Mi­ni­ster ban­ket til dø­de af mi­ne­ar­bej­de­re

BT - - NYHEDER -

URO Vi­ce­in­den­rigs­mi­ni­ster i Bo­li­via Ro­dol­fo Il­la­nes er an­gi­ve­ligt ble­vet ban­ket ihjel af strej­ken­de mi­ne­ar­bej­de­re, der iføl­ge re­ge­rin­gen har holdt ham fan­get. Re­ge­rin­gen i lan­det har dog end­nu ik­ke be­kra­ef­tet døds­fal­det.

Epi­so­den har fun­det sted i by­en Pan­du­ro. Den lig­ger om­kring 160 ki­lo­me­ter fra re­ge­rings­by­en La Paz og knap 400 ki­lo­me­ter fra ho­ved­sta­den Sucre.

»Vi har på ta­et hold set, at vi­ce­mi­ni­ster Il­la­nes er død. Kol­le­ger for­tal­te os, at han blev ban­ket ihjel,« si­ger di­rek­tø­ren for en ra­dio­sta­tion for mi­ne­ar­bej­de­re til lo­ka­le me­di­er iføl­ge Reu­ters.

Tid­li­ge­re tors­dag lo­kal tid for­tal­te en tals­mand for den bo­li­vi­an­ske re­ge­ring på et pres­se­mø­de, at 56-åri­ge Il­la­nes var ble­vet kid­nap­pet af mi­ne­ar­bej­de­re, og at han mu­lig­vis blev tor­te­ret.

Mi­ne­ar­bej­der­nes fag­for­e­ning, Fen­co­min, var tid­li­ge­re en sta­erk al­li­e­ret til lan­dets ven­stre­o­ri­en­te­re­de pra­esi­dent Evo Mora­les.

Men for­hol­det har lidt ska­de, ef­ter at ar­bej­der­ne har be­gyndt de­res strej­ke. Mi­ne­ar­bej­der­ne stil­ler krav om me­re ind­fly­del­se, bed­re ret­tig­he­der og ret­ten til at ar­bej­de for pri­va­te sel­ska­ber.

En ra­ek­ke stør­re ve­je mel­lem by­er­ne La Paz og Co­cha­bam­ba har va­e­ret blo­ke­ret i uge­vis af de strej­ken­de. Po­li­tiskud mod strej­ken­de Tid­li­ge­re på må­ne­den bad mi­ne­ar­bej­der­ne den bo­li­vi­an­ske re­ge­ring om at sa­et­te sig til for­hand­lings­bor­det for at lø­se kon­flik­ten.

Re­ge­rin­gen har dog i ste­det lan­get ud ef­ter mi­ne­ar­bej­der­ne, som den har be­skyldt for af­pres­ning.

Blo­ke­rin­gen før­te ons­dag til sam­men­stød mel­lem po­li­ti­et og de strej­ken­de. Iføl­ge mi­ne­ar­bej­der­ne skød og dra­eb­te po­li­ti­et i den for­bin­del­se to mi­ne­ar­bej­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.