10 ANGREB I 2016

BT - - NYHEDER -

31. ja­nu­ar 2016: En bil med en tysk turist bli­ver ramt af en sten, der ka­stes ned fra en mo­tor­vejs­bro. In­gen kom­mer til ska­de. Sam­me af­ten bli­ver en be­ton­fli­se ka­stet ned over en fa­mi­lie­bil sam­me sted. Mo­de­ren i bi­len får en ho­ved­ska­de, mens bør­ne­ne og fa­de­ren slip­per uden ska­der. Beg­ge ha­en­del­ser fandt sted ved mo­tor­vejs­bro­en Lan­ge­sø­vej. 29. fe­bru­ar 2016: Iføl­ge Midt­og Vestsja­el­lands Po­li­ti smi­der en grup­pe un­ge dren­ge en me­tal­pla­de fra en mo­tor­vejs­bro na­er Ring­s­ted. Pla­den ram­mer en bil og for­år­sa­ger en 70 cm lang fla­en­ge. In­gen kom­mer til ska­de. 18. au­gust 2016: En to til tre me­ter lang tra­e­stam­me ka­stes ned fra en bro mel­lem Blom­men­s­lyst og Vis­sen­b­jerg. En bil bli­ver ramt. Fø­re­ren slip­per uden skram­mer. 20. au­gust 2016: En 30 ki­lo tung sten ka­stes ned på ring­vej­en ved Se­den nor­døst for Oden­se. Bi­li­sten slip­per for skram­mer. 21. au­gust 2016: En 33-årig tysk mor om­kom­mer, da blandt an­det en 30 og en 9,5 ki­lo tung sten ka­stes ned fra mo­tor­vejs-

bro­en ved Lan­ge­sø­vej. Hen­des 36-åri­ge mand kom­mer al­vor­ligt til ska­de, mens de­res fe­måri­ge søn er uskadt. 22. au­gust 2016: Iføl­ge lo­kal­po­li­ti­et i Sil­ke­borg ka­ster seks un­ge i 16-års-al­de­ren blandt an­det tre sten på mel­lem ot­te og ti ki­lo ef­ter en vagt­bil på den luk­ke­de mo­tor­vej ved Sil­ke­borg.

25. au­gust 2016: To bi­li­ster bli­ver ramt af en hård gen­stand fra en mo­tor­vejs­bro ved af­kørs­len til Lel­lin­ge ved Kø­ge. Den ene bil får en bu­le i ta­get, den an­den bli­ver ramt på fron­tr­u­den. Po­li­ti­et får mel­ding om, at der er set fle­re per­so­ner på bro­en, men der er in­gen, da de når frem. 25. au­gust 2016: Om­kring kl. 15.00 rap­por­te­res der om stenkast fra mo­tor­vejs­bro­en ved Ting­b­jerg i Gladsaxe. Po­li­ti­et af­spa­er­rer mo­tor­vej­en og sik­rer spor fra mo­tor­vejs­bro­en. Po­li­ti­et er uden spor i sa­gen. 25. au­gust 2016: På Ave­dø­re Hav­ne­vej i Rø­d­ov­re ses to mørk­kla­ed­te per­so­ner ka­ste no­get ned på kø­re­ba­nen. Da po­li­ti­et når frem og af­sik­rer vej­en, fin­der de en blå sten, der må­ler 10 gan­ge 12 cm.

• Be­ton­fli­ser, der 21. au­gust blev ka­stet ned fra mo­tor­vejs­bro­en ved Lan­ge­sø­vej. FOTO: FYNS PO­LI­TI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.