Hvad drøm­mer du om?

BT - - INDHOLD - Hel­le Lho Han­sen Re­dak­tør BT Weekend

Vi drøm­mer al­le om et el­ler an­det. Ting vi vil gø­re, tan­ker vi vil for­føl­ge, håb vi vil ind­fri – i den evin­de­li­ge jagt på lyk­ke. Der er en enorm driv­kraft i drøm­me. Men kan man dri­ves af at ud­le­ve en an­dens drøm? Nej, ta­enk­te jeg som ud­gangs­punkt. Men Anet­te Walt­her Fas­sing, som du kan mø­de i den­ne uge, si­ger jo. Hun var egent­ligt i fuld gang med at ud­le­ve sin egen drøm – at va­e­re kunst­ma­ler, da hen­des mand dø­de. Helt uven­tet og alt for tid­ligt. Han ef­ter­lod hen­de ik­ke ba­re med et savn, men og­så med sin livs­drøm – Søvind Kro. Hun over­ve­je­de at sa­el­ge kro­en for at fast­hol­de og le­ve sin egen drøm ud. I ste­det valg­te hun at hol­de fast i og gå ef­ter hans drøm. Men kan man det? På­ta­ge sig en an­dens drøm? Anet­te Walt­her Fas­sing har gjort det. Hun har fun­det ro i at vi­dere­fø­re kro­en. I at va­el­ge no­get, der ik­ke ba­re er hen­des eget egoi­sti­ske øn­ske. Det er en ga­ve til hen­des mand, som hun har fun­det sin lyk­ke i at gi­ve. Og det har vist sig og­så at va­e­re en ga­ve til de lo­ka­le, der fort­sat fejrer ma­er­ke­da­ge, gla­e­der og sor­ger på kro­en. En ga­ve, der har gi­vet Anet­te Walt­her Fas­sings liv ny me­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.