Et liv fyldt med tra­ge­di­er

Han var kendt som ver­dens la­engst sid­den­de na­tio­nal­bank­di­rek­tør, men i sit 91-åri­ge liv op­le­ve­de Erik Hof­f­mey­er fle­re per­son­li­ge tra­ge­di­er end de fle­ste

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son | suss@bt.dk

Dan­mark måt­te i sid­ste uge ta­ge af­sked med en af de helt sto­re le­gen­der. Den tid­li­ge­re na­tio­nal­bank­di­rek­tør Erik Hof­f­mey­er dø­de for­ri­ge søn­dag i en al­der af 91.

22 lyk­ke­li­ge år nå­e­de den al­tid skar­pe og of­te sta­er­kt kon­tro­ver­si­el­le Erik Hof­f­mey­er at få med sin tred­je hu­stru Li­se Ra­fa­el­sen. 22 års lykke, der var ham vel undt og fortjent.

For de fa­er­re­ste men­ne­sker når på de­res vej gen­nem li­vet at op­le­ve så man­ge per­son­li­ge tra­ge­di­er, som Erik Hof­f­mey­er gjor­de i sit. Dat­te­ren, der be­gik selv­mord som 16årig. Før­ste hu­stru, der var ramt af de­pres­sion og dø­de af kra­eft. An­den hu­stru, der be­gik selv­mord ef­ter få års ae­g­te­skab.

»In­tet men­ne­ske går gen­nem li­vet uden sår. Og så­dan har det og­så va­e­ret i mit,« som han op­sum­me­re­de det i et in­ter­view med BT blot to år ef­ter, at hans an­den hu­stru Nin­na Pe­ter­sen hav­de ta­get sit liv.

Den stør­ste smer­te var dog uden tvivl hans kun 16 år gam­le dat­ters bar­ske selv­mord.

Selv­om Erik Hof­f­mey­er al­le­re­de på det tids­punkt var star­tet i det kra­e­ven­de job som øver­ste chef for Dan­marks Na­tio­nal­bank, var det magt­på­lig­gen­de for ham at va­er­ne om sin dat­ter og hen­des alt for skrø­be­li­ge sind.

I se­ne­re in­ter­views be­skrev Erik Hof­f­mey­er, hvor­dan dat­te­ren Sus­an­ne hav­de den­ne sart­hed og hud­løs­hed, der fik selv de mind­ste ting til at tra­en­ge ind gen­nem hen­des tyn­de fil­ter. Ind i det in­dre, hvor de vok­se­de sig alt for sto­re.

Der­for var det na­e­sten en fast tra­di­tion, at far og dat­ter hver af­ten, når hu­set var fal­det til ro, trak sig hen i et hjør­ne, stak ho­ve­d­er­ne sam­men og snak­ke­de om alt dét, der var ble­vet for uover­sku­e­ligt.

Så­dan hav­de det va­e­ret med Sus­an­ne Hof­f­mey­er, li­ge si­den hun var lil­le. Med åre­ne blev det va­er­re og va­er­re. Erik Hof­f­mey­er og hans ko­ne Eva tro­e­de, som fora­el­dre of­te gør, at hun vil­le vok­se fra det. Vok­se ud af det.

»Det kan godt va­e­re, at det var me­get dumt, at jeg ik­ke vid­ste, at det var en psy­kisk li­del­se. Jeg tro­e­de ba­re, at det var en svag­heds­til­stand,« for­tal­te Erik Hof­f­mey­er i et in­ter­view med Ek­stra Bla­det i 2001. En pagt med far Al­le­re­de mens hun var i pu­ber­te­ten, for­søg­te dat­te­ren at be­gå selv­mord og kom på me­di­cin. Der da­em­re­de al­voren, og far og dat­ter ind­gik en pagt. En pagt om, at hun al­drig vil­le gø­re det igen. Og at hun rin­ge­de til sin far, hvis tan­ker­ne kom over hen­de.

