Sja­eld­ne un­ger for­s­vun­det fra van­dre­fal­kes re­de

BT - - NYHEDER -

REDERØVERE For an­det år i tra­ek er der for­s­vun­det un­ger fra en van­dre­fal­ke­re­de på Møn, og or­ni­to­lo­ger fryg­ter, at de få da­ge gam­le un­ger er ble­vet fjer­net af rederøvere. Det er den sam­me re­de, der to år i tra­ek har mi­stet un­ger. Van­dre­fal­ken er sja­el­den og fre­det. Den yng­ler syv ste­der på Møn og en halv snes an­dre ste­der her­hjem­me.

Er der rederøvere på spil, vid­ner det om, at vil­de og sja­eld­ne dyr og plan­ter i den dan­ske na­tur er ja­get vildt ak­ku­rat som i ud­lan­det. Fa­na­ti­ske sam­le­re vil gå langt for at få fat i vil­de ek­sem­pla­rer af sa­er­ligt sja­eld­ne ar­ter.

Van­dre­fal­k­eks­pert Ni­els Pe­ter An­drea­sen fra Dansk Or­ni­to­lo­gisk Fore­ning (DOF) hol­der et vå­gent øje med Møns van­dre­fal­ke. Men så­vel i år som sid­ste år er den ram­te re­de ble­vet rø­vet i en pe­ri­o­de, hvor han har va­e­ret bort­rejst.

Han ba­se­rer sin mi­stan­ke om re­de­rø­ve­ri på, at der i år er tegn på slidspor ef­ter tovva­erk ved re­de­ste­det. Der­til kom­mer, at der sid­ste år blev fun­det en så­kaldt sig­tepind på stran­den under re­de­ste­det, som pe­ge­de di­rek­te op på re­den. En­de­lig har der va­e­ret mista­en­ke­lig fa­erds­el om­kring yng­le­om­rå­det, op­ly­ser han.

»Vi har en be­kym­ring, en mi­stan­ke, men ik­ke do­ku­men­ta­tion, og det er jo ik­ke nok til en po­li­ti­an­mel­del­se,« som han si­ger.

Det er uklart, hvem der i gi­vet fald har stjå­let un­ger­ne. Men der er iføl­ge Ni­els Pe­ter An­drea­sen fle­re ek­semp­ler fra ud­lan­det på, at rov­fug­le­re­der bli­ver rø­vet for aeg el­ler un­ger for at skaf­fe nyt blod til il­le­gal rov­fug­le­op­dra­et. Der­for kan re­de­rø­ver­ne sag­tens va­e­re ud­la­en­din­ge, vur­de­rer han.

Der er kun få kend­te til­fa­el­de af re­de­rø­ve­ri mod rov­fug­le her­hjem­me.

Så­le­des for­svandt van­dre­fal­ken fra Dan­mark til­ba­ge i 1969, da det sid­ste yng­len­de par fik si­ne un­ger stjå­let på Møn. Fal­ken gjor­de dog co­me­ba­ck i dansk na­tur i 2001. Plan­ter er og­så sår­ba­re Plan­ter er og­så of­re for lang­fin­gre­de sam­le­re. Det er ik­ke mindst de fre­de­de og sja­eld­ne or­ki­de­er, der bli­ver gra­vet op i den vil­de na­tur. Vi har en be­kym­ring, en mi­stan­ke, men ik­ke do­ku­men­ta­tion, og det er jo ik­ke nok til en po­li­ti­an­mel­del­se

I ju­ni gjor­de ukend­te ger­nings­ma­end ind­hug i Dan­marks ene­ste be­stand af fru­esko i Rold Skov.

For et par år si­den blev der op­gra­vet en hånd­fuld flu­e­blom­ster i en skov ved Ring­s­ted, der er flu­e­blom­stens ene­ste le­ve­sted i Dan­mark. For ny­lig blev der et sted på Vestsja­el­land op­gra­vet fi­re hyl­de­gø­g­eurt­plan­ter.

Iføl­ge for­mand for Dansk Bo­ta­nisk Fore­ning Jakob Her­mann, er det først og frem­mest sja­eld­ne plan­ter, der bli­ver gra­vet op og fjer­net fra na­tu­ren.

Han til­fø­jer, at for­e­nin­gen ar­bej­der på at of­fent­lig­gø­re en da­ta­ba­se over Dan­marks fl­ora og i den for­bin­del­se gør sig over­vej­el­ser om of­fent­lig­gø­rel­sen af fund af net­op de sja­eld­ne­ste ar­ter.

»Vi dis­ku­te­rer, hvor pra­e­cis vi skal an­gi­ve fun­de­ne. Skal al­le kun­ne fin­de dem og gla­e­de sig over dem? El­ler si­ger vi blot ’va­ers­go’ til plan­te­ty­ve, her kan I gra­ve de sja­eld­ne plan­ter op, hvis vi an­gi­ver dem for pra­e­cist,« ly­der det fra Jakob Her­mann.

LØRDAG 27. AU­GUST 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.