Pind vil ska­er­pe volds­straf for rets­fø­lel­sens skyld

BT - - NYHEDER -

FALDENDE KRI­MI­NA­LI­TET Selv om kri­mi­na­li­te­ten fal­der, skal volds­ma­end, som hand­ler sam­men, straf­fes hår­de­re end i dag. Ska­er­pel­sen skal styr­ke dan­sker­nes rets­fø­lel­se. Det vars­ler ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), som lan­ce­rer for­sla­get i Ber­ling­s­ke.

»Vi har for­hø­jet straf­fen for vold­ta­egt og pa­edo­fi­li va­e­sent­ligt. Det er trå­dt i kraft 1. juli. Nu fo­re­slår vi, at grov vold fra fle­re ha­e­ves med en tred­je­del. Doms­prak­sis i dag er utids­sva­ren­de. Den er ik­ke i over­ens­stem­mel­se med rets­fø­lel­sen,« si­ger Sø­ren Pind til Ritzau.

Han af­vi­ser, at ska­er­pel­sen sky­der ved si­den af, for­di fa­er­re be­går for­bry­del­ser end før.

»Det er fuld­sta­en­dig rig­tigt, at kri­mi­na­li­te­ten ge­ne­relt fal­der. Men vi kan ik­ke ude­luk­ke, at vi får et bump i år. Dels har vi la­vet en kampag­ne for fle­re an­mel­del­ser af vold­ta­egt. Dels an­mel­der fle­re of­fent­ligt an­sat­te over­fald på ar­bejds­plad­sen,« si­ger Sø­ren Pind. Tror på at det vir­ker Sy­set­te Vin­ding Kru­se, som er for­mand for Straf­fe­rets­ud­val­get i Ad­vo­kat­for­e­nin­gen, be­der po­li­ti­ker­ne la­de va­e­re med at blan­de sig i dom­mer­nes ar­bej­de med at for­val­te straf­fe­ram­men.

Men ju­stits­mi­ni­ste­ren me­ner ik­ke, at han som po­li­ti­ker går ind på dom­sto­le­nes ge­bet.

»Min am­bi­tion er at gø­re en en­de på den ulyk­ke­li­ge de­bat, hvor man­ge har ret­tet de­res kri­tik mod dom­mer­ne for ik­ke at af­si­ge de dom­me, som po­li­ti­ker­ne øn­ske­de,« si­ger Sø­ren Pind.

Ju­stits­mi­ni­ste­ren tror mod­sat Sy­set­te Vin­ding Kru­se, at det vir­ker, når han ska­er­per straf­fen for grov vold.

»Den vil få di­rek­te ef­fekt på doms­af­si­gel­sen. Vi re­gu­le­rer ik­ke straf­fe­ram­men. Vi si­ger, at man i doms­prak­sis skal ha­e­ve ud­gangs­punk­tet med en tred­je­del. Re­ge­rin­gen me­ner, at der skal va­e­re ret­fa­er­dig­hed om de straf­fe, der af­si­ges,« si­ger Sø­ren Pind.

»Den ret­fa­er­dig­hed er ik­ke til ste­de nu. Så har det og­så den ef­fekt, at man hol­der volds­ma­end bor­te fra ga­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.