Nej, pro­ble­met har va­e­ret dår­lig le­del­se

BT - - DEBAT -

JO­A­CHIM B. OL­SEN

va­e­re nog­le aku­t­te ud­for­drin­ger, som kan be­ret­ti­ge, at man an­sa­et­ter nog­le fle­re. Men vi har man­ge an­sat­te i skat­te­va­e­se­net – hvis man kig­ger på de lan­de, vi nor­malt sam­men­lig­ner os med – og det er ik­ke så­dan, at vi har et lil­le skat­te­va­e­sen. Nu lø­ser man det så med fle­re an­sat­te og res­sour­cer, men jeg sy­nes, det er vig­tigt at spør­ge, hvad kil­den dy­best set er til de pro­ble­mer, vi ser. Vi har et ek­stremt kom­pli­ce­ret skat­te­sy­stem, og kom­plek­se

Man skul­le sa­et­te sy­ste­mer er sva­e­re at ad­mi­ni­stre­re. De åb­ner op for snyd, og dem

nog­le klo­ge med de bed­ste ad­vo­ka­ter og re­viso­rer

men­ne­sker sam­men kan om­gå sy­ste­met . i en kom­mis­sion med hen­blik på for­enkling

DER KAN GODT

for en skat­tere­form, her ta­en­ker jeg ik­ke på sat­ser, men på en for­enkling af sy­ste­met, så man får et for­stå­e­ligt og gen­nem­sku­e­ligt skat­te­sy­stem. Man skul­le sa­et­te nog­le klo­ge men­ne­sker sam­men i en kom­mis­sion med hen­blik på for­enkling. Nu får vi i ste­det 1.000 fle­re an­sat­te til kon­trol, men de per­so­ner kun­ne gø­re bed­re gavn et an­det sted i dansk øko­no­mi.

DER ER BEHOV

man ned­la­eg­ge Skat og la­eg­ge det he­le ind under Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Skat skul­le fun­ge­re som en al­min­de­lig sty­rel­se, der står for sel­ve ind­dri­vel­sen og ik­ke lov­giv­ning. I for­hold til Jes­per Røn­now, sy­nes jeg, det er fint, man har dra­get en kon­se­kvens. Hvis be­folk­nin­gen skal ha­ve til­lid til sy­ste­met, kan det ik­ke va­e­re de sam­me per­so­ner, der kø­rer det vi­de­re.

DY­BEST SET BUR­DE

ha­ve gjort me­re for skat­te­o­m­rå­det i vo­res re­ge­rings­tid, men for det før­ste var der ik­ke po­li­tisk enig­hed om det på det tids­punkt, og for det an­det var øko­no­mi­en en an­den. Vi må ba­re kon­sta­te­re, at det kom­mer til at ko­ste os me­re på den lan­ge ba­ne, hvis ik­ke vi sør­ger for, at Skat har de res­sour­cer, som er nød­ven­di­ge for at løf­te myn­dig­heds­op­ga­ven.

en ge­val­dig op­ryd­ning i gang. Man skal sa­et­te sig ned og la­ve en plan for, hvad Skat har brug for, så de kan fun­ge­re op­ti­malt og sør­ge for, at vi al­le bli­ver tjek­ket, op­kra­e­vet og ind­dre­vet for det, vi skyl­der. Man skal sik­re, at den myn­dig­hed, som er alt­af­gø­ren­de for det fa­el­les­skab og den sam­funds­mo­del, vi har, rent fak­tisk og­så har res­sour­cer­ne til at løf­te den op­ga­ve. Hvis de ik­ke har det, så smul­drer til­li­den fra be­folk­nin­gen til myn­dig­he­den.

NU SKAL DER VI BUR­DE OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.