BYGGER SIT EGET IMPERIUM

Ar­bejds­løs mor til fem vandt 315 mil­li­o­ner i Lot­to

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Hans Peter Mad­sen | hanm@bt.dk

For få da­ge si­den vandt en hel­dig lot­to­spil­ler fra Vej­le 140 mio. kr. Pra­e­mi­en var den na­est­stør­ste i Dan­mark no­gen­sin­de. Men der er langt op til stør­ste gevinst. I fe­bru­ar sid­ste år vandt en kvin­de fra Hels­in­gør dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste spil­ge­vinst i Eu­ro­ja­ck­pot på 315 mil­li­o­ner kro­ner. Og skul­le man va­e­re i tvivl om, hvad man bru­ger så man­ge pen­ge til, så fin­des sva­ret i Ting­lys­nin­gens re­gi­stre over ejen­dom­me: Man sa­et­ter pen­ge­ne i mur­sten.

Lottomillionaeren fra Hels­in­gør – hvis navn BT har valgt at ude­la­de, da fa­mi­li­en øn­sker at va­e­re ano­nym – har købt er­hverv­se­jen­dom­me for sam­let 34.225.000 kr. fra april 2015 til marts 2016. Ejen­dom­me­ne er købt gen­nem et fir­ma, hvor kvin­den og hen­des mand beg­ge er di­rek­tø­rer.

De var el­lers en helt al­min­de­lig fa­mi­lie, men det aendrede sig i fe­bru­ar sid­ste år, da de vandt den stør­ste gevinst i Eu­ro­ja­ck­pot no­gen­sin­de. Den den­gang 47-åri­ge mor til fem var net­op ble­vet ar­bejds­løs og hen­des mand ar­bej­de­de som hånd­va­er­ker. Pen­ge­ne faldt på et tørt sted, og al­le­re­de må­ne­den ef­ter ud­be­ta­lin­gen af de man­ge mil­li­o­ner for­lød det, at pen­ge­ne var in­ve­ste­ret og brugt på strand­vejsvil­la­er til fa­mi­li­ens fem børn. I vir­ke­lig­he­den var der ta­le om en lan­de­jen­dom, fi­re hu­se og et som­mer­hus, som par­ret køb­te i for­å­ret 2015. BT kun­ne for et år si­den op­ly­se den sam­le­de pris på 28,5 mio. kro­ner.

AEg­te­par­ret fra Hels­in­gør har dog ik­ke lig­get på den la­de si­de frem til nu. De har fort­sat in­ve­ste­rin­ger­ne og op­købt er­hverv­se­jen­dom­me for over 34 mio. kr. for­skel­li­ge ste­der i Hels­in­gør by. Det frem­går af skø­de­r­ne på de fem er­hverv­se­jen­dom­me.

Fra mønt til mur­sten Ad­vo­kat Ken Tor­pe Chri­stof­fer­sen fra WTC ad­vo­ka­ter­ne, som hja­el­per par­ret med at in­ve­ste­re de­res mil­li­onge­vinst, si­ger til BT, at det hand­ler om at sa­et­te pen­ge­ne i mur­sten.

»Par­ret gør me­get ud af at hand­le lo­kalt. Og de er ab­so­lut ik­ke de ene­ste, som hand­ler ejen­dom­me i Hels­in­gør. Men jeg sy­nes, at det er po­si­tivt, at man ger­ne vil in­ve­ste­re lo­kalt i den by, hvor man kom­mer fra,« si­ger Ken Tor­pe Chri­stof­fer­sen.

Der er en god mu­lig­hed for, at pen­ge­ne vok­ser me­re i ejen­dom, end de gør i ban­ken Ric­co Zus­chlag, di­rek­tør i Bo­liga

Den dy­re­ste ejen­dom er købt for små 10,5 mio. kr. og lig­ger cen­tralt i Hels­in­gør i Kon­gens­ga­de, ta­et ved Kron­borg Slot. I ejen­dom­men lig­ger seks lej­lig­he­der i tre plan. En er­hverv­se­jen­dom på Gl. Ba­ne­gårds­vej i Hels­in­gør er og­så ble­vet op­købt af aeg­te­par­ret for 8 mio. kr. Den ny­e­ste in­ve­ste­ring er en 360 m2 ud­lej­nings­e­jen­dom i grøn­ne om­gi­vel­ser på Flyn­der­borg­vej til 5 mio. kr.

