Hit­ma­ger: Jeg glem­te at ny­de min suc­ces

BT - - NYHEDER -

COMEBACK Han står bag me­ga­hit­tet ’I Took a Pill in Ibiza’, der strøg til tops på hit­lis­ter­ne ver­den over. Men tid­li­ge­re har san­ge­ren og pro­du­ce­ren Mi­ke Pos­ner ka­em­pet for at få si­ne san­ge ud over ram­pen. For om­kring seks år si­den smag­te han suc­ce­sen for før­ste gang, da han hit­te­de med san­gen ’Coo­ler Than Me’. Men ef­ter­føl­gen­de køl­ne­de be­røm­mel­sen lidt ef­ter lidt.

»Jeg blev lang­somt min­dre og min­dre po­pu­la­er, og så skul­le jeg fin­de ud af, hvad jeg var uden det,« si­ger Mi­ke Pos­ner til ABC News.

Han forta­el­ler og­så, at han den­gang ba­re ar­bej­de­de på at bli­ve spil­let me­re og me­re i ra­dio­en, mens han glem­te at ny­de sin be­gyn­den­de po­pu­la­ri­tet. Fru­stre­ren­de »Jeg gik al­drig ned i tem­po for ba­re at ny­de, hvor­dan tin­ge­ne var,« si­ger han til me­di­et.

Den nu 28-åri­ge sangskri­ver ka­em­pe­de ef­ter­føl­gen­de en kamp for at få sendt si­ne nye san­ge på ga­den, da pla­de­sel­ska­bet af­slog at ud­gi­ve de to al­bum, han ind­spil­le­de ef­ter den før­ste ud­gi­vel­se.

»Det var fru­stre­ren­de, for­di jeg la­ve­de mu­sik, der ik­ke kom ud. Men set i baks­pej­let var det no­get af det bed­ste, der no­gen­sin­de er sket for mig, for­di jeg var nødt til at la­e­re, hvem jeg var, når jeg ik­ke var sej og po­pu­la­er,« si­ger Mi­ke Pos­ner til ABC.

I 2015 ud­gav Mi­ke Pos­ner en aku­stisk ver­sion af ver­dens­hit­tet ’I Took a Pill in Ibiza’, og den gen­vund­ne suc­ces tog for al­vor fart, da en re­mixet ud­ga­ve af num­me­ret så da­gens lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.