For­sig­tig, Mag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen og mak­ke­ren Jo­ly­on Pal­mer på Re­nault-tea­met slut­te­de i dår­lig­ste og na­estdår­lig­ste tid ef­ter fre­da­gens før­ste tra­e­nings­pas i for­bin­del­se med we­e­ken­dens bel­gi­ske For­mel-1 grand­prix, men fik py­n­tet en lil­le smu­le på det i an­det tra­e­nings­pas. Magnus­sen var 4,705 se­kun­der ef­ter den hur­tig­ste tid, og Pal­mer var 4,741 se­kun­der lang­som­me­re end den hur­tig­ste tid under PAS PÅ Den dan­ske For­mel 1-kø­rer Ke­vin Magnus­sen har ik­ke styr på frem­ti­den hos Re­nault, der ik­ke har gi­vet ham be­sked på, om de øn­sker den 23-åri­ge dan­sker i ra­ce­ren i 2017. Som kon­se­kvens af den uaf­kla­re­de si­tu­a­tion af­slø­re­de Ke­vin Magnus­sen tors­dag over for Ek­stra Bla­det, at han har talt med an­dre teams i fel­tet. Men at han sta­dig sat­ser på at fort­sa­et­te hos Re­nault. Den ud­mel­ding teg­ner et bil­le­de af, at Ke­vin Magnus­sen i øje­blik­ket gør det rig­ti­ge ved at hol­de an­dre dø­re åb­ne, hvis Re­nault tak­ker nej. Men Ke­vin Magnus­sen skal pas­se på ik­ke at for­na­er­me sin nu­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver. Det me­ner den ni­dob­bel­te, dan­ske Le Mans-vin­der, Tom Kri­sten­sen. »Man skal al­tid sør­ge for at ska­be sig selv al­ter­na­ti­ver, men det er vig­tigt, at man sam­ti­dig ik­ke er il­loy­al. Det spil skal fo­re­gå for­sig­tigt,« si­ger Tom Kri­sten­sen til BT. Hvem Ke­vin Magnus­sen så ta­ler med kom ik­ke frem, men dan­ske­ren har tid­li­ge­re haft me­re el­ler min­dre kon­kre­te fø­le­re fra Wil­li­ams og Haas. Med over 30 års er­fa­ring i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport, ken­der før­ste tra­e­ning, og under ef­ter­mid­da­gens tra­e­nings­pas kør­te de to Re­nault-kø­re­re igen na­e­sten li­ge hur­tigt.

Der blev bed­ste om­gangs­tid for Magnus­sen 1 mi­nut og 50,375 se­kun­der og ti­den for Pal­mer blev 1 mi­nut og 50,562. Kun to kø­re­re var lang­som­me­re.

Ni­co Ros­berg var hur­tig­ste mand under før­ste tra­e­ning for­an sin hold­kam­me­rat Lewis Ha­milt­on på Mer­ce­des-hol­det, da ty­ske­ren la­ve­de en bed­ste tid, der hed 1 mi­nut og Tom Kri­sten­sen alt til me­ka­nis­mer­ne i og om­kring kon­trakt­for­hand­lin­ger på hø­je­ste ni­veau. Og selv om en dyg­tig kø­rer og ma­na­ger kan ta­le en kø­rer varm i kulis­sen, er det Ke­vin Magnus­sens pra­e­sta­tio­ner på ba­nen, som i sid­ste en­de af­gør frem­ti­den.

»Det er kø­re­rens pra­e­sta­tio­ner, der i sid­ste en­de er med til at ma­ni­feste­re sa­e­det. Og sker det ik­ke i de na­e­ste par løb, så skal der må­ske end­nu fle­re pen­ge til, og det kan bli­ve skru­en uden en­de,« si­ger Tom Kri­sten­sen og fort­sa­et­ter:

»Det bed­ste, du kan gø­re, er at sa­et­te dig i en po­si­tion, hvor du ik­ke er til at kom­me udenom. Der er we­e­ken­dens løb en gyl­den mu­lig­hed (for Magnus­sen, red.) li­ge­som de kom­men­de løb på blandt an­det på Mon­za-ba­nen, hvor jeg selv skal va­e­re dom­mer. Det hå­ber og tror jeg på kan la­de sig gø­re. Jeg har i hvert fald til­li­den til Ke­vin, og han er me­get men­talt sta­erk. Jeg tror og­så, at han bru­ger tryk­ket po­si­tivt.« Først Ke­vin, så pen­ge­ne Når Tom Kri­sten­sen na­ev­ner Ke­vin Magnus­sens mu­li­ge behov for me­re øko­no­misk op­bak­ning, er det med hen­tyd­ning til dan­ske­rens tro­fa­ste stor­sponsor, Ja­ck&Jo­nes, hvor eje­ren, Anders Holch Povls­en, i man­ge år har in­ve­ste­ret mil­li­o­ner af kro­ner i Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re.

