Best­sel­ler-krimi

BT - - TV -

”Fil­men er tro mod den la­e­sero­p­le­vel­se, som hund­redt­u­sin­der af os har haft – og sam­ti­dig la­der den os op­le­ve spa­en­din­gen med fri­ske øj­ne,” lød det fra BT’s Bir­git­te Grue, der i 2009 var klar med seks stjer­ner til fil­ma­ti­se­rin­gen af Stieg Lars­sons før­ste bog i ”Mil­len­ni­um”-tri­lo­gi­en. I ”Ma­end der ha­der kvin­der” føl­ger vi den kend­te er­hvervsjour­na­list Mi­ka­el Blom­k­vist, der bli­ver idømt en fa­engsels­straf for bag­va­skel­se ef­ter at ha­ve af­da­ek­ket en på­stå­et fi­nans­skan­da­le. Han bli­ver al­li­ge­vel til­budt et job af Hen­rik Van­ger, tid­li­ge­re di­rek­tør for en af Sve­ri­ges sto­re in­du­stri­kon­cer­ner. Blom­k­vists op­ga­ve bli­ver at lø­se en af fa­mi­li­en Van­gers sto­re myste­ri­er: Har­ri­et Van­gers mysti­ske for­svin­den 40 år tid­li­ge­re. En sag, der er op­gi­vet af po­li­ti­et og som umid­del­bart ik­ke la­der sig opkla­re. Men Blom­k­vist er ik­ke alene. Han får hjaelp af Lis­beth Sa­lan­der, en umyn­dig­gjort ung kvin­de, ta­to­ve­ret og pi­er­cet. En frem­ra­gen­de re­sear­cher og en af Sve­ri­ges bed­ste ha­ck­e­re. Sam­men gra­ver de dybt i fa­mi­li­en Van­gers for­tid og føl­ger spor, som fø­rer dem frem til en rysten­de vir­ke­lig­hed. (DR1)

Foto: DR

MA­END DER HA­DER KVIN­DER ”Ma­end der ha­der kvin­der” vandt den pre­sti­ge­fyld­te bri­ti­ske BAFTA-Award for bed­ste ik­ke-en­gelsk­spro­ge­de film i 2011. Den gav sam­ti­dig Noo­mi Ra­pa­ce et stort in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.