Far­li­ge stenkast fort­sa­et­ter

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg | kse@bt.dk

Tors­dag blev fi­re bi­li­ster i fuld fart tre for­skel­li­ge ste­der i lan­det ramt af stenkast, der al­le kun­ne ha­ve for­år­sa­get al­vor­li­ge ulyk­ker og i va­er­ste fald re­sul­te­ret i døds­fald.

De tre epi­so­der for­år­sa­get af ukend­te ger­nings­ma­end kom­mer, ef­ter en tysk kvin­de blev dra­ebt og hen­des mand hårdt kva­e­stet den 21. au­gust, da de­res bil blev ramt af to be­ton­klod­ser ka­stet fra en mo­tor­vejs­bro ved Blom­men­s­lyst på Fyn. På bags­a­e­det sad par­rets fem-åri­ge søn, der lyk­ke­lig­vis ik­ke kom til ska­de.

Ef­ter­for­skes som drabs­for­søg

Po­li­ti­et på Fyn ef­ter­for­sker epi­so­den som et drabs­for­søg.

Si­den har der va­e­ret fle­re epi­so­der med livs­far­li­ge stenan­greb. Den ufor­klar­li­ge epi­de­mi kul­mi­ne­re­de fo­re­lø­big tors­dag, da bi­li­ster blev ramt tre for­skel­li­ge ste­der i lan­det.

Ved af­kørs­len til Lel­lin­ge ved Kø­ge blev to bi­li­ster ramt på hen­holds­vis ta­get og fron­tr­u­den af en hård gen­stand.

»Der var rap­por­te­ret om fle­re per­so­ner på bro­en, og med den tragi­ske ha­en­del­se på Fyn in men­te ryk­ke­de vi promp­te ud, men fandt desva­er­re ik­ke no­gen ger­nings­ma­end da vi nå­e­de frem til ste­det, hvor­fra der var ka­stet ting ned,« si­ger Mar­tin Bjer­re­gaard fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti til BT.

Po­li­ti­et i Kø­ge fandt hel­ler in­tet ’ger­nings­vå­ben’ på Syd­mo­tor­vej­en.

»Men det er en fuld­sta­en­dig tå­be­lig ’fri­tids­be­ska­ef­ti­gel­se’, som kan va­e­re ab­so­lut livs­far­lig. Hvis en bi­list bli­ver ramt med 110 i ti­men og får smadret for­r­u­den, er det som at kø­re i blin­de, og han kan ta­ge an­dre med sig i ulyk­ken. Der­for be­der vi even­tu­el­le vid­ner om at hen­ven­de sig, hvis de har set no­gen på bro­en om­kring 12.30 tors­dag. Sam­ti­dig si­ger vi til ger­nings­ma­en­de­ne: Hold op. det er livs­far­ligt, det dér!«

Og­så fra mo­tor­vejs­bro­en ved Ting­b­jerg i Gladsaxe ved Kø­ben­havn blev der ka­stet sten ned på Hil­le­rød­mo­tor­vej­en tors­dag.

Dna-spor sik­ret

Her af­spa­er­re­de po­li­ti­et mo­tor­vej­en i en halv ti­me og send­te tek­ni­ke­re op på bro­en for at sø­ge ef­ter spor og fin­ger­af­tryk. Hel­ler ik­ke her er der an­holdt nog­le ger­nings­ma­end.

Og se­ne­re sam­me dag var den gal igen cir­ka 15 ki­lo­me­ter la­en­ge­re syd­på, på Ave­dø­re Hav­ne­vej i Rø­d­ov­re.

Her ka­ste­de to mørk­kla­ed­te per­so­ner en stor blå sten, der må­ler 10 gan­ge 12 cen­ti­me­ter, ned på kø­re­ba­nen fra en bro.

Po­li­ti­et var og­så her hur­tigt til­ste­de og har nu of­fent­lig­gjort fo­to­et af ste­nen, og sik­ret Dna-spor fra den.

’Hold op, det er livs­far­ligt,’ si­ger po­li­ti­et, ef­ter at stenkast fra mo­tor­vejs­bro­er har bredt sig Hvis en bi­list bli­ver ramt med 110 i ti­men og får smadret for­r­u­den, er det som at kø­re i blin­de og han kan ta­ge an­dre med sig i ulyk­ken Mar­tin Bjer­re­gaard, Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.