En grønskol­ling ryd­der op

skal op­byg­ges på ny og til­fø­res be­ty­de­li­ge mid­ler

BT - - DEBAT - Søs Ma­rie Serup Po­li­tisk kom­men­ta­tor Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

En fy­ret di­rek­tør, knap 7 mia. kr. ek­stra til at op­byg­ge ’et nyt Skat’, ga­eld­s­ef­ter­gi­vel­se og en op­split­ning af Skat i fle­re fag­li­ge en­he­der. Skat­te­mi­ni­ste­ren spil­ler ud med en over­ra­sken­de om­fangs­rig plan for, hvor­dan man får Skat ud af kri­sen. Hvor­for over­ra­sken­de? Nu rul­ler der et ho­ved på et til­pas højt ni­veau, men det er for tid­ligt for de­par­te­ment­che­fen at fø­le sig helt sik­ker på at han over­le­ver, for den far­li­ge del af sa­gen skal ført li­ge til at be­gyn­de nu. Po­li­tisk er der sta­dig enig­hed om at de­le an­sva­ret mel­lem de seks par­ti­er, der har haft ik­ke fa­er­re end 22 mi­ni­stre på po­sten igen­nem blot 41 år. Men mindst li­ge så over­ra­sken­de er det, at re­ge­rin­gen har fun­det knap 7 mia. kr. til at gen­nem­fø­re genop­byg­nin­gen af Skat. Hvor­for røg di­rek­tø­ren for Skat li­ge nu? Han over­le­ve­de i før­ste om­gang, for­di mi­ni­ste­ren var helt ny på po­sten. Kar­sten Lauritzen hav­de ik­ke i sin­de at la­de sig dik­te­re af Fol­ke­tin­get i for­hold til, hvil­ke em­beds­ma­end der skul­le fy­res. Det vil­le ha­ve va­e­ret uret­fa­er­digt over for em­bedsva­er­ket, og han vil­le ha­ve mødt mi­stil­lid i mi­ni­ste­ri­et fra før­ste dag. Og så skal man hu­ske, at det dan­ske skat­te­sy­stem er ek­stremt kom­pli­ce­ret, og at man der­for ik­ke kan hi­ve en chef ind fra ga­den til at lø­se op­ga­ven. Det kan man hel­ler ik­ke nu. Der­for gav Kar­sten Lauritzen di­rek­tø­ren en mu­lig­hed for at ret­te op på fejl­e­ne, men med den op­tion, at hvis det ik­ke gik godt nok og hur­tigt nok, så slut­te­de fe­sten. Det gjor­de den nu. Og det hand­ler li­ge så me­get om, at man ik­ke sen­der en 7 mia. kro­ner stor genop­ret­nings­hja­elp i ha­en­der­ne på man­den, som sa­gen kli­strer mest til. Hvad be­ty­der de knap 7 mia. kr? Der kan ind­kø­bes or­dent­li­ge it-sy­ste­mer og an­sa­et­tes man­ge fle­re me­d­ar­bej­de­re. Men det sto­re be­løb er og­så et vid­nes­byrd om, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har er­kendt, at sa­gen er al­vor­lig nok til at skul­le lø­ses med mid­ler. Hvad har Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets rol­le va­e­ret? Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har i en år­ra­ek­ke va­e­re dri­ven­de kraft i for­hold til kras­børsti­ge ef­fek­ti­vi­se­rings­krav til mi­ni­ste­ri­er og sty­rel­ser. Hvis man tra­ek­ker det groft op, kan man si­ge, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har spa­ret Skat ihjel. Da det så gik op for bud­get­bis­ser­ne, at der var sto­re pro­ble­mer i Skat, pla­ce­re­de man top­folk fra fi­nans­mi­ni­ste­ri­et på vig­ti­ge po­ster i skat­te­mi­ni­ste­ri­et - bl.a. på de­par­te­ment­chef­po­sten. De op­da­ge­de, at pro­ble­mer­ne var va­er­re end for­ven­tet. Hvor­for var pro­ble­mer­ne va­er­re? Bl.a. for­di Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets øver­ste em­beds­ma­end i en la­en­ge­re pe­ri­o­de var for fo­ku­se­re­de på at be­tje­ne opad i hu­set - alt­så mi­ni­ste­ren og hans øn­ske om po­li­ti­k­ud­vik­ling, mens man har brugt for få kra­ef­ter på at sty­re drif­ten nedad i hu­set. Det faldt sam­men med en pe­ri­o­de, hvor cen­tra­li­se­ring var ko­de­or­det. Og hvis man gen­nem­fø­rer en stor­stilet cen­tra­li­se­ring af ind­dri­vel­ses­op­ga­ven uden det til­stra­ek­ke­lig le­del­ses­ma­es­si­ge fo­kus, så skal det gå galt. Hvor­når blev be­slut­nin­gen om pla­nen truf­fet? Skat­te­mi­ni­ste­ren har tyg­get på si­ne mu­lig­he­der som­me­ren over, og for­melt blev be­slut­nin­gen truf­fet på et mø­de i re­ge­rin­gens øko­no­mi­ud­valg ef­ter sommer. Par­ti­er­ne i den grup­pe, som kal­des “Skat ud af Kri­sen” har va­e­ret lø­ben­de ori­en­te­ret om om­fan­get af pro­ble­mer­ne i SKAT, men sent tirs­dag af­ten kun­ne Skat­te­mi­ni­ste­ri­et så li­ste ud ef­ter de fle­ste me­di­ers de­ad­li­ne, at det sam­le­de be­løb for svind­len med ud­byt­teskat be­lø­ber sig til 12,3 mia. kr. Det bur­de man ha­ve gjort med åben pan­de før de­ad­li­ne. Hvad nu? Nu skal ud­spil­let for­hand­les som en delaf­ta­le af fi­nans­lo­vs­af­ta­len. Der teg­ner sig al­le­re­de fle­re pro­ble­mer, bl.a. at mi­ni­ste­ren si­ger, at det er for dyrt at ind­dri­ve et mil­li­ard­be­løb. Men og­så pro­blem­bar­net ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne skal hånd­te­res. Hvor­dan har mi­ni­ste­ren kla­ret det? Det er iro­nisk, at den mi­ni­ster, der en­de­lig ryd­der op i Skat, er en grønskol­ling. Net­op så­dan en ung mi­ni­ster i en en­de­løs ra­ek­ke at ta­len­ter på ’tra­e­nings­plad­sen’ Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, som man med ret­te kan kri­ti­se­re skif­ten­de re­ge­rin­gers le­del­ser for at ha­ve sat ind på po­sten. Men Kar­sten Lauritzen er fo­re­lø­bigt sin op­ga­ve vok­sen.

Hvis man tra­ek­ker det groft op, kan man si­ge, at Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har spa­ret Skat ihjel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.