Den støt­te er ik­ke en ulem­pe el­ler for­kert, un­der­stre­ger Tom Kri­sten­sen. Men Ke­vin Magnus­sen skul­le ger­ne va­e­re den, Re­nault først og frem­mest vil ha­ve - og der­ef­ter skal de dan­ske sponsor­mil­li­o­ner va­e­re en ek­stra og lun bonus ved at ha­ve Ke­vin Magnus­sen an­sat.

»Det er selv­føl­ge­lig rig­tig godt, 48,348 se­kun­der.

Det var syv tien­de­de­le af et se­kund hur­ti­ge­re end hold­kam­me­ra­ten Ha­milt­on og ot­te tien­de­de­le af et se­kund hur­ti­ge­re end fin­ske Ki­mi Räik­kö­nen fra Fer­ra­ri.

Under an­det tra­e­nings­pas var det hjem­me­ba­ne­hel­ten Max Ver­stap­pen, der kør­te hur­tig­ste tid i sin Red Bull-ra­cer, og ti­den på 1 mi­nut og 48,085 se­kun­der blev og­så dagens hur­tig­ste.

Den 31-åri­ge ty­sker Ros­berg vil for­sø­ge at at der er op­bak­ning med, men det skal va­e­re et plus og ik­ke på grund af den op­bak­ning. Det gi­ver og­så me­re ro og selv­til­lid som kø­rer, hvis man ved, at man er med, for­di man har fortjent det, og for­di man som kø­rer er uund­va­er­lig for tea­met,« for­kla­rer Le Mans-kon­gen.

Ke­vin Magnus­sens ar­bejds­gi­ver Re­nault har selv meldt ud, at man tid­ligst tra­ef­fer en be­slut­ning i sep­tem­ber må­ned. En ud­mel­ding, der sa­et­ter Ke­vin Magnus­sen og team­kol­le­ga Jo­ly­on Pal­mer under mas­sivt pres for at le­ve­re på Spa og Mon­za.

Selv­om det er hår­de vil­kår for Ke­vin Magnus­sen, gør Re­nault ba­re det, et­hvert an­det team vil­le gø­re i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion, hvor Re­nault er langt fra po­int og top­pen i For­mel 1.

Og her er kø­rer­ne en na­tur­lig del at se på, me­ner Tom Kri­sten­sen.

»Re­nault la­eg­ger pres på si­ne kø­re­re, og de me­ner ik­ke, at de be­hø­ver ta­ge en be­slut­ning net­op nu. Der er an­dre kø­re­re i spil, og Re­nault er ik­ke til­fred­se med, hvor de som team er nu. Der­for pri­o­ri­te­rer man de ting, der skal for­bed­res,« si­ger han.

Kø­rer­ne, som Re­nault har kig på, me­nes at va­e­re For­ce In­di­as Ser­gio Pe­rez, Toro Ros­sos Car­los Sainz, Wil­li­ams’ Valt­te­ri Bot­tas, Ma­nors Este­ban Ocon samt Fe­lipe Nasr fra Sau­ber.

Men Tom Kri­sten­sen tviv­ler på, at kø­re­re som Pe­rez og Bot­tas vil til Re­nault li­ge nu.

»Re­nault er et team med et at­trak­tivt po­ten­ti­a­le. Men li­ge nu kø­rer man alt­så hur­ti­ge­re i en Haas, Toro Ros­so, For­ce In­dia el­ler i en Wil­li­ams,« si­ger Tom Kri­sten­sen. dra­ge for­del af den pla­ce­rings­straf, som hans hold­kam­me­rat Ha­milt­on har få­et.

Den be­ty­der, at bri­ten Lewis Ha­milt­on som mini­mum bli­ver ryk­ket 15 pla­ce­rin­ger til­ba­ge i start­fel­tet til grand­prixet.

Straf­fen er ble­vet gi­vet for­di, at bri­ten har brugt fle­re mo­tor­de­le end det er til­ladt, da han hav­de ad­skil­li­ge pro­ble­mer med sin mo­tor tid­li­ge­re på sa­e­so­nen.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.