Hva’ sker der li­ge for Re­nault?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG FOR­STÅR SIM­PELT­HEN ik­ke, hvad der sker i Re­nault-tea­met i øje­blik­ket. Men det bli­ver me­re og me­re ty­de­ligt, at Ke­vin Magnus­sen ik­ke er tea­mets første­valg til 2017. Der for­hand­les til man­ge sider, og jo fle­re po­ten­ti­el­le Re­nault-kø­re­re, der kom­mer på 2017-ba­nen, jo dår­li­ge­re bli­ver Magnus­sens frem­tids­ud­sig­ter.

Re­nault har en op­tion på Ke­vin Magnus­sen for 2017. Dan­ske­ren har i år le­ve­ret alt det, Re­nault med ri­me­lig­hed kun­ne for­ven­te af ham i en fora­el­det bil. Han har kørt fra team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer (GP2-me­ster 2014), han har sco­ret tea­mets ene­ste po­int, og han er po­pu­la­er blandt in­ge­ni­ø­rer og me­ka­ni­ke­re. Al­li­ge­vel tø­ver Re­nault med at ind­lø­se op­tio­nen. Det kan kun tol­kes på én må­de: Ke­vin Magnus­sen

Han har kørt fra er ik­ke første­val­get til første­kø­rerjob­bet i 2017. team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer (GP2­me­ster 2014), han har sco­ret tea­mets ene­ste po­int og han er po­pu­la­er blandt in­ge­ni­ø­rer og me­ka­ni­ke­re. Al­li­ge­vel tø­ver Re­nault med at ind­lø­se op­tio­nen. Det kan kun tol­kes på én må­de: Ke­vin Magnus­sen er ik­ke første­val­get til første­kø­rer-job­bet i 2017 HVIS MAN VIR­KE­LIG an­så Magnus­sen for den ‘frem­ti­di­ge le­der’, man iføl­ge team­le­del­sen sø­ger ef­ter, hav­de man for la­engst ind­løst op­tio­nen. Der­med hav­de man skabt ro på de in­dre linjer og sik­ret dan­ske­rens op­ti­ma­le ar­bejds­be­tin­gel­ser i re­sten af sa­e­so­nen. K-Mags 2014-sa­e­son hos McLa­ren vi­ste, at han pra­este­rer bedst, når der er styr på frem­ti­den. Selv­om han er en langt me­re mo­den kø­rer end i 2014, får Re­nault na­ep­pe det bed­ste frem i Magnus­sen under de nu­va­e­ren­de om­sta­en­dig­he­der.

En be­slut­ning om at fort­sa­et­te med Magnus­sen vil­le og­så ska­be ro i for­hold til dan­ske­rens tro­fa­ste sponsor, Best­sel­ler-ma­er­ket Ja­ck&Jo­nes. Her er man i den se­ne­ste tid be­gyndt at bru­ge Ke­vin Magnus­sen som blik­fang i man­ge bu­tik­ker, men KMag-kampag­nen kun­ne bli­ve langt me­re frem­tids­sik­ker, hvis der var ga­ran­ti for, at han sad i en Re­nault igen i 2017. Nu har Magnus­sens fan­klub i sam­ar­bej­de med Ja­ck&Jo­nes i ste­det lan­ce­ret en K-Mag-kol­lek­tion, der ik­ke na­ev­ner Re­nault – der el­lers er of­fi­ci­el 2016-sponsor for tea­met. RE­NAULT-LEDELSENS TØVEN HAR na­tur­lig­vis ik­ke und­gå­et Ke­vin Magnus­sens op­ma­er­k­som­hed. Og han er selv­føl­ge­lig be­gyndt at se sig om ef­ter al­ter­na­ti­ve job­mu­lig­he­der i F1-fel­tet 2017. Det op­fat­ter jeg kun som et sundt tegn på, at ’Plan B’ ik­ke la­en­ge­re er et li­ge­så ukendt kon­cept som i McLa­rensa­e­so­nen 2014. At han snak­ker med an­dre teams er og­så med til at flyt­te lidt af pres­set over på Re­nault-le­del­sen, hvis 2017-op­tion på dan­ske­ren snart ud­lø­ber. Og team­chef Fre­de­ric Vas­seur har va­e­ret i ra­cing la­en­ge nok til at vi­de, at det ik­ke hand­ler om il­loy­a­li­tet fra Magnus­sens si­de: Selv­føl­ge­lig skal han kig­ge sig om til al­le sider, og Re­nault-le­del­sen ved, at loy­a­li­tet fun­ge­rer beg­ge ve­je. Den må­de, de be­hand­ler ham på i øje­blik­ket, la­eg­ger ik­ke just op til ube­gra­en­set loy­a­li­tet…

Usik­ker­he­den om Magnus­sens frem­tid kom­mer sam­ti­dig med, at en af­stem­ning på den en­gel­ske TV-sta­tion Sky Sports hjem­mesi­de har kå­ret dan­ske­ren som den mest po­pu­la­e­re kø­rer i For­mel 1 2016. Det er im­po­ne­ren­de, at Magnus­sen top­per su­per­stars som Ha­milt­on, Alonso, Vet­tel og Ver­stap­pen, men af­stem­nin­gen si­ger me­re om dan­ske­rens loy­a­le fans (og de­res com­pu­ter­fa­er­dig­he­der), end den gi­ver et re­elt bil­le­de af F1-stjer­ner­nes in­ter­na­tio­na­le po­pu­la­ri­tet.

Al­li­ge­vel er det tan­ke­va­ek­ken­de, at en mand med så man­ge loy­a­le fans har sva­ert ved at til­tra­ek­ke an­dre sponso­rer end Best­sel­ler. Hvis dan­ske fir­ma­er ba­re bak­ke­de li­ge så flot op om Ke­vin Magnus­sens som hans fans, vil­le han stå langt sta­er­ke­re. Ik­ke kun i for­hold til Re­nault – og­så i for­hold til an­dre For­mel 1-teams og den Plan B, som jeg in­der­ligt hå­ber lig­ger klar i skuf­fen. FOR JEG FOR­STÅR som sagt ik­ke, hvad der sker hos Re­nault…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.