Le vo­res sprog’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

get, der skal ta­ges bog­sta­ve­ligt.«

»Jeg hav­de ik­ke set det til at be­gyn­de med. Da jeg fik at vi­de i pau­sen, at det var ta­get ned, støt­te­de jeg op om det. Det er en van­ske­lig ting at skul­le cen­su­re­re til­sku­e­res yt­rin­ger – de kan jo og­så rå­be ban­de­ord. Det er en gråzone. Det er til­sku­er­nes ret at yt­re sig, som de me­ner, men vi vil helst ha­ve, at de yt­rer op­bak­ning til vo­res hold. Vi gjor­de os ek­stra uma­ge for at gø­re op­ma­er­k­som på net­op dét. Det gjor­de vi, for­di vi men­te, der var brug for at få det sagt.« »Nej.«

»Jeg ved, at der er no­gen, som har ta­get det ned igen. Det er jo for­di, at man hen­vend­te sig til dem, og så ved nog­le i or­ga­ni­sa­tio­nen det. El­ler og­så var det, for­di de selv fik nok. Hvis du ud­la­eg­ger det som en mord­trus­sel, vil det va­e­re nød­ven­digt at ta­ge af­fa­e­re, men jeg op­fat­ter det me­re som et bil­led­sprog. Og når man skal ud­tryk­ke sig i bil­le­der, hvor­dan fan­den skal man så ud­tryk­ke en util­freds­hed med ord, der er sagt?« Rig­tigt at ta­ge ban­ne­ret ned

»Jo, jo, jeg si­ger og­så, at vi er gla­de for, det blev ta­get ned. Bil­led­sprog er jo en re­to­rik, som in­gen af os rig­tig har sat ord på, og der­for kon­sta­te­rer jeg, at jeg hav­de valgt no­get an­det.«

»Det er ik­ke en hold­ning, som jeg vil ha­ve, før jeg ken­der for­hi­sto­ri­en godt nok. Og den hold­ning vil jeg så pri­ma­ert ta­ge over for de men­ne­sker.«

»I den her sag er jeg ik­ke vi­den­de nok om, hvad he­le for­lø­bet har va­e­ret op til. Jeg kon­sta­te­rer ba­re, at vi i bil­led­sprog op­fat­ter det me­get for­skel­ligt, hvor­når no­get ud­tryk­ker det, som vi ger­ne vil ha­ve igen­nem. Vi er gla­de for, det blev ta­get ned, og re­sten sy­nes jeg ly­der som en må­de at bla­e­se til en sag, som vi net­op har for­søgt ik­ke at bla­e­se til. Og­så på trods af din hel­hjer­te­de in­ter­es­se.«

»En of­fi­ci­el und­skyld­ning vil­le kra­e­ve, at det (ban­ne­ret, red.) var fra of­fi­ci­el si­de.«

»Jeg vil me­get ger­ne und­skyl­de mi­ne hand­lin­ger, hvis jeg vid­ste, hvad det var for en af dem. Men i det her til­fa­el­de har jeg ik­ke no­get, jeg kan stil­le mig op og be­kla­ge.«

Ef­ter kam­pen blev Le­bo­gang Phi­ri spurgt til ban­ne­ret af Ca­nal 9. Han sva­re­de føl­gen­de: Sup­por­ter­ne er al­tid bag os, og det sa­et­ter vi som spil­le­re pris på. Hvad end, de put­ter op, er det for at bak­ke os mak­si­malt op In­ter­viewe­ren lod ham dog ik­ke slip­pe så let. Det er sva­ert at si­ge. De kom for at støt­te op om kam­pen og gø­re det så en­tu­si­a­stisk som mu­ligt. Hvis de på en el­ler an­den må­de kan ma­ni­p­u­le­re med mod­stan­de­rens pra­e­sta­tion, er det no­get, som vi kan bru­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.