Lyng­by

BT - - ALKA SUPERLIGA -

David Ni­el­sen, ch­eftra­e­ner:

»Vi er, hvor vi skal va­e­re. Vi vil­le ger­ne ha­ve tin­ge­ne tid­ligt på plads, så vi kun­ne få spil­let hol­det sam­men, og det er lyk­kes. Vi er rig­tig til­fred­se med, at vi har kun­net få så me­get ud af det bud­get, vi har haft. Vi har ik­ke råd til at be­ta­le trans­fer, så vi har kun scou­tet ef­ter frie spil­le­re.« »Man kan ik­ke ude­luk­ke, at der kom­mer bud på nog­le af vo­res spil­le­re. Spe­ci­elt ik­ke med de pra­e­sta­tio­ner, de har le­ve­ret her fra start. Men jeg tør na­e­sten ik­ke ta­en­ke på det. Vi skal hol­de fast i den trup, vi har nu.«

Ind:

Mar­tin Ørnskov, Las­se Ri­se, Emil Lar­sen, Jes­per Han­sen, Hal­l­gri­mur Jó­nas­son, Kri­stof­fer Lar­sen + 1 ung­doms­spil­ler

Ud:

Vik­tor Nor­ing, Mads Kaa­lund, Oke Akpo­ve­ta, Jes­per Bli­cher, Lars Brøg­ger

BTs bud – her bør de hand­le: An­gre­bet og høj­re ba­ck

Lyng­by har til­tro til un­ge Jens Od­gaard, som al­ter­na­tiv til Jep­pe Kja­er på top­pen. Men le­ve­rer den 17-åri­ge an­gri­ber ik­ke, er der ik­ke man­ge må­l­ma­ge­re at ta­ge af. Sam­ti­dig kun­ne de godt bru­ge en op­gra­de­ring på høj­re­ba­ck, hvor Jep­pe Bran­d­rup til ti­der har si­ne ud­for­drin­ger.

Vi skal hol­de fast i den trup, vi har nu David Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.