Skal fa­mi­li­en til at dri­ve ud­lej­nings­virk­som­hed på de fem er­hverv­se­jen­dom­me?

»Det er ren in­ve­ste­ring af de man­ge pen­ge, som de nu er kom­met til. Me­re vil jeg ik­ke si­ge om det,« si­ger Ken Tor­pe Chri­stof­fer­sen.

Har aeg­te­par­ret købt bo­li­ger­ne med hen­blik på at le­je dem ud, så kan det iføl­ge di­rek­tør hos bo­lig­si­tet Bo­liga Ric­co Zus­chlag vi­se sig at va­e­re en god in­ve­ste­ring.

»Le­je­mar­ke­det er i øje­blik­ket helt udtømt, så man vil na­e­sten al­tid va­e­re ud­le­jet, hvis man va­el­ger et sted, som er at­trak­tivt. Der er en god mu­lig­hed for, at pen­ge­ne vok­ser me­re i ejen­dom, end de gør i ban­ken. Nog­le af de ri­ge­ste men­ne­sker i ver­den er jo net­op ble­vet ri­ge på bag­grund af den­ne ty­pe in­ve­ste­rin­ger,« si­ger Ric­co Zus­chlag.

Ejen­dom­me en god in­ve­ste­ring Tid­li­ge­re har folk dog og­så kna­ek­ket nak­ken på den­ne ty­pe in­ve­ste­rin­ger. Til­ba­ge un­der fi­nanskri­sen faldt bo­lig­pri­ser­ne mar­kant, og man­ge in­ve­sto­rer tab­te pen­ge på bo­lig­mar­ke­det. Men iføl­ge Ric­co Zus­chlag står mul­ti­mil­li­o­na­e­rer­ne i den si­tu­a­tion, at de kan kø­be ejen­dom­me kon­tant, og der­for kan de få en fast ind­ta­egt i form af le­je, så­fremt det er me­nin­gen med de fem er­hverv­se­jen­dom­me.

Det styr­ker og­så ejen­doms­por­te­følj­en for den 49-åri­ge kvin­de og hen­des mand, som nu sam­let set ejer 11 ejen­dom­me, der er cen­tre­ret om­kring Hels­in­gør by. Par­ret køb­te sid­ste år to ejen­dom­me, som lig­ger i Fre­dens­borg, ta­et ved Es­rum Sø, et som­mer­hus i Dron­ning­møl­le og tre ejen­dom­me i og om­kring Hels­in­gør by. De fem er­hverv­se­jen­dom­me lig­ger al­le i Hels­in­gør by.

Bor i et ka­em­pe­hus AEg­te­par­ret fra Hels­in­gør op­ret­te­de i april 2015 et sel­skab, hvis for­mål iføl­ge CVR-re­gi­stret er at kø­be, eje og sa­el­ge fast ejen­dom. Sel­ska­bet dri­ves fra par­rets bo­pa­el på den overdå­di­ge ejen­dom i Fre­dens­borg. Her bol­trer aeg­te­par­ret sig på in­tet min­dre end 66.476 m2 med et hus på 250 m2, som og­så har en swim­m­ing­pool og en god del bon­de­gårds­char­me. Alt sam­men til den net­te sum af 16,1 mio. kr.

Borg­me­ster i Hels­in­gør og med­lem af De Kon­ser­va­ti­ve Be­ne­dik­te Ki­a­er gla­e­der sig over, at der bli­ver in­ve­ste­ret i by­en.

»Uan­set hvem det er, gla­e­der jeg mig selv­føl­ge­lig som borg­me­ster i Hels­in­gør over, at der in­ve­ste­res og hand­les lo­kalt. Den slags be­ty­der va­ekst, ar­bejds­plad­ser og i det he­le ta­get liv i kom­mu­nen,« si­ger Be­ne­dik­te Ki­a­er.

kr. Pris: 5.000.000 ta­et Flyn­der­borg­vej Hels­in­gør: Ro­klub, cen­tralt ved Hels­in­gør i Hels­in­gør. FO­TO 1, 2: NILS MEILVANG FO­TO 3: ERIK REFNER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.