Pep er et magt­men­ne­ske, som kra­e­ver og udø­ver fuld­kom­men kon­trol

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ OVERFLADEN VAR alt, som det ple­je­de på Eti­had Sta­di­um ons­dag af­ten. Man­che­ster Ci­ty spil­le­de Cham­pions Le­ague-play­of­f­kamp mod Steaua Buka­rest. Med Joe Hart i mål. Så­dan som det har va­e­ret si­den au­gust 2010, hvor Ro­ber­to Man­ci­ni valg­te Hart som sin første­må­l­mand i skarp kon­kur­ren­ce med Shay Gi­ven.

Men alt var ik­ke, som det ple­je­de. Ik­ke med al­le de klapsal­ver, der kam­pen igen­nem skyl­le­de ned mod Joe Hart og kul­mi­ne­re­de ef­ter slut­fløjtet, hvor den en­gel­ske lands­holds­må­l­mand klap­pe­de rundt til al­le tri­bu­ner­ne. Der var en klar for­nem­mel­se af, at Hart sag­de far­vel.

Kam­pen mod Steaua Buka­rest var nem­lig ik­ke vig­tig. Ci­ty hav­de vun­det 5-0 på ude­ba­ne i det før­ste op­gør, så klub­bens nye ma­na­ger, Pep Gu­ar­di­o­la, hav­de sendt re­ser­ver­ne i kamp. Heri­blandt alt­så Joe Hart. Til de vig­ti­ge kam­pe hav­de Gu­ar­di­o­la fo­re­truk­ket Wil­ly Ca­bal­lero.

Og hvis der var no­gen, der hav­de behov for at få det yder­li­ge­re un­der­stre­get, at Joe Hart ik­ke ind­går i Gu­ar­di­o­las pla­ner, fik de det en­de­gyl­di­ge be­vis da­gen ef­ter kam­pen, hvor Man­che­ster Ci­ty of­fent­lig­gjor­de, at man hav­de hen­tet den chi­len­ske lands­holds­må­l­mand Clau­dio Bra­vo i FC Bar­ce­lo­na. HVAD ER DET da, som Joe Hart ik­ke kan, men som Bra­vo og Ca­bal­lero godt kan? Spil­le fod­bold. I al kort­hed.

Pep Gu­ar­di­o­la er be­sat af tan­ken om må­l­man­den som den el­lev­te mark­spil­ler, og på det punkt har han va­e­ret godt vant. I FC Bar­ce­lo­na hav­de han Víctor Valdés og i Bay­ern Mün­chen Ma­nu­el Neu­er. To af de må­l­ma­end i ver­den, der er bedst med fød­der­ne. Her har han ik­ke fun­det de sam­me kva­li­te­ter hos Joe Hart, hvil­ket be­ty­der, at den mand, som Gu­ar­di­o­la selv kal­der en ”Ci­ty le­gend” om få da­ge vil va­e­re for­tid i Man­che­ster Ci­ty. Det er vold­somt dra­ma­tisk. Joe Hart er kun 29 år og hav­de vel set frem til at skul­le spil­le for Man­che­ster Ci­ty i de na­e­ste fem­seks sa­e­so­ner. Som mini­mum. Men det kom­mer han ik­ke til.

Lad os kig­ge på sa­gen set fra de to ho­ved­per­so­ners syns­punkt. Pep Gu­ar­di­o­la først

