Syg­dom skyld i far­vel

BT - - NYHEDER -

OPSIGELSE

»Det er en van­ske­lig be­slut­ning for mig at si­ge far­vel til ATP. Men gi­vet si­tu­a­tio­nen er det rig­ti­ge for os som fa­mi­lie nu at ha­ve ba­se i USA. Det har va­e­ret et stort pri­vil­e­gi­um at va­e­re di­rek­tør for ATP. Jeg har nydt hver ene­ste dag. Nydt sam­ar­bej­det med be­sty­rel­sen, ATPs man­ge in­ter­es­sen­ter og ik­ke mindst me­d­ar­bej­der­ne - og jeg er stolt af de re­sul­ta­ter, vi har op­nå­et sam­men,« si­ger han i en pres­se­med­del­el­se. Syg­dom i hu­stru­ens fa­mi­lie Hvad den al­vor­li­ge hel­breds­ma­es­si­ge si­tu­a­tion da­ek­ker over, øn­sker han ik­ke at ud­dy­be. Men det dre­jer sig om syg­dom i hu­stru­ens fa­mi­lie.

Car­sten Sten­de­vad sat­te sig i di­rek­tør­sto­len i Hil­le­rød i april 2013. Men in­den da hav­de hans ar­bejds­plads va­e­ret he­le ver­den - USA, Lat­i­na­me­ri­ka, Asi­en. Han kom fra et job som glo­bal chef for Ci­ti­groups in­ve­ste­rings­bank i New York og har tid­li­ge­re ar­bej­det som kon­su­lent for McKin­sey & Co.

Da han fik job­bet som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i ATP, flyt­te­de han sam­men med sin ko­ne og to børn fra USA til Dan­mark, og nu ryk­ker fa­mi­li­en alt­så til­ba­ge til ame­ri­kan­ske bred­degra­der for at va­e­re ta­et på hu­stru­ens fa­mi­lie i en tid, hvor det er nød­ven­digt. Car­sten Sten­de­vad er vokset op i en sø­sken­de­flok på fem i et dansk em­beds­hjem i Bruxel­les. Og før ti­den som di­rek­tør i ATP har han fak­tisk kun til­bragt fi­re sam­men­ha­en­gen­de år i Dan­mark, mens han ud­dan­ne­de sig som cand.po­lit. I ok­to­ber sid­ste år vi­ste ak­tind­sig­ter, at Car­sten Sten­de­vad hav­de brugt ATP-mid­ler på at fly­ve sin fa­mi­lie mel­lem USA og Dan­mark. ATP’s be­sty­rel­se for­kla­re­de det med, at det var ’fryn­s­e­go­der’, som Sten­de­vad hav­de for­hand­let sig frem til oveni sin kla­ek­ke­li­ge årsløn på 6,1 mil­li­o­ner kro­ner, eks­klu­siv pen­sion.

Hvad den snart tid­li­ge­re ATP­di­rek­tør skal la­ve i USA, vi­des ik­ke. Iføl­ge ham selv har han ik­ke no­get nyt job på hån­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.