Fra ar­bejds­løs pe­del til ejen­doms­ma­ta­dor

BT - - NYHEDER -

DRØM­ME ’Ta­enk, hvis du vandt’. Så­dan har tan­ker­ne svir­ret hos al­le dan­ske­re, som har set re­k­la­mer­ne for Dan­ske Spil. Det blev en re­a­li­tet for en nu 49-årig ar­bejds­løs mor til fem til­ba­ge i fe­bru­ar sid­ste år. Med fem rig­ti­ge og to stjer­ne­tal i Eu­ro­ja­ck­pot skrev hun sig ind i dan­marks­hi­sto­ri­en med den stør­ste lot­to­ge­vinst no­gen­sin­de her­hjem­me.

Men det var ik­ke al­tid li­ge let at va­e­re mor til fem sam­men­brag­te børn - fra te­e­na­ge­re til slut 20’er­ne. Sam­men med sin mand bo­e­de de i et le­jet hus i Hels­in­gør. Den 49-åri­ge er ud­dan­net ejen­doms­funk­tio­na­er, men var net­op ble­vet ar­bejds­løs, da hun blev fy­ret fra sit job som pe­del. Der­for faldt de man­ge mil­li­o­ner og­så på et tørt sted, sag­de den den­gang 48-åri­ge kvin­de selv, da BT traf hen­de i Kvi­ck­ly-kio­sken i Prø­ve­stens­cen­tret i Hels­in­gør lør­dag mor­gen 21. fe­bru­ar 2015.

Den ny­slå­e­de mul­ti­mil­li­o­na­er skul­le dog li­ge vaen­ne sig tan­ken og var langt­fra vant til at frå­se med pen­ge­ne, sag­de hun til Hels­in­gør Dag­blad sid­ste år: Det lig­ger så dybt i mig, at man ik­ke skal rut­te med pen­ge­ne. Og­så selv om man er mul­ti­mil­li­o­na­er

»Det vil al­tid va­e­re så­dan. Det lig­ger så dybt i mig, at man ik­ke skal rut­te med pen­ge­ne. Og­så selv om man er mul­ti­mil­li­o­na­er.«

Me­get vand er lø­bet un­der bro­en si­den, og nu er de man­ge mil­li­o­ner ble­vet in­ve­ste­ret - ho­ved­sa­ge­ligt i mur­sten. Sid­ste år brug­te par­ret 28,5 mio. kr. på ejen­dom­me, og frem til marts må­ned i år brug­te de yder­li­ge­re 34 mio. kr. på er­hverv­se­jen­dom­me. Og det er alt­så in­ve­ste­rin­ger ud­over de ak­tier og ob­liga­tio­ner, som aeg­te­par­ret tid­li­ge­re har for­talt, at de har brugt pen­ge på. Drøm­men om he­ste

I et in­ter­view med Hels­in­gør Dag­blad ud­tryk­te den den­gang 48-åri­ge kvin­de, at hen­des stør­ste øn­ske var mu­lig­he­den for at ha­ve he­ste. Et øn­ske, som i den grad er ble­vet op­fyldt, si­den hun sam­men med sin mand i april sid­ste år flyt­te­de ind på de­res nye 66.476 m2 sto­re grund ved Fre­dens­borg.

Den­gang for­tal­te aeg­te­par­ret, at det var fan­ta­stisk at kun­ne op­fyl­de nog­le af de øn­sker, som den na­er­me­ste fa­mi­lie al­tid har haft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.