Dit in­dre ur hol­der dig rask

BT - - NOTER -

Hvor­vidt du ik­ke har kla­edt dig varmt nok på el­ler har få­et nok C-vi­ta­min, er ik­ke det af­gø­ren­de for, om du bli­ver for­kø­let el­ler får in­flu­en­za, skri­ver Vi­den­skab.dk. Vi har la­en­ge vidst, at im­mun­for­sva­ret kan stop­pe vira i at bre­de sig - ja, det lig­ger li­ge­som i nav­net. Nu vi­ser ny forsk­ning, at det ik­ke ar­bej­der alene. Og­så det in­dre ur spil­ler en vig­tig rol­le. »Vi har li­ge op­da­get, at det in­dre ur spil­ler en stor rol­le ved at gø­re os me­re mod­ta­ge­li­ge for vira på sa­er­li­ge tids­punk­ter af da­gen,« skri­ver Ak­hi­lesh Red­dy, Se­ni­or Fel­low, neu­rovi­den­skab, Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge. Det in­dre ur ta­en­der og sluk­ker for­skel­li­ge ge­ner og me­ka­nis­mer i krop­pen i lø­bet af døg­nets 24 ti­mer. Der­for bli­ver din krop sa­er­lig sår­bar el­ler for­svars­dyg­tig over for viru­s­in­fek­tio­ner på sa­er­li­ge tids­punk­ter i lø­bet af døg­net. Sa­er­ligt sent om ef­ter­mid­da­gen har virus til­sy­ne­la­den­de en me­get lil­le chance for at in­fi­ce­re krop­pen, skri­ver Ak­hi­lesh Red­dy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.