Vi sny­der ik­ke

BT - - NYHEDER -

KLASSEOPGØR En en­lig dreng ren­der rundt på gra­es­pla­e­nen blandt bo­lig­blok­ke­ne og spar­ker en slidt fod­bold i et tomt hånd­bold­mål. Han spej­der rundt ef­ter med­spil­le­re, men ef­ter nog­le mi­nut­ter, uden no­gen duk­ker op, tra­sker han hjem igen. Vi be­fin­der os i Korska­er­par­ken i Fre­de­ri­cia, et af 25 bo­lig­om­rå­der der sid­ste år blev ka­te­go­ri­se­ret som en ghet­to af Ud­la­en­din­ge-, In­te­gra­tions­og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et. Det pra­e­di­kat er dog sva­ert at tro den­ne dag, for her er in­gen lar­men­de knal­ler­ter på gangsti­er­ne og in­gen rå­ben­de al­ko­ho­li­ke­re på ba­en­ke­ne. Bort­set fra nog­le en­tre­pre­nør­ma­ski­ner, der ar­bej­der på høj­tryk i nog­le af blok­ke­ne for at for­ny det knap 50 år gam­le so­ci­a­le bo­lig­byg­ge­ri, er der stil­le og ro­ligt.

Al­li­ge­vel rum­mer om­rå­det en del af un­der­klas­sen, en un­der­klas­se hvor be­bo­er­ne fejrer en til­de­ling af før­tids­pen­sion med ot­hel­lo­lag­ka­ge og champag­ne. Så­dan fo­re­går det i hvert fald, hvis man skal tro Ka­ri­na Pe­der­sen, for­fat­ter og blog­ger på den li­be­ra­le net­a­vis 180 gra­der. Svin­del og hum­bug I sin ny­e­ste bog, ’Helt ude i ham­pen’, forta­el­ler Ka­ri­na Pe­der­sen om sin op­va­ekst i Korska­er­par­ken med en al­ko­ho­lisk mor, hvor ta­esk var en del af dag­lig­da­gen. Sam­ti­dig lan­ger hun ud ef­ter den un­der­klas­se, hun selv er brudt ud af. Den er amoralsk og for­sø­ger at mal­ke så man­ge so­ci­a­le ydel­ser ud af vel­fa­erds­sy­ste­met som mu­ligt.

Den ud­la­eg­ning er Ste­en Knud­sen, OG DET ME­NER BE­BO­ER­NE I KORSKA­ER­PAR­KEN, HVOR KA­RI­NA PE­DER­SEN ER VOKSET OP Su­dan Ku­la­sa­ka­ram, 30 år Pro­fes­sio­nel DJ. Har bo­et i Korska­er­par­ken gen­nem ti år i sin op­va­ekst: en af fem be­bo­er­for­ma­end i om­rå­det, langt fra enig i, og han blev di­rek­te vred, da han tid­li­ge­re på ugen hør­te om Ka­ri­na Pe­der­sens nye bog.

»Det er et fuld­sta­en­digt for­teg­net bil­le­de af vo­res om­rå­de og be­bo­er­ne, hun teg­ner. Folk her bli­ver ke­de af det, for det fø­les som et per­son­ligt angreb. Vi er alt­så ik­ke nog­le sny­depel­se,« si­ger Ste­en Knud­sen, da BT mø­der ham i med­bor­ger­hu­set i Korska­er­par­ken.

Spør­ger man An­ni Lin­dum, le­der af den bo­ligso­ci­a­le hel­heds­plan for Korska­er­par­ken, så ram­mer Ka­ri­na Pe­der­sens be­skri­vel­se af om­rå­det og­så for­kert af ski­ven.

»Det bil­le­de hun teg­ner i for­hold til sin egen op­va­ekst er selv­føl­ge­lig for­fa­er­de­ligt, men det er på in­gen må­de ga­el­den­de for om­rå­det. Jeg har va­e­ret i det her job i seks år, og jeg har al­drig op­le­vet at hen­des op­le­vel­ser skul­le va­e­re ga­el­den­de her. Tva­er­ti­mod er der, li­ge­som de fle­ste an­dre ste­der, og­så folk her, der ar­bej­der Dan Sta­ven­sø, 42 år Pa­e­da­gogstu­de­ren­de. Be­bo­er i Korska­er­par­ken gen­nem ti år: med at få bed­ret egen til­va­e­rel­se på trods af for­skel­li­ge ud­for­drin­ger,« si­ger hun. Sva­ert at gen­ken­de Og at be­bo­er­ne i kvar­te­ret, iføl­ge Ka­ri­na Pe­der­sen, skul­le va­e­re so­ci­a­le bed­ra­ge­re uden moral og respekt for vel­fa­erds­sam­fun­det, har 60-åri­ge Ste­en Knud­sen me­get sva­ert ved at gen­ken­de.

»Det er ik­ke så­dan vir­ke­lig­he­den er. Langt stør­ste­delen af be­bo­er­ne er helt al­min­de­li­ge men­ne­sker, der pas­ser de­res ar­bej­de og har en stil­le og ro­lig til­va­e­rel­se. Ja, vi er en ghet­to iføl­ge Bo­lig­mi­ni­ste­ri­ets op­gø­rel­se, men det skyl­des to ting: dels er man­ge be­bo­e­re på over­før­sels­ind­komst, men det skyl­des isa­er, at vi har man­ge ae­l­dre be­bo­e­re, der har bo­et har i 20-30-40 år, og som i dag er fol­ke­pen­sio­ni­ster.

Og så har vi lidt fle­re tid­li­ge­re døm­te blandt vo­res be­bo­e­re i for­hold til an­dre bo­lig­om­rå­der,« for­kla­rer Jet­te Sor­gen­fri, 66 år Fol­ke­pen­sio­nist. Be­bo­er i Korska­er­par­ken gen­nem 27 år: Ste­en Knud­sen, der selv er før­tids­pen­sio­nist.

Han har bo­et i Korska­er­par­ken i ni år, og han har per­son­ligt al­drig op­le­vet pro­ble­mer i om­rå­det.

»Der er nog­le un­ge gut­ter, der en gang imel­lem kø­rer lidt for hur­tigt på lidt for lar­men­de knal­ler­ter, men vi har hver­ken me­re vold, kri­mi­na­li­tet el­ler ha­er­va­erk end an­dre ste­der. Lo­kal­po­li­ti­et hav­de på et tids­punkt en be­tjent i med­bor­ger­hu­set hver man­dag i nog­le ti­mer. Ef­ter no­get tid blev det hver 14. dag, men sid­ste år drop­pe­de po­li­ti­et ord­nin­gen, for­di der ik­ke sker no­get her­u­de,« si­ger Ste­en Knud­sen.

»Jeg kan kun spe­ku­le­re i, hvor­for hun (Ka­ri­na Pe­der­sen, red.) si­ger, som hun gør. Må­ske sa­el­ger hun fle­re bø­ger på den må­de, jeg ved det ik­ke. Men det er i hvert fald nog­le me­get grove ge­ne­ra­li­se­rin­ger, som slet ik­ke pas­ser med det bil­le­de, jeg ser her i kvar­te­ret,« si­ger Ste­en Knud­sen. Gret­he Han­sen, 55 år Pro­jekt­le­der i med­bor­ger­hu­set i Korska­er­par­ken. Op­vok­set i om­rå­det og be­bo­er gen­nem ni år:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.