Er di­ne knop­per far­li­ge?

De kan va­e­re rø­de, bru­ne, klø­en­de el­ler grim­me. De kan va­e­re far­li­ge, el­ler ’ba­re’ me­get ge­ne­ren­de. Find ud af, hvor­når du bør skyn­de dig til la­e­gen

BT - - TEMA - Li­ne Fel­holt | btwe­e­kend@bt.dk

De fa­er­re­ste af os går rundt med la­ek­ker marci­pan­hud he­le ti­den. I ste­det op­da­ger vi klø­en­de plet­ter el­ler un­der­li­ge knop­per, vi ik­ke ved, hvad er. Nog­le af dem for­svin­der hur­tigt. An­dre er kom­met for at bli­ve. »Der fin­des et hav af knop­per. De fle­ste er fre­de­li­ge og for­bi­gå­en­de, men der­for kan de sag­tens klø, gi­ve svie og va­e­re me­get ge­ne­ren­de,« un­der­stre­ger pro­fes­sor og hud­la­e­ge Jør­gen Serup fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Han an­slår, at om­kring halv­de­len af os op­le­ver at ha­ve klø­en­de el­ler på an­den vis ge­ne­ren­de knop­per i lø­bet af et år. Ty­pisk er der ta­le om ek­sem, in­sekt­bid, her­pes el­ler in­fek­tio­ner. Knop­per og plet­ter, som ram­mer dan­ske­re i ho­be­tal. Hver fem­te barn dø­jer så­le­des med bør­ne­ek­sem, iføl­ge Vi­den­cen­ter for Al­ler­gi. Og om­kring 80 pro­cent af os er iføl­ge Pa­tient­hånd­bo­gen smit­tet med her­pes, der kan gi­ve grim­me sår i an­sig­tet. For ud­over at klø me­get kan knop­per og plet­ter og­så gå hårdt ud over vo­res selvva­erd. »Hud­syg­dom kan va­e­re me­get ska­em­men­de. Isa­er ud­sla­et på ha­en­der og i an­sigt kan va­e­re me­get ge­ne­ren­de psy­kisk,« si­ger hud­la­e­ge Hen­rik Flindt-Han­sen og na­ev­ner som ek­sem­pel rosa­cea, der sid­der i an­sig­tet og gi­ver rød na­e­se og bum­ser på kin­der­ne.

»Det er en me­get pi­n­ag­tig til­stand, for­di det ser ud som om, man drik­ker for me­get,« for­kla­rer Hen­rik Flind­tHan­sen.

Der­til kom­mer de knop­per og plet­ter, der kan va­e­re di­rek­te livs­far­li­ge.

»Knop­per, der ud­vik­ler sig hur­tigt – uger til må­ne­der - med kløe, smer­te, svie og sår­dan­nel­ser, skal få os til at op­sø­ge la­e­ge,« si­ger hud­la­e­ge Jan­ne Tou­borg fra hud­kli­nik­ken Cuta­nea.

Sva­ert at se kra­eft

De far­li­ge hud­syg­dom­me kan til­med let sny­de os. For ek­sem­pel kan hud­kra­eft lig­ne ek­sem til en be­gyn­del­se.

»Tid­lig hud­kra­eft kan i be­gyn­del­sen vi­se sig som en sim­pel og til­sy­ne­la­den­de fre­de­lig knop. De kan va­e­re sto­re el­ler små, rø­de, ble­ge el­ler bru­ne. De kan va­e­re run­de, kan­te­de, blø­de el­ler hår­de. De kan va­e­re klø­en­de, ska­el­len­de, va­e­sken­de, sår­dan­nen­de. Og de kan og­så va­e­re helt uden symp­to­mer,« for­kla­rer hud­la­e­ge Jan­ne Tou­borg.

Gen­nem de se­ne­ste 30 år er an­tal­let af kra­eft­til­fa­el­de i hu­den me­re end tre-fi­redoblet for dan­ske ma­end og kvin­der, iføl­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Knap 43 dan­ske­re får hver dag kon­sta­te­ret kra­eft i hu­den, og me­re end hver an­den dag dør en dan­sker af mo­der­ma­er­ke­kra­eft. Pri­ma­ert for­år­sa­get af solska­der.

»Hu­den er krop­pens va­ern. Men det er ik­ke et pan­ser­va­ern. Hu­den kan be­ska­di­ges. Det er en fin ba­lan­ce, hvad hu­den kan tå­le, og det, den ud­sa­et­tes for. Tip­per ba­lan­cen, får hu­den knop­per og plet­ter, hvoraf nog­le kan va­e­re far­li­ge.«

Hel­dig­vis kan du gø­re me­get selv for at op­ret­hol­de ba­lan­cen. Først og frem­mest hol­de dig fra so­lens ska­de­li­ge strå­ler og for ek­sem­pel fra ke­mi, som hu­den ik­ke kan tå­le.

Men har du al­li­ge­vel få­et ge­ne­ren­de knop­per, er der go­de ud­sig­ter. Og­så selv­om hud­la­e­ger i man­ge til­fa­el­de ik­ke kan for­kla­re år­sa­gen til pa­tien­tens knop­per el­ler plet­ter:

»Men som re­gel kan vi al­li­ge­vel godt be­hand­le det, så folk får det bed­re. Der fin­des man­ge go­de be­hand­lin­ger. Of­te må man dog ta­ge imod be­hand­ling igen og igen, for­di fle­re syg­dom­me har det med at duk­ke op igen, så snart be­hand­lin­gen af­slut­tes,« si­ger Hen­rik Flind­tHan­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.