’Det var en stiv tå’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

TÅHYLER af. Det var en stiv tå,« for­tal­te den 19-åri­ge høj­re­kant, der var søgt over i den mod­sat­te si­de, da han score­de.

»Det lig­ger me­get i min spil­lestil, at jeg lø­ber me­get beg­ge ve­je. Det var dej­ligt at sco­re,« sag­de Mik­kel Kal­le­søe til TV3 Sport 1. Le­ver li­vet far­ligt Det blev kam­pens ene­ste mål, selv­om Ran­ders FC hav­de chan­cer til me­re. Men det hav­de Sil­ke­borg og­så i an­den halv­leg.

»Vi le­ver li­vet far­ligt, for­di vi ik­ke får punk­te­ret kam­pen,« sag­de Ran­ders-tra­e­ner Ola­fur Kri­stjans­son, der spe­ci­elt gla­e­de­de sig over en flot red­ning i kam­pens slut­ning af hans island­ske lands­mand i må­let, Han­nes Hal­l­dor­son, på en flug­ter fra Sil­ke­borgs ge­or­gi­er, Davit Sk­hir­t­ladze.

»Vi til­spil­ler os de mu­lig­he­der, der kun­ne ha­ve gi­vet os et po­int,« er­kla­e­re­de Sil­ke­borg-tra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen, Det er ae­r­ger­ligt, for vi har ik­ke brug for end­nu me­re mod­gang, end vi har i for­vej­en, der som del­mål for kam­pen hav­de at få sta­bi­li­se­ret hol­det ef­ter den se­ne­ste af­klaps­ning på 1-5 mod Vi­borg, og som der­for men­te, hans hold kom ha­e­der­ligt ud af kam­pen.

»Selv­om man al­drig er til­freds med at ta­be,« som han ud­tryk­te det.

Og så er sand­he­den den, at sej­rs­må­let ik­ke bur­de ha­ve va­e­ret an­er­kendt. Bol­den var over må­l­linj­en, da Vik­tor Lund­berg spil­le­de den bag­ud til Kas­per Fisker.

»Det er ae­r­ger­ligt, for vi har ik­ke brug for end­nu me­re mod­gang, end vi har i for­vej­en,« sag­de Pe­ter Sø­ren­sen.

Kam­pen blev iøvrigt kortva­rigt af­brudt i an­den halv­leg, da den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster, Lars El­strup, i en trist ak­tion løb nø­gen ind på ba­nen og blev ført bort af kon­trol­lø­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.