekt: Jeg har valgt at se fremad,« si­ger Kar­sten Lauritzen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.