Lav selv sen­som­mer-saft og -mar­me­la­der

BT - - SPAR DIG RIG -

Jeg kan me­get pra­e­cist tids­fa­est­ne min in­ter­es­se for sylt­ning: Den­ne sommer 2016. Hvem skul­le ha­ve tro­et, at jeg som 41-årig skul­le fal­de i svi­me over hjem­mela­vet mar­me­la­de og al­skens ba­er­kom­pot? Som ung vra­en­ge­de jeg på na­e­sen ad hus­mo­de­rens sy­s­ler. Hjem­mela­vet sol­ba­er­syl­te­tøj, ha! Hvor li­ge­gyl­digt. Men den­ne sommer har mi­ne smagsløg få­et ka­na­ler­ne op for sylt­ning og hen­kog­ning af eg­ne ba­er. For na­e­sten in­gen pen­ge. Jeg er sim­pelt­hen ble­vet bidt af en van­vit­tig syl­te­vam­pyr.

Stra­ek ba­er­re­nes le­ve­tid

Sid­ste år var et sør­ge­ligt år for spa­redron­nin­gen her. De fle­ste ba­er skrum­pe­de lang­somt ind, faldt til jor­den og end­te som or­me­fø­de. »Det skal va­e­re løgn,« ta­enk­te jeg i år. Der ha­en­ger hund­re­de­vis af kro­ner og går til, ba­re for­di jeg ik­ke ved nok el­ler har fan­ta­si til an­det end at nip­pe her og der under mi­ne ha­ve­van­drin­ger.

Jeg kig­ger på sol­ba­er­bu­ske­ne. På ribs­bu­ske­ne. Ma­eng­den af ba­er ta­ger na­er­mest pu­sten fra mig. »Der er jo så man­ge, hvad gør jeg dog,« peb en lil­le stem­me op­gi­ven­de. Jeg hen­te­de bøt­ter og pluk­ke­de, pluk­ke­de, pluk­ke­de. Fi­re fyld­te pla­stik­bøt­ter blev det til. Og med børn og pla­stik­bøt­ter tog vi på fe­rie i som­mer­hu­set.

Først står ba­e­re­ne på køk­ken­bor­det. Da de har stå­et la­en­ge, ry­ger de i kø­le­ska­bet for ik­ke at mug­ne. Mulig­he­der­ne sna­ev­rer ind.

Rysteribs? Nej, rib­se­ne har stå­et for la­en­ge. Hvor­dan stra­ek­ker jeg dem? Jeg har sat mig for, at jeg VIL bru­ge dem al­le i år. Hvor­dan stra­ek­ker man ba­er? Det gør man selv­føl­ge­lig ved at syl­te dem.

Men jeg har al­tid ta­enkt, at sylt­ning er et ka­em­pe pro­jekt. Jeg goog­ler ’sol­ba­er­syl­te­tøj’, og de før­ste 117 op­skrif­ter pop­per op.

Når jeg goog­ler op­skrif­ter, la­e­ser jeg al­tid fle­re for­skel­li­ge op­skrif­ter igen­nem: Er de ens, bru­ges der sa­er­li­ge in­gre­di­en­ser i nog­le op­skrif­ter, hvil­ke frem­gangs­me­to­der og in­gre­di­en­ser skal jeg bru­ge? Det gi­ver et godt over­blik at la­e­se et par styk­ker igen­nem. Men trods no­gen­lun­de over­blik får jeg ha­eldt for me­get vand ved det før­ste for­søg, og da jeg vil ko­ge det af, ko­ger jeg det for hårdt og for la­en­ge, så det en­der som en hård klump ef­ter en ti­me i kø­le­skab. Jeg bli­ver sta­e­dig. Og na­e­ste om­gang bli­ver per­fekt. Mit hjer­te syn­ger. Hur­ra for sta­e­dig­hed. Jeg har la­vet min før­ste sol­ba­er­syl­te­tøj, og af rib­se­ne la­ver jeg en or­dent­lig gang rød­grød.

Til vin­te­r­ens mør­ke

Nu ta­en­ker du må­ske, at det er sent at skri­ve en klum­me om sylt­ning i au­gust, da ba­er som hin­d­ba­er, ribs, stik­kel­s­ba­er og sol­ba­er har de­res gul­dal­der i ju­ni/juli. Men overalt i lan­det, fra nord til syd, i ha­ver, plan­ta­ger, krat og le­ven­de hegn myl­drer mod­ne brom­ba­er in­den la­en­ge frem. Og snart kan vi igen op­sø­ge hyl­den og pluk­ke dens sortvi­o­let­te ba­er og la­ve god saft til lin­dren­de var­me drik­ke el­ler sup­pe til vin­te­r­ens mør­ke­tid. Så har du al­drig hen­kogt el­ler syl­tet, er det ik­ke for sent at de­bu­te­re den­ne sommer. Fak­tisk må jeg si­ge, at sylt­ning er nemt og en­kelt. Så i ste­det for at la­eg­ge di­ne pen­ge på di­sken i su­per­mar­ke­det og kø­be in­du­strif­rem­stil­let syl­te­tøj, skul­le du i ste­det la­eg­ge di­ne kra­ef­ter i køk­ke­net. Og kom­mer du for­bi til vi­sit i lø­bet af ef­ter­å­ret, vil jeg ser­ve­re en varm kryd­der med brom­ba­er­syl­te­tøj og der­til varm hyl­de­ba­er­s­aft. Men pas på, syl­te­vam­py­ren her bi­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.