»Det gjor­de hun og­så, men jeg kun­ne ik­ke nå hjem i ti­de. Det stod klart for mig, at det var en op­si­gel­se af li­vet,« si­ger han i in­ter­viewet med Ek­stra Bla­det om op­ring­nin­gen, hvor Sus­an­ne holdt sit ord, men og­så op­ha­e­ve­de pag­ten.

I tv-jour­na­list og for­fat­ter Stig An­der­sens bi­o­gra­fi om Erik Hof­f­mey­er er for­lø­bet be­skre­vet de­tal­je­ret. Hvor­dan hun hav­de nar­ret så­vel sin mor som sin ni-åri­ge lil­le­bror Tor­sten og sne­get sig ud ad vinduet i hjem­met. Så var hun hop­pet op på sin cy­kel, hav­de sat kurs mod et na­er­lig­gen­de højhus. Smi­len­de og glad - for­tal­te de, der hav­de mødt hen­de på vej­en - tog hun ele­va­to­ren til top­pen. Og så sprang hun. Di­rek­te i dø­den. 16 år gam­mel.

I et brev til si­ne fora­el­dre skrev hun, at det var smer­ten, hun ik­ke la­en­ge­re kun­ne le­ve med. Den blev for me­get.

»Det var en sta­erk trang hos hen­de. Hun vil­le va­e­re fri.«

Den­gang - i 1966, året ef­ter, at han hav­de sat sig i den tun­ge stol som di­rek­tør for Na­tio­nal­ban­ken - par­ke­re­de Erik Hof­f­mey­er sor­gen in­de­ni sig selv. Til ven­ner­ne skrev han en bog om sin dat­ter. Der skul­le ik­ke ta­les me­re om det.

Men snart ban­ke­de de­pres­sio­nen at­ter på dø­ren i fa­mi­li­en Hof­f­mey­ers hjem. Den­ne gang var det hu­stru­en Eva, hvis ma­ni­o­de­pres­si­ve sind be­gynd­te at slå ud i fuldt fl­or. Og­så for hen­de be­gynd­te tan­ken om at ta­ge sit eget liv at va­e­re til­lok­ken­de. Fle­re gan­ge gav hun ud­tryk for, at hun li­ge­frem var mis­un­de­lig på dat­te­ren, som hav­de få­et fred. Ag­gres­siv kra­eft­syg­dom Men det blev en ag­gres­siv lun­ge­kra­eft, der i 1989 - ef­ter 40 år ae­g­te­skab - tog li­vet af hen­de. Hun var ble­vet ind­lagt med vold­som ho­ste. La­e­ger­ne men­te ik­ke, at det var no­get al­vor­ligt og øn­ske­de blot at ind­kal­de hen­de til se­ne­re un­der­sø­gel­se. Der­for skul­le hun hen­tes på ho­spi­ta­let. Og­så den­ne gang kom Erik Hof­f­mey­er for sent. Hun var død.

Al­le­re­de året ef­ter gif­te­de Erik Hof­f­mey­er sig med sin hu­stru num­mer to. Nin­na Pe­ter­sen var ik­ke ale­ne en na­er ve­nin­de af Eva Hof­f­mey­er, og en sta­erk støt­te for så­vel Eva som Erik Hof­f­mey­er, hun var og­så eks­ko­ne til Jo­han­nes Pe­ter­sen, man­den bag Nor­disk Fjer og ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag dét, der blev kendt som ’Nor­disk Fjer skan­da­len’.

Men at og­så hun led af sva­e­re de­pres­sio­ner, hav­de Erik Hof­f­mey­er in­gen anel­se om før et år ef­ter, at de var blev gift. Og på et tids­punkt, hvor hen­des eks-mand net­op hav­de be­gå­et selv­mord som føl­ge af skan­da­len.

Det sor­te hul, Nin­na Hof­f­mey­er faldt i, var for dybt. En som­mer­dag i 1992 druk­ne­de hun sig. I en al­der af 58 år.

»Jeg fø­ler ik­ke, at Nin­nas og Sus­an­nes selv­mord var vil­je­be­stem­te. De kom i en til­stand, hvor de hand­le­de, og dø­den var uund­gå­e­lig. Det

var en drift. Så­dan for­nem­mer jeg det. Det var, som om de skul­le til et sta­ev­ne­mø­de,« sag­de Erik Hof­f­mey­er i 2001 til Ek­stra Bla­det.

