Fi­sker­dat­te­ren kald­te til bøn

BT - - NYHEDER -

MILEPAEL Når man skal aen­dre no­get, skal man gø­re det step by step. Ti­den er ik­ke in­de til at be­de si­de om si­de. Ti­den er in­de til, at kvin­der kan va­e­re sam­men. Jeg har før stå­et for­an en moské, hvor dø­ren blev luk­ket for na­e­sen af kvin­der­ne. Her har kvin­der lov til at va­e­re stam­mer fra Nord­jyl­land, hvor hun vok­se­de op som Met­te Ma­rie An­der­sen. I 1970’er­ne flyt­te­de hun med fa­mi­li­en til Volls­mo­se, da hen­des far fik ar­bej­de på Lin­døva­erf­tet, og det aen­dre­de hen­des liv.

Den nord­jy­ske pi­ge fandt hur­tigt sam­men med kvar­te­rets paki­stan­ske og tyr­ki­ske pi­ger. Og hun blev mus­lim.

Met­te blev skif­tet ud med Sa­liha, og hur­tigt ka­ste­de hun sig ud i is­lams kvin­de­kamp, hvor hun blandt an­det i man­ge år har ka­em­pet for mus­lim­ske kvin­ders ret­tig­he­der og for kvin­de­li­ge ima­mer.

I går nå­e­de hun en milepael, da hun som den før­ste kvin­de­li­ge imam i Nor­den kun­ne kal­de til bøn. En me­get vig­tig be­gi­ven­hed, si­ger hun, og ik­ke mindst er mo­ske­en et vig­tigt sted.

»Her er en af­slap­pet stem­ning, og her er rart at va­e­re. Det vig­tig­ste for mig er, at her er plads til al­le. Bå­de kvin­den i cow­boy­buk­ser og kvin­den i den lan­ge ne­der­del,« si­ger Sa­liha Ma­rie Fet­teh.

Ma­ri­am Mo­ske­en vil he­le ugen va­e­re åben for al­le, og­så ma­end, men under fre­dags­bøn­nen, der le­des af kvin­de­li­ge ima­mer, vil kun kvin­der ha­ve ad­gang.

En kends­ger­ning, der fal­der fol­ke­tings­med­lem Na­ser Kha­der (K) for bry­stet. På åb­nings­da­gen i går var han ude at kri­ti­se­re, at ma­end ik­ke har ad­gang til fre­dags­bøn­nen. Han me­ner, at det først vil gø­re en for­skel, når ma­en­de­ne vil ac­cep­te­re en kvin­de­li­ge imam, og at ma­end og kvin­der kan be­de si­de om si­de. Et skridt ad gan­gen Men så stort et skridt kan man ik­ke ta­ge på én dag, me­ner Sa­liha Ma­rie Fet­teh.

»Når man skal aen­dre no­get, skal man gø­re det step by step. Ti­den er ik­ke in­de til at be­de si­de om si­de. Ti­den er in­de til, at kvin­der kan va­e­re sam­men. Jeg har før stå­et for­an en mo­ske, hvor dø­ren blev luk­ket for na­e­sen af kvin­der­ne. Her har kvin­der lov til at va­e­re,« si­ger hun.

Kvin­den bag mo­ske­en, She­rin Khankan, bak­ker hen­de op.

»Man kan ik­ke byg­ge bro­er, hvis man bra­en­der dem bag sig. Hvis man in­si­ste­rer på, at ma­end og kvin­der skal be­de sam­men fra dag ét, har man ik­ke for­stå­el­se for kon­tek­sten,« si­ger hun.

»Li­ge nu er det vig­tigt, at der er visu­elt ty­de­li­ge kvin­de­li­ge ima­mer, hvor man som kvin­de­lig mus­lim kan få hjaelp.

Ma­ri­am Mo­ske­en er en moské for al­le. Men de tre ti­mer om ugen, en fre­dags­bøn va­rer, har kvin­der ret til at in­si­ste­re på at ha­ve for sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.