Ryg­tet om na­zi­guld gi­ver turist­boom i polsk by

BT - - NYHEDER -

NAZI-GULD turis­men i by­en iføl­ge lo­ka­le myn­dig­he­der ste­get med 44 pro­cent, og sa­er­lig den pu­bli­ci­ty, som skat­tej­ag­ten har ka­stet af sig, har en enorm va­er­di. Det forta­el­ler en tals­mand for borg­mester­kon­to­ret til New York Ti­mes.

»Den om­ta­le, som by­en har få­et i de glo­ba­le me­di­er, er om­trent 200 mil­li­o­ner dol­lar va­erd,« si­ger han og fort­sa­et­ter.

»Vo­res år­li­ge bud­get til mar­keds­fø­ring er 380.000 dol­lar, så ta­enk en­gang over det. Uan­set om skat­teja­e­ger­ne fin­der no­get el­ler ej, er guldt­o­get al­le­re­de an­kom­met.« Ho­tel fyldt op he­le som­me­ren Ar­le­ta Adam­ska, der dri­ver et ho­tel na­er ste­det, hvor ud­grav­nin­gen fin­der sted, be­kra­ef­ter turist­boo­met og forta­el­ler til The In­de­pen­dent, at ho­tel­let har va­e­ret »fuldt boo­k­et he­le som­me­ren«.

By­ens borg­me­ster Ro­man Sz­e­lem­ej forta­el­ler til New York Ti­mes, at han ta­en­ker på at ha­ed­re de to skat­teja­e­ge­re Pi­o­tr Ko­per og An­dreas Ri­ch­ter, som i den grad har va­e­ret med­vir­ken­de til, at by­en er ble­vet sat på land­kor­tet.

»Jeg over­ve­jer at opkal­de en rund­kør­sel ef­ter Ko­per og Ri­ch­ter,« si­ger borg­meste­ren:

»Som an­er­ken­del­se for de­res ind­sats for vo­res by.« Vo­res år­li­ge bud­get til mar­keds­fø­ring er 380.000 dol­lar, så ta­enk en­gang over det. Uan­set om skat­teja­e­ger­ne fin­der no­get el­ler ej, er guldt­o­get al­le­re­de an­kom­met Wal­brzych

Her le­der de

Gra­ve­ma­ski­ner­ne har va­e­ret i fuld gang med ef­ter­søg­nin­gen af det sag­noms­pund­ne tog. Men selv om der ik­ke blev fun­det no­get, har he­le hi­sto­ri­en gi­vet ja­ck­pot for den syd­ve­st­li­ge pol­ske by Wal­brzych.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.