Jeg tror på, at det er vig­tigt for Pep Gu­ar­di­o­la, at en må­l­mand er dyg­tig med fød­der­ne. Men jeg tror og­så, at den nye ma­na­ger har haft en an­den dags­or­den. Man skal nem­lig ik­ke ta­ge fejl af den be­lev­ne og velkla­ed­te mand med fløjls­stem­men. Han er et magt­men­ne­ske, som kra­e­ver og udø­ver fuld­kom­men kon­trol over de trup­per, han ar­bej­der med. Når man vil ha­ve det så­dan, er man og­så nødt til at ud­sen­de nog­le kraf­ti­ge sig­na­ler og vi­se trup­pen, hvem der be­stem­mer, og at in­gen kan fø­le sig sik­re. I FC Bar­ce­lo­na lag­de Gu­ar­di­o­la ud med at skil­le sig af med Ro­nal­din­ho og si­den Samu­el Eto’o, i Bay­ern Mün­chen gik det ud over Ma­rio Mandzukic, og i Man­che­ster Ci­ty alt­så Joe Hart. Med de­tro­ni­se­rin­gen af den en­gel­ske lands­holds­må­l­mand har Gu­ar­di­o­la de­mon­stre­ret over for al­le, at han tør ta­ge de sto­re be­slut­nin­ger. Han har ’co­jo­nes’, som man si­ger i Peps hjem­land. SÅ ER DER Joe Hart. Hvad skal han nu gø­re? Ja, han skal selv­føl­ge­lig va­ek, selv om Pep Gu­ar­di­o­la be­dy­rer, at han da er vel­kom­men til at bli­ve. Jo, tak. Vel­kom­men til at va­e­re tred­je­må­l­mand og spil­le på re­ser­ve­hol­det. Det er jo in­gen løs­ning. Løs­nin­gen er at fin­de en an­den klub, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ker på ons­dag ved mid­nat. Men hvil­ken? Her er Harts sto­re pro­blem, at de øv­ri­ge stor­klub­ber i Eng­land er da­ek­ket godt ind. Man­che­ster Uni­ted har David de Gea, Chel­sea har Thi­baut Cour­tois, Ar­se­nal har Pe­tr Cech og Tot­ten­ham har Hu­go Ll­o­ris. In­gen af dis­se klub­ber vil va­e­re in­ter­es­se­ret i Hart. Så er der Li­ver­pool FC, som har va­e­ret den af top­klub­ber­ne, der har va­e­ret dår­ligst stil­let på må­l­mand­spo­sten i de se­ne­re år, men her har Jür­gen Kl­opp net­op hen­tet Lo­ris Ka­ri­us i Mainz. Ka­ri­us er 23 år og reg­nes af man­ge som frem­ti­dens mand på det ty­ske lands­hold.

En­de­lig er der Ever­ton, som er den klub, der na­ev­nes flit­tigst i Eng­land. For­di det ik­ke er re­a­li­stisk, at Hart skif­ter til klub­ber som Bour­ne­mouth el­ler Sun­der­land, som el­lers nok kun­ne bru­ge en på­li­de­lig ke­e­per. I Ever­ton er må­l­mands-si­tu­a­tio­nen pt. den, at Jo­el Rob­les og Maar­ten Ste­ke­len­burg ka­em­per om plad­sen i må­let, og in­gen af de to er på Harts ni­veau. Til­med har Ever­ton pen­ge til at hand­le for og am­bi­tio­ner om at spil­le med i top­pen af liga­en.

Et skif­te til Ever­ton vil få man­ge ting til at fal­de på plads for Joe Hart. Godt nok kom­mer han ik­ke til at spil­le eu­ro­pa­ei­sk fod­bold med den blå Li­ver­pool-klub, men han vil uden pro­ble­mer kun­ne be­hol­de sin lands­holds­plads. Hvil­ket vil­le va­e­re umu­ligt, hvis han stod på sin go­de ret og blev i Ci­ty. Godt nok le­ve­re­de Joe Hart et par brø­le­re under EM, men der er in­gen re­el­le ud­for­dre­re til hans po­si­tion som Eng­lands num­mer 1. Selv­føl­ge­lig er han med i den lands­hold­strup, som den nye land­stra­e­ner, Sam Al­lar­dy­ce, ud­ta­ger i mor­gen. STEMNINGEN OM­KRING JOE Hart var over­va­el­den­de for­le­den. Der er ik­ke man­ge fans, der øn­sker de­res må­l­mand va­ek fra klub­ben. De ser ham som en kul­tur­ba­e­rer, li­ge­som der al­tid er en spe­ci­el ve­ne­ra­tion over­for de få en­gel­ske spil­le­re, der er til­ba­ge i de sto­re klub­ber. Omvendt har de sam­me fans stor til­tro til, at net­op Pep Gu­ar­di­o­la er man­den, der kan løf­te Man­che­ster Ci­ty op til at va­e­re en magt­fak­tor, ik­ke kun i en­gelsk, men og­så i in­ter­na­tio­nal fod­bold.

Spil­let om­kring Hart har gi­vet ik­ke me­re end Gu­ar­di­o­la har

- Jeg kan ik­ke gø­re al­le gla­de, som han si­ger. lidt larm, men kal­ku­le­ret med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.