Trumps talskvin­de har styr på kvin­der­ne

BT - - NYHEDER -

HJAELP for at va­e­re grun­dig, men og­så en re­pu­bli­kansk de­bat­tør, der kan ta­le i ti­me­vis om det, Trump si­ger, uden at fal­de igen­nem.

Og så har hun ar­bej­det med me­nings­må­lin­ger for fle­re kvin­de­bla­de og et utal af de stør­ste ame­ri­kan­ske virk­som­he­der, og hun har ar­bej­det på po­li­ti­ske plat­for­me, blandt an­det for den tid­li­ge­re re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Ted Cruz, for­di hun har va­e­ret med i en af de så­kald­te Su­per-Pa­cs, der sam­le­de pen­ge ind til hans kampag­ne. Hun har sam­men med en de­mo­kra­tisk kom­men­ta­tor Ce­lin­da La­ke ud­gi­vet en bog ’What Wo­men Re­al­ly Want’. Kamp om kvin­de-stem­mer Og li­ge pra­e­cis det har Trump al­ler­mest brug for. Han kan ik­ke vin­de val­get uden kvin­der­nes stem­mer, og li­ge nu er der ik­ke man­ge, der vil stem­me på ham. Det er de­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton, der har me­re end halv­de­len af kvin­destem­mer­ne. Na­er­me­re be­teg­net 58 pro­cent mod Trumps 35 pro­cent, og det be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge er, at Trump og­så har tabt man­ge re­pu­bli­kan­ske kvin­destem­mer.

Al­le­re­de nu kan man ma­er­ke, at hun står bag en stor del af ’den nye’ Trump. Det var for­ment­lig hen­de, der fik Trump til for ny­lig for før­ste gang no­gen­sin­de at und­skyl­de for en ra­ek­ke be­ma­er­k­nin­ger, han er kom­met med i ti­dens løb. Ik­ke no­get be­stemt. Ba­re så­dan en und­skyld­ning ge­ne­relt, som vist­nok ga­el­der bå­de for tid­li­ge­re og even­tu­elt frem­ti­di­ge for­se­el­ser. Og Trumps ’nye’ til­gang til sor­te va­el­ge­re er og­så en del af det, li­ge­som hans ’nye’ opblø­de­de kurs over for ulov­li­ge im­mi­gran­ter me­nes at va­e­re en del af hen­des va­erk for at få de ame­ri­kan­ske min­dre­tal og kvin­der­ne til at stem­me på Trump 8. novem­ber. Li­ge ud af po­sen Kvin­der­ne er isa­er vig­ti­ge. Ik­ke kun for­di de ud­gør 51 pro­cent af den ame­ri­kan­ske be­folk­ning. Men og­så for­di de of­te mø­der op og stem­mer. Lidt fle­re end ma­en­de­ne. Så hvis man ta­ber halv­de­len af kvin­der­ne, kan man ta­be val­get.

Og da man som Trump igen­nem ti­den har kaldt ud­valg­te kvin­der for ’grim­me’, og er kendt for at gø­re grin med de­res ud­se­en­de bå­de over og under hal­sen, så er der me­get at ar­bej­de på. Tv-sta­tio­nen Fox’ kend­te stu­di­e­va­ert Me­gyn Kel­ly sam­le­de ud­ta­lel­ser­ne i et be­rømt spørgs­mål ved be­gyn­del­sen af valg­kam­pen.

»Trump. En ting, som folk el­sker ved dig, er, at du ta­ler li­ge ud af po­sen, og at du ik­ke bru­ger et po­li­tisk fil­ter. Men, det er ik­ke uden slag­si­de. Spe­ci­elt når det kom­mer til kvin­der. Du har kaldt kvin­der for ’fe­de gri­se’, ’hunde’ og ’forag­te­li­ge dyr’,« lød et spørgs­mål fra Kel­ly, som blev slut­tet af med spørgs­må­let om, hvor­dan han på den bag­grund vil få kvin­destem­mer­ne.

Det­te ci­tat har for­fulgt Trump si­den. Og det er det, Conway nu skal i gang med at ret­te op på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.