I har skudt jer selv i fo­den

BT - - ALKA SUPERLIGA -

HVAD TA­EN­KER I dog på? Det var min reaktion på den ’hil­sen’, en frak­tion – alt­så en lil­le grup­pe – af Brønd­bys fans gav Pa­nat­hin­ai­kos-an­gri­be­ren Marcus Berg under tors­da­gens re­tur­kamp i Eu­ro­pa Le­ague på de blå-gu­les hjem­me­ba­ne. Og fø­lel­sen er pra­e­cis den sam­me her en del ti­mer se­ne­re.

For jer, der ik­ke ken­der hi­sto­ri­en, kom­mer den lyn­hur­tigt her: Da de to klub­ber i sid­ste uge mød­tes i At­hen, blev Brønd­bys Le­bo­gang Phi­ri kaldt ’abe’ af net­op Marcus Berg. Det er, hvad Phi­ri og Brønd­by si­ger, og sven­ske­ren har langt fra vir­ket over­be­vi­sen­de i si­ne af­vis­nin­ger af an­kla­ger­ne.

Berg fik der­for en varm vel­komst, da han tors­dag af­ten ga­e­ste­de den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Helt fortjent i øv­rigt. For tag ik­ke fejl. Ra­cis­me er en fra­stø­de­n­de uskik, der skal ud­ryd­des, uan­set om det fin­der sted ude i sam­fun­det el­ler på et fod­bold­sta­dion. Det kan ik­ke un­der­stre­ges nok. AL­LI­GE­VEL KAN JEG ik­ke la­de va­e­re med at ryste på ho­ve­d­et og suk­ke ae­r­ger­ligt. For ud over de fortjen­te mis­hag­sy­t­rin­ger kun­ne den sven­ske an­gri­ber se et ban­ner og en duk­ke ha­en­ge ned fra en af tri­bu­ner­ne på Brønd­by Sta­dion. På ban­ne­ret var Le­bo­gang Phi­ri af­bil­le­det med Bergs af­sa­ve­de ho­ved. Duk­ken hang med en løk­ke om hal­sen – ik­la­edt Marcus Bergs trø­je.

Den slags de­mon­stra­tio­ner og im­pli­cit­te død­strus­ler er langt, langt over gra­en­sen. Pra­e­cis som ra­cis­me er det. Og det er her, ki­men er. For med ban­ne­ret og duk­ken syn­ker den lil­le grup­pe Brønd­by-fans ned på Marcus Bergs ni­veau, mens de hi­ver de­res klub med ned. Og det er sim­pelt­hen så van­vit­tigt ae­r­ger­ligt.

Grup­pen af Brønd­by-fans sva­rer igen på en spyt­k­lat i an­sig­tet med et knyt­na­e­ve­slag di­rek­te re­tur, kan man si­ge, hvis man skal bli­ve bil­led­lig. Det er to for­skel­li­ge for­se­el­ser, men de er beg­ge uac­cep­tab­le. Man skal ik­ke be­ka­em­pe vold og dum­hed med en an­den form for vold og dum­hed. Men det var ik­ke de­sto min­dre, hvad til­ha­en­ger­ne i ’Svin­get’, som tri­bu­ne­af­snit­tet hed­der, for­søg­te sig med. Når I fø­ler, at om­ver­de­nen tra­e­der på jer, je­res klub el­ler je­res spil­le­re – så re­a­ger med klas­se, hu­mor og iro­ni i ste­det for vre­de og had. Det er den van­ske­li­ge vej at ta­ge. Men I vil vin­de så uen­de­ligt me­get me­re på det PÅ BÅ­DE BRØND­BYS og dansk fod­bolds veg­ne ae­r­grer jeg mig bå­de blå og gul over, at det var så­dan, en grup­pe af Brønd­bys til­ha­en­ge­re valg­te at re­a­ge­re i en si­tu­a­tion, hvor de hav­de mu­lig­he­den for at ta­ge det, der på en­gelsk kal­des ’the high ro­ad’.

Marcus Berg og Pa­nat­hin­ai­kos har age­ret idi­o­tisk, og Brønd­by var på vej ud af Phi­ri-sa­gen som moralsk sej­r­her­re. Det er øde­lagt nu, for­di en del af klub­bens fans slog igen med lig­nen­de vir­ke­mid­ler. LAD MIG SLUTTE med en op­for­dring, som er nem­me­re sagt end gjort. Til Brønd­bys fans – og al­le an­dre dan­ske fans for den sags skyld. Når I fø­ler, at om­ver­de­nen tra­e­der på jer, je­res klub el­ler je­res spil­le­re – så re­a­ger med klas­se, hu­mor og iro­ni i ste­det for vre­de og had. Det er den van­ske­li­ge vej at ta­ge. Men I vil vin­de så uen­de­ligt me­get me­re på det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.