Lyk­ke­toft sky­der med skar­pt

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sny­der si­ne va­el­ger­ne, når han bil­der dem ind, at man kan aen­dre flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen med et snup­tag, me­ner Mo­gens Lyk­ke­toft

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

For­mand for FNs ge­ne­ral­for­sam­ling Mo­gens Lyk­ke­toft be­skyl­der nu de bor­ger­li­ge par­ti­er for at for­sø­ge at sny­de va­el­ger­ne.

Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti vil bru­ge for­hand­lin­ger­ne om na­e­ste års fi­nans­lov til at pres­se re­ge­rin­gen til at kra­e­ve, at de tre sto­re konventioner om flygt­nin­ge, stats­lø­se og men­ne­ske­ret­tig­he­der bli­ver gen­for­hand­let.

Lyk­ke­toft vur­de­rer dog, at det vil ta­ge 10-20 år at aen­dre FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion. Skal der aen­dres så me­get som et kom­ma i flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen, for­ud­sa­et­ter det nem­lig, at 145 lan­de kan bli­ve eni­ge om det.

Dik­ta­tur­sta­ter og lan­de i den ara­bi­ske ver­den skal ta­ges i ed.

»Hvis man vil aen­dre kon­ven­tio­ner­ne, er sva­ret, at det kan man må­ske godt. Men det er ik­ke sik­kert, at det bli­ver i hver­ken Løk­kes el­ler min tid på jor­den. Jeg tror slet ik­ke, man kan sam­le et stør­re an­tal lan­de om det. Det vil ta­ge 10-20 år, og til den tid ser ver­den må­ske helt an­der­le­des ud. Det er som at put­te blår i øj­ne­ne på folk, hvis man si­ger, at det kan man ba­re gø­re,« si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft, der som be­kendt er tid­li­ge­re for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og li­ge nu har or­lov fra par­tiets fol­ke­tings­grup­pe frem til sep­tem­ber, hvor topjob­bet i FN ud­lø­ber.

DF: Del­vis ud­mel­del­se

Dansk Fol­ke­par­tis uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Es­per­sen er et styk­ke hen ad vej­en enig i Lyk­ke­tofts vur­de­ring.

»Jeg er fuld­sta­en­dig enig med Lyk­ke­toft i, at hvis man skal aen­dre en kon­ven­tion med 50 lan­de, så er det et langt pro­jekt, og det er slet ik­ke det, vi har tid til at ven­te på,« si­ger han.

Par­ti­et fo­re­slår i ste­det, at Dan­mark mel­der sig ud af de­le af kon­ven­tio­ner­ne. For ek­sem­pel de reg­ler, der spa­er­rer for, at man kan ud­vi­se kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge med fa­mi­lie­til­knyt­ning til Dan­mark. El­ler de reg­ler, der gi­ver ter­r­or­mista­enk­te ud­la­en­din­ge mu­lig­hed for at sø­ge om dansk stats­bor­ger­skab, så la­en­ge de ik­ke er dømt.

»Og så må vi se, hvad der sker,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Om Dan­mark så bli­ver smidt ud af det go­de sel­skab el­ler sla­e­bes for den eu­ro­pa­ei­ske men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol i Stras­bourg, er det blot at be­trag­te som en na­tur­lig krigsom­kost­ning.

»Li­vet er fuldt af ri­ci­si. Så må vi gø­re vo­res stil­ling op. Hvis 90 man­da­ter i Fol­ke­tin­get står bag, er det ga­el­den­de lov, og så må vi for­kla­re det til vo­res ven­ner og part­ne­re, der og­så er med i de konventioner. Får vi en dom, må vi na­tur­lig­vis føl­ge den. Men hvis vi ik­ke gør no­get, sker der hel­ler in­tet, og så va­rer det 40 år, og det kan vi ik­ke ven­te på,« si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Vi må for­kla­re det til vo­res ven­ner og part­ne­re, der og­så er med i de konventioner Sø­ren Es­per­sen, uden­rigs­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti

FO­TO: REU­TERS

»Hvis man vil aen­dre kon­ven­tio­ner­ne, er sva­ret, at det kan man må­ske godt. Men det er ik­ke sik­kert, at det bli­ver i hver­ken Løk­kes el­ler min tid på jor­den,« si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.