’Vi har al­drig snak­ket fyring’

Sport­s­chef Ul­rik Wilbek af­vi­ser al­le op­lys­nin­ger om, at han spurg­te lands­hol­det om, hvor­vidt land­stra­e­ner Gud­munds­son skul­le fy­res under OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk Sø­ren Paa­ske | spa@sporten.dk

Kan du be­kra­ef­te, at der var et mø­de ef­ter kam­pen mod Kro­a­tien, hvor I dis­ku­te­re­de en even­tu­el fyring af Gud­munds­son?

»Nej, det kan jeg ik­ke. Jeg kan si­ge, li­ge­som jeg har sagt til TV2, at der har va­e­ret mø­der, som der al­tid er. Jeg prø­ver som le­der for he­le de­le­ga­tio­nen at få det bed­ste ud af tin­ge­ne i for­hold til spil­ler­ne og sta­ben. Da vi hav­de spil­let mod Kro­a­tien, stod vi med ri­si­ko for at ta­be det he­le og ry­ge helt ud. Der­for blev der snak­ket om man­ge ting. Blandt an­det og­så, hvad vi kun­ne op­ti­me­re for at gø­re det bed­re i na­e­ste kamp. Det var og­så til­fa­el­det her. Vi fandt ud af, hvad vi ger­ne vil aen­dre. Og det blev så aen­dret sam­men med Gudmundur på en me­get po­si­tiv må­de, og der­fra sy­nes vi, at tin­ge­ne gik rig­tig godt. Der­for er vi og­så lidt over­ra­ske­de over, at den go­de stem­ning skal øde­la­eg­ges, når vi har vun­det guld­me­dal­jer.«

Som vi kan for­stå det, holdt du mø­det med de seks ru­ti­ne­re­de spil­le­re, Mik­kel Han­sen, Hen­rik Møl­l­gaard, Jes­per Nød­des­bo, René Toft, Las­se Svan og Nik­las Lan­din?

»Der var nog­le spil­le­re, der kom og holdt mø­de om nog­le ting, de ger­ne vil­le ha­ve aen­dret.« Uden Gudmundur?

»Ja, det var det, for det var, hvad de bad om. Så gik Hen­rik Kron­borg (as­si­stent, red.), Claus Han­sen (ta­lent­chef, red.) og jeg ind til Gudmundur og snak­ke­de med ham om det. Så fik vi kla­ret det, og så var den egent­lig ik­ke la­en­ge­re.« Hvad snak­ke­de I om på mø­det? »Nej, det vil jeg ik­ke sva­re på. Det si­ger sig selv.«

Du si­ger, at der ik­ke var snak om no­gen fyring, men iføl­ge vo­res op­lys­nin­ger sag­de spil­ler­ne nej til at få Gudmundur fy­ret ....

»Nu tror jeg li­ge, du skal... Der er jo ik­ke no­gen spil­le­re, der har sagt til dig, at der var ta­le om no­gen fyring.« Det si­ger jeg hel­ler ik­ke. Jeg si­ger ba­re, at de sag­de nej iføl­ge vo­res op­lys­nin­ger.

»Iføl­ge di­ne op­lys­nin­ger, hvad så?«

Så har I en snak på det mø­de om, hvor­vidt Gudmundur skal fy­res el­ler ej.

»Det tror jeg ik­ke, at no­gen har op­lyst om. Hver­ken spil­le­re el­ler os. Det er ik­ke til­fa­el­det. Det bli­ver jeg ba­re nødt til at si­ge.«

du Iføl­geog­så Nik­las­vo­res op­lys­nin­gerLan­din da­gen spør­ger ef­ter OL-fi­na­len,fy­res. om Gudmundur skal

»Det har jeg og­så hørt TV2 si­ge. Jeg må ba­re si­ge, at jeg ik­ke har del­ta­get i no­get mø­de da­gen ef­ter OL­fi­na­len.«

Som vi kan for­stå det, så hi­ver du Lan­din til si­de og spør­ger, om I skal fy­re Gudmundur. Der­ef­ter snak­ker han med trup­pen om det. »Nej, nej. Nu er vi ude i nog­le helt... Der er mø­der un­der­vejs. Men jeg har ik­ke del­ta­get i mø­der ef­ter OL-fi­na­len.« Hvor­dan står Gud­mun­durs frem­tid nu så? »Jeg har he­le ti­den prø­vet at bak­ke Gudmundur op. Jeg kan slet ik­ke for­stå, hvad pro­ble­met er, for­di jeg har prø­vet at bak­ke ham op, og det gør jeg sta­dig­va­ek. Gudmundur har 10 må­ne­der til­ba­ge af sin kon­trakt, og det er helt fast. Hvad der så i øv­rigt sker, det må vi fin­de ud af på et se­ne­re tids­punkt.« Hvor­dan er for­hol­det mel­lem jer to? »Det er vi og­så ble­vet spurgt om beg­ge to. Og vi sy­nes beg­ge to, at det er godt.« Det vil­le og­så va­e­re over­ra­sken­de, hvis du sag­de an­det.

»Nej, men det er godt. Det er vir­ke­lig godt. Vi har et su­per­godt sam­ar­bej­de, og jeg har me­get, me­get sva­ert ved at for­stå, hvad det er for nog­le ting, der er kom­met frem her. Der er ik­ke no­gen af os, der har hørt, hvem det er, der forta­el­ler det her. Hvad er det ba­se­ret på? Der­for er det lidt over­ra­sken­de for Gudmundur, mig, sta­ben og og­så for spil­ler­ne, som jeg for­står det på dem, når de har rin­get til mig.«

For at slå det helt fast, me­ner du ik­ke, at hi­sto­ri­en har no­gen gang på jord?

»Nej, men der har va­e­ret snak­ket om me­get an­det. Det er jo det, mit job som le­der hand­ler om. Jeg vil ik­ke la­eg­ge skjul på, at vi har holdt mø­der, og jeg vil hel­ler ik­ke la­eg­ge skjul på, at vi har prø­vet at op­ti­me­re si­tu­a­tio­ner­ne he­le ti­den. Og det var ba­re for, at vi kun­ne nå frem til at vin­de nog­le me­dal­jer.«

Der har va­e­ret mø­der, som der al­tid er. Jeg prø­ver som le­der for he­le de­le­ga­tio­nen at få det bed­ste ud af tin­ge­ne i for­hold til spil­ler­ne og sta­ben. Da vi hav­de spil­let mod Kro­a­tien, stod vi i en ri­si­ko for at ta­be det he­le og ry­ge helt ud. Der­for blev der snak­ket om man­ge ting. Blandt an­det og­så, hvad vi kun­ne op­ti­me­re for at gø­re det bed­re i na­e­ste kamp Ul­rik Wilbek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.