Ran­ders FC

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Ole Ni­el­sen, sport­s­chef:

»Vi har al­le­re­de ind­til nu haft stor ak­ti­vi­tet med syv spil­le­re ud og ot­te ind, og vi er egent­ligt rig­tig godt til­freds med det, der er sket. Vi er lyk­ke­des med rig­tig man­ge ting, så som ud­gangs­punkt er vi egent­lig fa­er­di­ge. Men vi ved og­så godt, at der li­ge plud­se­lig kan kom­me hen­ven­del­ser på nog­le af vo­res spil­le­re, og så må for­hol­de os til det. Umid­del­bart er vi ik­ke på ud­kig ef­ter fle­re nye spil­le­re.«

Ind:

Fre­de­rik Due, Jo­ni Kauko, Mar­vin Pourié, Marko Mi­tro­vic, Bran­dur Hen­riks­son, Han­nes Hal­l­dors­son, Mayron Ge­or­ge

Ud:

Kas­per Jun­ker, Chri­sti­an Kel­ler, Mous­sa Maa­zou, Ja­ck Dun­can, Jep­pe Tver­skov, Musta­fa Ami­ni, Karl-Jo­han Jo­hns­son

BTs bud – her bør de hand­le: Cen­tral midt­ba­ne og kant

Det ser sta­bilt ud for Ran­ders. Hol­det er godt da­ek­ket ind på de fle­ste po­si­tio­ner, men med Ni­co­lai Poul­sen ude kun­ne de godt bru­ge end­nu et al­ter­na­tiv til den cen­tra­le midt­ba­ne. En­der det sam­ti­dig med et brud med Mand­la Ma­sango, be­gyn­der hol­det at se lidt tyndt ud på kan­ten.

Umid­del­bart er vi ik­ke på ud­kig ef­ter fle­re nye spil­le­re Ole Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.