Hans eget sta­ev­ne­mø­de med kvin­den, der fik lov til at gø­re ham lyk­ke­lig i 22 smuk­ke år, hav­de og­så et isla­et af tra­ge­die.

Li­se Ra­fa­el­sens mand var over­la­e­ge og hav­de haft Erik Hof­f­mey­ers før­ste ko­ne Eva i be­hand­ling. Men en trak­toru­lyk­ke hav­de ko­stet man­den li­vet, og der­med var den an­er­kend­te chef­p­sy­ko­log fra Gen­tof­te Amts­sy­ge­hus Li­se Ra­fa­el­sen ble­vet en­ke i en al­der af blot 61 år. Og som Erik Hof­f­mey­er ae­r­ligt ud­tryk­te det: ’jeg kan ik­ke le­ve ale­ne’. Den ae­r­li­ge me­ning I 35 år hav­de de va­e­ret ven­ner og i sep­tem­ber 1994 blev hun den tred­je fru Hof­f­mey­er.

Og kvin­den, der blidt, men fast gen­ne­de sin mand i ret­ning af en stør­re åben­hed om sin sorg om det at mi­ste. Hvil­ket i 1996 før­te til, at han blev pra­esi­dent for Psy­ki­a­triFon­den og mar­ke­re­de sig som en stor for­ta­ler for, at psy­ki­ske syg­dom­me ik­ke blot blev for­ti­et og fe­jet ind un­der gulv­ta­ep­pet.

Men hvis Erik Hof­f­mey­er var sen til at åb­ne for sin per­son­li­ge sorg og smer­te, så var han i he­le sit pro­fes­sio­nel­le vir­ke man­den, der i knap 30 år sty­re­de den na­tio­na­le pen­ge­kas­se, og som al­drig var ban­ge for at ta­ge bla­det fra mun­den og si­ge sin ae­r­li­ge me­ning. Og­så selv­om den var ens­be­ty­den­de med, at han der­med kri­ti­se­re­de den sid­den­de re­ge­ring.

Han ef­ter­la­der sig hu­stru­en Li­se Ra­fa­el­sen, samt søn­nen Tor­sten Hof­f­mey­er, sted­s­øn­nen Hen­rik samt bør­ne-, ol­de- og svi­ger­børn. Bisa­et­tel­sen fin­der sted på fre­dag i Sko­vs­ho­ved Kir­ke.

AR­KIV­FO­TO: LISELOTTE SABROE

Erik Hof­f­mey­er i 2010 i sit hjem i Char­lot­ten­lund.

FO­TO: JØR­GEN JESSEN

Året ef­ter, at han stop­pe­de som na­tio­nal­bank­di­rek­tør, blev Erik Hof­f­mey­er ha­ed­ret med Den Ber­ling­s­ke Fonds Ha­e­der­spris. Her ses han med sin hu­stru Li­se Ra­fa­el­sen.

FO­TO: BJAR­NE LÜTHCKE

Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Erik Hof­f­mey­er og Eva til mid­dag med pra­esi­den­ten for Ver­dens­ban­ken, Ro­bert McNa­ma­ra og hans hu­stru. Bil­le­det er fra 1970, hvor der var ver­dens­bank­mø­de i Kø­ben­havn.

FO­TO: TA­GE NI­EL­SEN

Erik Hof­f­mey­er fo­to­gra­fe­ret med dat­te­ren Sus­an­ne i 1964, to år før hun be­gik selv­mord.

FO­TO: VAGN HAN­SEN

Fa­mi­liei­dyl i som­mer­hu­set i Gille­le­je. I bag­grun­den Eva Hof­f­mey­er, mens bør­ne­ne Tor­sten og Sus­an­ne sid­der på gra­es­set.

JAN JØR­GEN­SEN FO­TO:

Erik Hof­f­mey­er med sin ko­ne num­mer to, Nin­na, som tog li­vet af sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.