OB

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Jes­per Han­sen, sport­s­di­rek­tør:

»Vi er godt til­fred­se med den trup, som vi har, og i for­hold til vo­res målsa­et­ning me­ner vi og­så, at vi har kva­li­te­ten i trup­pen til det. Omvendt er det og­så så­dan, at hvis vi fin­der et el­ler an­det, der er spa­en­den­de, er vi og­så pa­rat til at slå til, li­ge­som at vi skal ha­ve no­get nyt ind, hvis der er spil­le­re, der for­svin­der.«

Ind:

Ras­mus Jöns­son, Ken­neth Emil Pe­ter­sen, Mat­hi­as Thra­ne, Jo­ao Pe­reira, Jep­pe Tver­skov, Na­na Wel­beck, + 2 ung­doms­spil­le­re

Ud:

Mo­ham­med Di­ar­ra, Magnus Pe­der­sen, Azer Bu­su­ladzic, Mi­cha­el Tør­na­es, Lucas Jen­sen, Ras­mus Falk, Las­se Ni­el­sen, Ari Sku­la­son, Hal­l­gri­mur Jó­nas­son, Mak­sym Koval, Anders Thomsen

BTs bud – her bør de hand­le: Cen­tral midt­ba­ne og kant

Kent Ni­el­sen mang­ler fort­sat at få OBs cen­tra­le midt­ba­ne til at fun­ge­re, som den gjor­de på hans mester­skabsvin­den­de AaB-hold. De­fen­sivt ori­en­te­re­de Izun­na og El Ma­kri­ni mang­ler en mak­ker, der kan spil­le felt til felt og sam­ti­dig va­e­re må­l­far­lig. Sam­ti­dig sav­ner OB kre­a­ti­vi­tet på kan­ter­ne.

Hvis vi fin­der et el­ler an­det, der er spa­en­den­de, er vi og­så pa­rat til at slå til Jes­per Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.