Som­me­rens sid­ste sol­strå­ler

BT - - NYHEDER -

høj­tryk fra Cen­tral­eu­ro­pa, som send­te var­men op syd­fra,« for­kla­rer vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log hos DMI Tri­ne Pe­der­sen.

Det go­de vejr var hel­ler ik­ke gå­et hen over ho­ve­d­er­ne på ind­byg­ger­ne i Fre­de­ri­cia. På Øster­strand cen­tralt i by­en flok­ke­des strand­ga­ester­ne for at ny­de sen­som­mer­var­men. Blandt ’DEN SID­STE SOL SKAL UDNYTTES’ strand­ga­ester­ne var ka­e­re­ste­par­ret Si­mon Ras­mus­sen, 34, og Nad­ja Sten­gaard, 33.

»Jeg har ta­get nog­le ti­mer fri fra ar­bej­de for at kom­me her­ned sam­men med Nad­ja. Vi har in­gen børn i den­ne weekend, og det kan vi li­ge så godt ud­nyt­te. Som­mer­vej­ret har ge­ne­relt ik­ke vist sig fra sin bed­ste si­de BT be­søg­te i går Øster­strand i Fre­de­ri­cia, og her spurg­te vi nog­le af strand­ga­ester­ne, hvor­dan de har ud­nyt­tet de se­ne­ste da­ges som­mer­var­me. Foto: Pe­ter Pal­le Skov i år, så det er med at ny­de so­len, når den er her. Jeg tror kun, jeg har va­e­ret på stran­den én gang i lø­bet af som­me­ren in­den i dag,« for­tal­te Si­mon Ras­mus­sen. Kold­front fra vest »Det har va­e­ret lidt vå­dt, kan man vel ro­ligt si­ge. Vi tog fak­tisk på en spon­tan fe­rie syd­på ba­re for at få lidt sol. Så det er dej­ligt, at som­me­ren nu og­så er nå­et til Dan­mark,« sag­de Nad­ja Sten­gaard.

Og der var god grund til at ud­nyt­te so­len, for det ser ud til, at som­mer­var­men for­svin­der.

»I mor­gen (i dag, red.) bli­ver fak­tisk en gan­ske pa­en dag, det bli­ver ba­re over­ho­ve­det ik­ke li­ge så varmt som i dag (i går, red.). I lø­bet af nat­ten får vi en kold­front ind over os fra vest, og det tra­ek­ker køli­ge­re luft med. Vi kan for­ven­te cir­ka 23 gra­der som det hø­je­ste, men en del sol og ik­ke sa­er­lig me­get vind,« forta­el­ler Tri­ne Pe­der­sen fra DMI.

Og lør­da­gen skal ny­des, for søn­dag ser ud til at bli­ve pra­e­get af regn­vejr.

»Søn­dag kom­mer en front med regn­by­ger ind fra syd­vest, og det gi­ver en ge­di­gen om­gang regn i det me­ste af lan­det. Men tem­pe­ra­tur­ma­es­sigt kan vi godt va­e­re delt, for mens nord­jy­der­ne kan for­ven­te helt ned til 15 gra­der, så kan man på Lol­land og Fal­ster få helt op til 25 gra­der,« si­ger Tri­ne Pe­der­sen. Vi har in­gen børn i den­ne weekend, og det kan vi li­ge så godt ud­nyt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.