Wilbek prø­ve­de at fy­re Gudmundur

Sport­s­chef Ul­rik Wilbek var klar til at få land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­son fy­ret he­leo gan­ge under OL i Rio. BT kan nu t løf­te slø­ret for nog­le af de dra­ma­ti­ske de­tal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg |joko@sporten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

Det var ju­bel, gla­e­de­stå­rer og sto­re smil, da Dan­mark blev olym­pisk me­stre ef­ter en hi­sto­risk fi­na­le­sejr over ver­dens­me­stre­ne, Frank­rig. Men det, der var land­stra­e­ner Gudmundur Gud­munds­sons fi­ne­ste tri­umf, kun­ne va­e­re endt helt an­der­le­des, for Gud­munds­sons da­ge som land­stra­e­ner kun­ne ha­ve va­e­ret tal­te al­le­re­de i grup­pe­spil­let. Som TV2 kun­ne forta­el­le i går, hev Wilbek nem­lig seks af de ru­ti­ne­re­de spil­le­re til mø­de ef­ter ne­der­la­get til Kro­a­tien i den ind­le­den­de run­de.

BT kan nu af­slø­re, at der var ta­le om Mik­kel Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard, Jes­per Nød­des­bo, René Toft, Las­se Svan og Nik­las Lan­din.

Her spør­ger Wilbek spil­ler­ne om, hvor­vidt land­stra­e­ne­ren skal fy­res. Wilbek be­grun­der for­sla­get med, at der lø­ben­de har va­e­ret util­freds­hed med Gud­munds­son.

BT kan forta­el­le, at spil­ler­ne til ti­der har va­e­ret tra­et­te af isla­en­din­gens mi­nu­tiø­se for­be­re­del­ser på kam­pe­ne mod så­vel sto­re som små na­tio­ner. Det har fjer­net no­get af gla­e­den hos spil­ler­ne.

Men lands­holdspro­fi­ler­ne er usik­re på, hvad de skal gø­re. Ef­ter at ha­ve over­ve­jet si­tu­a­tio­nen en­der de dog med at si­ge nej til Wilbek.

Over­vej­el­ser­ne bag den be­slut­ning ly­der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at spil­ler­ne på her­re­lands­hol­det vil und­gå sam­me pro­ble­ma­tik som på da­melands­hol­det, hvor spil­ler­ne tid­li­ge­re er gå­et bag tra­e­ne­rens ryg. Og så vil de ik­ke mindst und­gå, at Wilbek kan klan­dre spil­ler­ne, hvis Gud­munds­son bli­ver fy­ret. Su­re på Wilbek Wil­be­ks fy­rings­for­slag er dog ik­ke den ene­ste uro i kulis­sen. Da­gen ef­ter mø­det har land­stra­e­ner Gud­munds­son, as­si­stent­tra­e­ner Hen­rik Kron­borg og ta­lent­chef Claus Han­sen en stor dis­kus­sion, hvor de er ue­ni­ge om, hvor­dan de skal gri­be OL-tur­ne­rin­gen an. Under tra­e­nin­gen står Kron­borg – i mod­sa­et­ning til sa­ed­van­lig prak­sis – for alt, mens Gud­munds­son ik­ke si­ger et ord un­der­vejs. Ved af­tens­ma­den sa­et­ter land­stra­e­ne­ren sig ty­de­ligt for­na­er­met alene og spi­ser.

Men her stop­per dra­ma­et i kulis­sen ik­ke. For da­gen in­den OL-fi­na­len mod Frank­rig får Ul­rik Wilbek sin­de­ne i kog hos bå­de tra­e­ner­sta­ben og lands­holds­spil­ler­ne.

Det er sport­s­che­fens ud­ta­lel­ser til Ritzau, der er år­sa­gen bag.

»Hvis vi ba­re hav­de kig­get på re­sul­ta­ter­ne, hav­de vi jo fy­ret Gudmundur for la­engst«, si­ger Wilbek.

Ud­ta­lel­sen gør Gud­munds­son, Hen­rik Kron­borg, Claus Han­sen og ik­ke mindst spil­ler­ne ra­sen­de. Hvor­for har Wilbek behov for at mel­de så­dan ud li­ge før en hi­sto­risk OL-fi­na­le, spør­ger de hin­an­den.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har der ge­ne­relt va­e­ret en util­freds­hed med Wilbek blandt bå­de spil­le­re og le­de­re, der me­ner, at Wilbek har skabt me­re uro, end han har gav­net mil­jø­et på lands­hol­det i Rio.

Og det er da hel­ler ik­ke før­ste gang, at Wilbek og land­stra­e­ne­ren kom­mer på kant med hin­an­den.

In­den EM-slut­run­den i Po­len i ja­nu­ar skri­ver Wilbek sig på li­sten over of­fi­ci­als, hvil­ket be­ty­der, at han kan er­stat­te Gud­munds­son el­ler an­dre i sta­ben ved til­fa­el­de af syg­dom under slut­run­den. Gud­munds­son bli­ver ra­sen­de

over Wil­be­ks age­ren, da han fin­der ud af, at han har gjort det. Dog va­el­ger Wilbek at hol­de sig fra ba­en­ken, da den da­va­e­ren­de as­si­stent­tra­e­ner, To­mas Svens­son, bli­ver syg før grup­pe­kam­pen mod Spa­ni­en. Spør­ger igen På trods af uro­en vin­der Dan­mark som be­kendt OL-fi­na­len over Frank­rig, men sej­ren fre­der ik­ke Gud­munds­son hos Wilbek.

In­den pres­se­mø­det om man­da­gen klok­ken 11 tra­ek­ker Wilbek an­fø­rer Nik­las Lan­din til si­de og spør­ger for an­den gang under OL, om de skal fy­re isla­en­din­gen som land­stra­e­ner. Hvis de be­slut­ter sig for det, forta­el­ler Wilbek, at han vil fy­re Gud­munds­son, når de kom­mer hjem til Dan­mark.

Lan­din po­in­te­r­er over for Wilbek, at de net­op har vun­det OL-guld, så han har sva­ert ved at gi­ve et klart svar. Der­for sam­ler Lan­din he­le trup­pen til et hur­tigt mø­de for at hø­re de­res me­ning. Her bak­ker en enig trup op om­kring Gud­munds­son. Han skal ik­ke fy­res, ly­der mel­din­gen til­ba­ge til Wilbek.

Gud­munds­sons kon­trakt med Dansk Hånd­bold For­bund ud­lø­ber til sommer.Pla­nen har he­le ti­den va­e­ret, at par­ter­ne har skul­let snak­ke om en even­tu­el for­la­en­gel­se ef­ter OL.

Med uro­en i Rio in men­te er det dog uvist, om han er i spil til en for­la­en­gel­se, el­ler om hans da­ge som land­stra­e­ner er tal­te.

FOTO: CLAUS FISKER/EPA

Der var ek­strem dår­lig stem­ning ef­ter Dan­marks 24-27-ne­der­lag mod kro­a­tien i Rio. Spil­le­re og le­de­re me­ner, at Wilbek har skabt me­re uro, end han har gav­net mil­jø­et på lands­hol­det i Rio. Wilbek kan dog ik­ke selv gen­ken­de det bil­le­de, der teg­ner sig ef­ter OL-tri­um­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.